מ"ג משלי כח כג


<< · מ"ג משלי · כח · כג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מוֹכִיחַ אָדָם אַחֲרַי חֵן יִמְצָא מִמַּחֲלִיק לָשׁוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מ֘וֹכִ֤יחַ אָדָ֣ם אַ֭חֲרַי חֵ֣ן יִמְצָ֑א
  מִֽמַּחֲלִ֥יק לָשֽׁוֹן׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מוכיח אדם וגו'" - על עבירות שבידו ומפרישו מהם

"אחרי חן" - לאחר זמן חן ימצא בעיניו יותר ממחליק לשון מצינו בבראשית רבה כל מקום שנאמר אחרי אינו אלא מופלג אחר סמוך בתנחומא על אלה הדברים מוכיח אדם אחרי זה משה שהוכיח את ישראל אחר הקב"ה שנקראו אדם שנאמר (יחזקאל לד) אדם אתם ונאמר בו כי מצאת חן בעיני (שמות לג) ממחליק לשון זה בלעם האומר לישראל דברים מתוקנים מה טובו אהליך יעקב (במדבר כ"ו) משה מכריז השמרו לכם פן יפתה ובלעם מכריז ומחניף עשו תאותכם ואינו מקפיד לא איש אל ויכזב באומו' אבל בכם אומ' ולא יעשה ושלמה צוח על שניהם נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא (לעיל כז)

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"מוכיח לאדם". וילך בתוכחות אחרי שיודיע לו היזק שיקרה לו בסוף אם לא יסור מהתכונה ההיא כמו שעשיתי אני בזה הפסוק קודם הנה ימצא חן בעיני האיש ההוא יותר ממי שמחליק לו לשון ומשבח לו תכונתו הפחותה וכאילו הישיר בזה אל דרך התוכחת איך יהיה האופן שיקבל בו תועלת כי צריך שיהיה ממשיכת הלבבות מה שאפשר בדרך שירגיש הנוכח כי לתועלתו ולכבודו אמר לו המוכיח זה התוכחת או תהיה היו"ד באחרי נוספת והרצון בו כי מי שמוכיח האדם הנה אחר שיתבאר לנכח הרע שקר' לו על שלא שמע תוכחתו ירגיש ויאמר בודאי אם שמעתי לעצת פלוני הייתי נמלט מזה וימצא לזאת הסבה חן בעיני הנוכח יותר ממחליק לשון כי הוא היה סבת נפלו ברע ולזה ישנאהו בסוף:

 

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מוכיח" - המוכיח את מי ומפרישו מן העבירה, הנה אחר שפירש מן העבירה ימצא המוכיח חן יותר ממי שדיבר עמו בחלקלקות וייפה מעשיו בעיניו.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון", הגם שדרך העולם שימצא חן בעיניהם מי שאינו מוכיח להם חטאתם וכ"ש אם יחליק לשונו לפאר מעשיהם, ולהחניף וכמ"ש האי צורבא מרבנן דמרחמי ליה בני מתא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא, ולפ"ז ימצא המחליק לשון יותר חן מן המוכיח, אבל זה רק בתחלה, אבל אח"כ אם יבא העונש על המעשים הרעים, אז ישימו על לבם כי המוכיח הוכיחם לטוב להם והמחליק לשון עשה להם רעה, אז "אחרי", ר"ל אחרי גמר הדברים וסוף כל דבר, אז "המוכיח ימצא יותר חן מן המחליק לשון":

ביאור המילות

"אחרי". ר"ל אחרי כן:
 

<< · מ"ג משלי · כח · כג · >>