מ"ג שמות כב יזמקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מכשפה לא תחיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מְכַשֵּׁפָ֖ה לֹ֥א תְחַיֶּֽה׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
חָרָשָׁא לָא תַחֵי׃
ירושלמי (יונתן):
עַמִּי בְנֵי יִשְרָאֵל כָּל עֲבִיד חַרְשִׁיּוּתָא לָא תְקַיְימוּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכשפה לא תחיה" - (סנהדרין סז) אלא תומת בב"ד ואחד זכרים ואחד נקבות אלא שדבר הכתוב בהווה שהנשים מצויות מכשפות

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכשפה לא תחיה" - אמר למעלה בכל חייבי מיתות מות יומת (לעיל יד טז כא יב) והטעם שהוא חייב מיתה ומצות עשה עלינו להמית אותו ממה שנאמר ובערת הרע מקרבך (דברים יז ז) או מזה בעצמו שיצוה יומת אבל בכאן לא אמר מכשפה מות תמות כי החמיר בה להזהיר אותנו בלאו שלא נחיה אותה והטעם מפני שהיא טמאת השם רבת המהומה והשוטים נפתים אחריה החמיר בה בלאו וכן בכל מרובי התקלה כגון שאמר במסית ולא תחמול ולא תכסה עליו (שם יג ט) ואמר ברוצח ולא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות (במדבר לה לא)

מדרש מכילתא (כל הפרק)(כל הפסוק)


קעה. מכשפה לא תחיה אחד איש ואחד אשה. ר' ישמעאל אומר, נאמר כאן לא תחיה ונאמר להלן לא תחיה. מה להלן בסיף, אף כאן בסייף. רבי עקיבא אומר, נאמר כאן לא תחיה ונאמר להלן (לא תחיה) אם בהמה אם איש לא יחיה (שמות יט), מה להלן בסקילה אף כאן בסקילה. רבי ישמעאל אומר, הריני דן לא תחיה מלא תחיה ואתה (משיבני) מלא תחיה על לא יחיה. (רבי יוסי הגלילי) אומר, נאמר כאן מכשפה לא תחיה, ונאמר כל שוכב עם בהמה מות יומת. וסמכו לומר מה זה בסקילה אף זה בסקילה. רבי יהודה (בן בתירה) אומר, הרי הוא אומר ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעוני. והלא אוב וידעוני בכלל מכשפה היו ולמה יצאו. להקיש אליהם ולומר לך, מה אלו בסקילה אף כל מכשפים בסקילה. עונש שמענו אזהרה מנין, תלמוד לומר לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קוסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף (דברים יח).

<< · מ"ג שמות · כב · יז · >>