יסוד ושורש העבודה/ב

שער השניעריכה

שער האשמורתעריכה

ובו נתבאר סדר של כל האשמורה, דהיינו סדר קימת חצות, וכל ברכות השחר, וכוונת ציצית ותפילין, וקרבנות עם כל הסדר עד "ברוך שאמר"