מ"ג משלי ד ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי בֵן הָיִיתִי לְאָבִי רַךְ וְיָחִיד לִפְנֵי אִמִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־בֵ֭ן הָיִ֣יתִי לְאָבִ֑י
  רַ֥ךְ וְ֝יָחִ֗יד לִפְנֵ֥י אִמִּֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי בן הייתי לאבי" - אם תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם לכך נאמר כי בן הייתי וגו' רך ויחיד וגו' שהיה אוהב אותי יותר

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


ואח"כ אמר שלמה, "כי בן הייתי לאבי". הנה הייתי בן לאבי ורמז בזה לעם ישראל שהוא בן לש"י היותו נער ורך כשאמר לו הש"י אלו הדברים והייתי אז יחיד לפני אמי כי אומה אחרת לא קבלה התורה זולתי וזה היה בעת קטנותי בצאתי ממצרים כי במעט זמן העתיקני הש"י לאמונתו ולזאת הסבה אמר ג"כ לפי הנמשל הנביא זכרתי לך חסד נעוריך ואמר לפני אמי לפי המשל והוא ג"כ לפי הנמשל רמז אל השכל הפועל אשר באמצעותו השפיע הש"י התורה לישראל ובאמצעותו הגיעה הנבואה:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי בן", מבאר שהמוסר שקבל מאביו הוא מוסר נבחר ויקר מאד, כי האב ינחיל מוסר טוב גם לכל בניו וכ"ש לבנו הנבחר לו מכל בניו שאליו ימסור דברים מיוחדים ונשגבים, ואני הייתי נבחר לו מכל בניו מצד שני ענינים,

  • א) "כי בן הייתי לאבי", שהגם שאצל אבי לא הייתי בן יחיד מ"מ הייתי אצלו הבן העיקרי הבונה בית אביו לישב על כסאו תחתיו,
  • ב) וחוץ מזה "הייתי רך ויחיד" בעת שהיה אבי "לפני אמי", שאצלה הייתי בן יחיד ומצדה נחשבתי גם בעיניו כבן יחיד באהבתו אותה:


ביאור המילות

"בן". שרשו בנה, ובא במובן המדויק על הבונה בית אביו, ובסוטה (דף י') כי אמר אין לי מן הגון למלכות וכמ"ש בגדרו בספר התו"ה תזריע (סי ד'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי בן" - אמר שלמה: אל תחשבו שאני שונא את הבריות ולזה אני מזהירכם מן הדברים שנפשו של אדם חומדתן, אל תאמרו כן! כי הלא בן אהוב הייתי לאבי, ומעונג ויחיד לאמי.

מצודת ציון

"רך" - מעונג.

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לבני אמי — במדרש: כי בן הייתי לאבי – זה שלמה, שנאמר בו (דברי הימים א יז יג): "אני אהיה [לו] לאב והוא יהיה לי לבן". לבני אמי – לבני אומתי ישראל, שנאמר (ישעיהו נא ד): "ולאומי אלי האזינו".

ועל דרך הפשט, אם שלמה הוא האומר כן, טעמו על עצמו, כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לבני אמי, שאף על פי שהיו להם בנים אחרים, מרוב אהבתם אותי הייתי חשוב בעיניהם כיחיד, ואפילו הכי היו מלמדים אותי מוסר ולא היו חומלים עלי. והלא הוא האומר על עצמו (משלי לא א): "דברי למואל מלך משא אשר יסרתו אמו".

ואולי אמר שלמה כן על שם חכם המרגיל תלמידיו ללמוד תורה, ואומר: אל תקשה בעיניכם ההתחלות, כי נם אני הייתי כמותכם, ובן הייתי לאבי רך ויחיד לבני אמי, ולולי שהתחלתי ועמלתי וטרחתי לא הייתי [מגיע] למעלת החכמה; גם אתם עשו כן ותהיו חכמים אחרי היותכם תלמידים.

במסרה: "לבני אמי" – שני סבירין "לבני" וקרי "לפני": דין, "לפני אפרים ובנימן ומנשה" (תהלים פ ג):

<< · מ"ג משלי · ד · ג · >>