מ"ג ישעיהו ג כד


כד. וְהָיָה תַחַת בֹּשֶׂם מַק יִהְיֶה וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה וְתַחַת מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה וְתַחַת פְּתִיגִיל מַחֲגֹרֶת שָׂק כִּי תַחַת יֹפִי.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי

מנוקד: וְהָיָה תַחַת בֹּשֶׂם מַק יִהְיֶה וְתַחַת חֲגוֹרָה נִקְפָּה וְתַחַת מַעֲשֶׂה מִקְשֶׁה קָרְחָה וְתַחַת פְּתִיגִיל מַחֲגֹרֶת שָׂק כִּי תַחַת יֹפִי.

עם טעמים: וְהָיָה֩ תַ֨חַת בֹּ֜שֶׂם מַ֣ק יִֽהְיֶ֗ה וְתַ֨חַת חֲגוֹרָ֤ה נִקְפָּה֙ וְתַ֨חַת מַעֲשֶׂ֤ה מִקְשֶׁה֙ קָרְחָ֔ה וְתַ֥חַת פְּתִיגִ֖יל מַחֲגֹ֣רֶת שָׂ֑ק כִּי־תַ֖חַת יֹֽפִי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והיה תחת בשם מק" - מקום שהיו מתבשמות בו יהיה נימק

"ותחת חגורה נקפה" - מקום שחגרה שם יהיה ניקף נחתך בחבורות ורשומי מכות כמו ואחר עורי נקפו (איוב יט) ונקף סבכי היער (לקמן י')

"ותחת מעשה מקשה" - מקום שהיו עושות בו המעשה האמור למעלה הלוך וטפוף תלכנה והוא בגובה הראש שם תהיה מקשה קרחה מכה המקרחת את הראש מקשה לשון דא לדא נקשן (דנייאל ה) ואני הייתי מפרשו תחת המעשה מקשה מקום שהיו שם חגורות נותנות טסי הזהב העשויות מקשה (בטדי"ץ בלע"ז) אלא שהוא נקוד פתח והוא במסורה בעשרה נקודים פתח ואין אחד מהם דבוק לתיבה של אחריו וכל מעשה שהוא דבק לתיבה של אחריו נקוד קמץ

"ותחת פתיגיל" - והוי (ס"א הרי) כשתי תיבות פתי גיל כלי שהוא מביאן לידי גילה והוא בית הרחם האמור למעלה פתהן חלוף אותה גילה תהיה מחגורת שק בכל מתניה

"כי תחת יופי" - כי זאת הוגנת להיות להם תחת יופי שהיו משתחצות בו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"תחת בשם", במקום שהיו מתבשמים שם בבשמים יהיה הבשר נימוק עד שא"א להתבשם שם.

"ותחת", ובמקומות שהיו חוגרים שם בגדיהם בדוחק יהיה נקוף וכתות עד שא"א לחגור שם עוד.

"ותחת", במקום שהיו מקשים שערותם שיעמדו תלתלים יהיה קרוח בלי שער.

"ותחת", במקום שהיו לובשים בגד רחב יחגרו שק קצר.

"כי תחת יפי", קיא ומיאוס ומכוה יהיה בכ"מ שהיה שם איזה יופי:


ביאור המילות

"פתיגיל". אין לו ריע, והקרוב כלי של גילה כחז"ל, מלבוש העשוי ללבוש ביום שמחה וגיל, ונגדו חגורת שק בימי אבל, ופתיא כלי בארמי, פתיא אוכמא. ובכלל כלי, הלבוש, לא יהיה כלי גבר על אשה. ומלת כי פרשתי כמפרש מענין כויה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי תחת יופי" - ר"ל כי כן ראוי והגון להם במקום שהיו מייפות א"ע בפני הנואפים והוא מקרא קצר ומאליו יובן

"ותחת פתיגיל" - במקום שהיו חוגרות בחגורה של פאר שמה יהיה מחגורת שק בעבור הצער והאבל

"ותחת מעשה מקשה" - במקום שהיו מתקשטות בעדי זהב מעשה מקשה שמה יהיה קרחה כי יפול שער ראשן והוא דבר מגונה ומאוס

"ותחת חגורה" - במקום שהיו חוגרות שם בתכשיטי פאר שמה יהיה שבירה ורציצה

"תחת בושם" - במקום שהיו מתבשמות שם יהיה שמה המקה והמסה

מצודת ציון

"מק" - ענין המסה והמגה כמו המק בשרו (זכריה יד)

"נקפה" - ענין שבירה ורציצה כמו ואחר עורי נקפו (איוב יט)

"מקשה" - תכשיט הנעשה מהקשת הקורנס

"קרחה" - ענין נפילת השער כמו קרח הוא (ויקרא יג)

"פתיגיל" - חגורה רחבה של משי ואין לו דומה ויתכן שהוא לשון מורכב כי פתי הוא תרגומו של רחב כי ירחיב ה' את גבולך (דברים יב)ת"א ופתי וגיל הוא ענין שמחה כי הדרך לחגור בה בשמחות לרקד בה במחולות או הוא מלה מורכבת לשון פתיל גיל ר"ל אבנט הנעשה מפתילים (ועיין בתוי"ט בעדיות פרק ג) ופתיל ענינו חוט כמו פתיל תכלת (במדבר כח)וגיל ענינו אבנט מלשון הגליונים הנאמר למעלה