ירושלמי מסכת פאה

מסכת פאה

לפי הלכות

לפי דפיםמסכת פאה ב: משנה  תוספתא
במהדורה המבוארת או המעומדת של הירושלמי