מ"ג בראשית יג יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַבְרָם יָשַׁב בְּאֶרֶץ כְּנָעַן וְלוֹט יָשַׁב בְּעָרֵי הַכִּכָּר וַיֶּאֱהַל עַד סְדֹם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַבְרָ֖ם יָשַׁ֣ב בְּאֶֽרֶץ־כְּנָ֑עַן וְל֗וֹט יָשַׁב֙ בְּעָרֵ֣י הַכִּכָּ֔ר וַיֶּאֱהַ֖ל עַד־סְדֹֽם׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
אַבְרָם יְתֵיב בְּאַרְעָא דִּכְנָעַן וְלוֹט יְתֵיב בְּקִרְוֵי מֵישְׁרָא וּפְרַס עַד סְדוֹם׃
ירושלמי (יונתן):
אַבְרָם יָתֵיב בְּאַרְעָא דִכְנָעַן וְלוֹט יָתֵיב בְּקִרְוֵוי מֵישְׁרָא וּפְרַס לְמַשְׁכְּנֵיהּ עַד סְדוֹם:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאהל" - נטה אהלים לרועיו ולמקנהו עד סדום

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויאהל — נטה אהליו:

רמב"ן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וטעם אברם ישב בארץ כנען" - בשאר ארץ כנען כולה שלא יעמוד במקום אחד אבל בכל ארץ כנען יגור ולוט נתישב במקום אחד ממנה בערי הככר כי ערי הככר מכלל ארץ כנען וטעם בערי הככר פעם בזו ופעם בזו מפני כובד המקנה וזה טעם ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן כי התנה עם אברם שלא יבא בכל הככר

רבינו בחיי בן אשר (כל הפרק)(כל הפסוק)


אברם ישב בארץ כנען. בשאר ארץ כנען כולה שלא עמד במקום אחד אבל בכל ארץ כנען יגור, ולוט נתישב במקום אחד ממנו בערי הככר כי ערי הככר מכלל ארץ כנען הם, וטעם בערי הככר פעם בזו ופעם בזו מפני כובד המקנה, וזה טעם ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן כי התנה עם אברהם שלא יבא בכל הככר:

ויאהל עד סדום. למדך הכתוב גנותו של לוט כי בחר חברת הרשעים ונטה אהלו עמהם ולפיכך סמך מיד ואנשי סדום, ולמדך הכתוב זכותו של אברהם שלא נפל גורלו במקום הרשע כי אם בארץ הקדושה:

ספורנו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אברם ישב באדץ כנען" אע"פ שסדום וחברותיה הם מגבול הכנעני מ"מ יושבי הארץ לא היו כנענים אז אמר אם כן שאברם בחר לשבת באותו החלק מן הארץ שהיו יושבים בו בני כנען שלא היו כל כך רעים כאנשי סדום ולא קרב לגבול סדום כלל:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(יב - יג) "אברם", כי "אברם נשאר יושב בארץ כנען", ולא נתישב בעיר בין אנשים רעים, "ולוט ישב בערי הככר" תחת שישב עד עתה בארץ הככר לבדו, התישב בהערים, ובחר אחר כך "ליטע אהלו עד סדום". "ואנשי סדום" היו "רעים" בין אדם לחברו "וחטאים" בין אדם למקום, והתחיל ללמוד ממעשיהם:


 

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

אברם ישב בארץ כנען. אין לך רע שבכרכים אלא סדום. תדע, כשאדם רע קורין אותו סדומי. ואין לך קשה בעממים מאמורי; תדע, כשאדם קשה קורין אותו אמורי. אמר ר' יוסי: אין לך יפה בכרכים כסדום, שחזר לוט על כל ערי הככר ולא מצא מקום יפה כסדום.

בעל הטורים (כל הפרק)(כל הפסוק)

אברם. ב' ריש פסוק הכא ואידך אברם הוא אברהם. וזהו שדרשו רז"ל כל מקום שנאמר בו הוא הוא בצדקו מתחלה ועד סוף וזהו הוא אברם הוא אברהם בצדקו מתחלה ועד סוף וע"כ אברם ישב ליפרד מלוט הרשע: