פתיחת התפריט הראשי

ירושלמי גיטין דף יז ב


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


מה נפק מביניהון קידם הבעל ונטלה אין תימר משום תנאי גיטין יאות. אין תימר שאין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר הרי אין פקדוני‏[1] ביד אחר. אף בקידושין כן. מה בין גיטין מה בין קידושין. ביד כל אדם מצוי לגרש. לא ביד כל אדם מצוי לקדש.

הלכה ו משנהעריכה

המביא גט ממדינת הים וחלה עושה בית דין ומשלחו ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם. אין השליח האחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר שליח בית דין אני.

הלכה ו גמראעריכה

אמר רבי מנא לכן צריכה והוא שבא לארץ ישראל שלא תאמר הואיל ובא לארץ ישראל יעשה כגיטי ארץ ישראל. וגיטי ארץ ישראל אין צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם

שנויי נוסחאותעריכה

  1. ^ פקדוני בדפוס ויניצי' פקדונו.