אבן עזרא על בראשית יג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ודקדוק ויעל — פירשתיו בספר היסוד:

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואברם כבד מאד — שיש לו כְּבוּדה רבה, ומי שיש לו כן – תנועתו כבדה. הלא תראה, כי "כבוד" מגזרת "כובד אבן" (משלי כז ב), ו"קלון" מגזרת "קל ברגליו" (שמואל ב ב יח). והוא היה בעל מקנה רב, גם כסף וזהב הרבה היה לו:

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

למסעיו — שנסע מסעים רבים כאשר שב מפאת דרום אל בית אל שהיא בצפון, ובא אל מקום המזבח, להודות לַשֵם שבא בשלום:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואהלים — לפי דעתי שלשון יחיד על משקל קֹדֶש, והוא הנמצא. והרבים, "כי באהלים" (ירמיהו לה ז), כמו "בקדשים לא יאכל" (ויקרא כב ד). ו"אהלים" בחולם בין האל"ף והוי"ו, לשון יחיד כמו גוֹרָל, ואם לא נמצא:

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יחדו — לשון שנים ורבים, "ויענו כל העם יחדו" (שמות יט ח). והיא מלה זרה. ואין פירושו כמו "יחד", רק כמו "יחיד":

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם והכנעני והפרזי — כרעיו. ויתכן היות הפריזי מבני כנען, והוא אחד מהנזכרים, ויש לו שני שמות, כאשר מצאנו שני שמות לבן שמואל (ראו שמואל א ח ב ודברי הימים א ו יג), וגם לאבי אביו (הכוונה לאבי סבו, ראו שמואל א א א, דברי הימים א ו יב, ודברי הימים א ו יט):

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואימינה — מגזרת "ימין". ונראה אל"ף שמאל, ולא ידענו אם הוא שורש, כי נעדר ממלת "הימיני... השמילי" (יחזקאל כא כא):

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ככר הירדן — מקום צמחים. והכ"ף כפול, או נעדר מ"כר נרחב" (ישעיהו ל כג), וכן "בת עין" (תהלים יז ח) מן "בבת עינו" (זכריה ב יב):

משקה — זכר אחר נקבה, וכן: "תאכלהו אש לא נפח" (איוב כ כו):

לפני שחת ה' — קודם שישחית. והוא שם הפועל מהבניין הכבד הדגוש:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויסע לוט מקדם — כי סדום מערב בית אל:

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויאהל — נטה אהליו:

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

רעים — לבני אדם. ויחזקאל פירש זה: "ויד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל טז מט):

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לך אתננה — בדיבור. וכן: "ונתן אותם על ראש השעיר" (ויקרא טז כא):

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ופה פירש כי אלוני ממרא בחברון הוא: