<< · מ"ג משלי · ג · טז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹרֶךְ יָמִים בִּימִינָהּ בִּשְׂמֹאולָהּ עֹשֶׁר וְכָבוֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹ֣רֶךְ יָ֭מִים בִּֽימִינָ֑הּ
  בִּ֝שְׂמֹאולָ֗הּ עֹ֣שֶׁר וְכָבֽוֹד׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בימינה" - למיימינים בה ועוסקים בה לשמה אורך ימים וכ"ש עושר וכבוד ולמשמאילים בה שעוסקים בה שלא לשמה מ"מ עושר וכבוד יש

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ארך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד". הנה בימין התורה יהיה אורך ימים ר"ל השגת החיים הנצחיים כי זהו פריה ולזה ייחס זה אל ימינה וזה יהיה במה שישיג בה מן החכמה והתבונה והנה על הכוונה השנית ישיג בה עושר וכבוד כי מצד ההשגחה האלהית שתדבק באדם בעבורה ימשכו לו ג"כ טובות גופיות כמו שנתבאר בתורה וביארנוהו עוד במאמר הד' מספר מלחמות ה':  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אורך ימים" - ר"ל: על ידה ישיג אורך ימים ועושר וכבוד.

ורז"ל אמרו: למיימינים בה, לעוסק לשמה, היא לו לאורך ימים, וכל שכן עושר וכבוד; אבל למשמאילים בה, לעוסקים שלא לשמה, עם כל זה יהיה עושר וכבוד.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד", שהכסף והחרוץ והפנינים הם אוחזים את העושר והכבוד בימינם, כי עקרם הוא להשיג עושר וכבוד, אבל החכמה היא תאחז את העושר והכבוד בשמאלה, כדבר הטפל שאוחזים אותו ביד שמאל, כי בימינה היא אוחזת דבר יקר מזה שהוא ארך ימים, שכולל טוב חיי העוה"ז וגם חיי נצח בעולם שכולו ארוך:  

נחמיאש

לפירוש "נחמיאש" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ארך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד — בראשית רבה פרק י: ארך ימים בימינה לעתיד לבא; בשמאלה עשר וכבוד בעולם הזה. והקדים העולם הבא לעולם הזה, לפי שתענוג העולם הזה יש לו הפסק, ותענוג העולם הבא אין לו הפסק, עולם שכולו ארוך, וזה טעם ארך ימים. ומזה הטעם תלה העולם הבא בימין והעולם הזה בשמאל.

ואולי כינה העולם הזה בשמאל, שיצר הרע שולט בו, והוא הנקרא "צפוני" וצפון ושמאל אחד הוא.

בפרק במה אשה יוצאה, רב ששת: מאי דכתיב אורך ימים בימינה וגו'? ולמשמאילים בה עושר וכבוד איכא, אורך ימים ליכא.

בפרק לא יחפור, אמר רבי יצחק: הרוצה שיחכים ידרים, והרוצה שיעשיר יצפין; וסימנך – שולחן בדרום ומנורה בצפון. ור' יהושע אומר: לעולם ידרים, שמתוך שמתחכם – מתעשר, שנאמר: אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד.

<< · מ"ג משלי · ג · טז · >>