יוסיפון/ד (השוואה)

ספר יוסיפון

נוסח הדפוס:    הסכמות | הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מהדו' ויקיטקסט (מוגהת ומוערת):    הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

השוואת כתבי־יד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...


הערת העורך: קיים נוסח בו פרקים ד–ו אינם מופיעים (למעט מספר מילים בסוף ו). נוסח זה כולל את כתבי־היד הבאים: הספריה הלאומית ירושלים מ־1282, סנקט־פטרבורג מהמאה ה־13/ה־14 וותיקן מהמאה ה־15, ולפיכך אלו לא צוינו להלן.

1330~ ויהי כשבת דריוש על כסא מלכותו [ב]בבל וישלח להביא את דניאל לפניו וישימו כסא לדניאל וישב לפני דריוש. ויאמר לו המלך האתה זה דניאל ויאמר אני. ויאמר
1443 [ב]בָבֵל וישאל על דניאל ויביאוהו אליו ויצו ויושם לו לפניו לו
1472 כ"ב ויהי כשבת לפניו
1475~ . הוא
1330~ תנה לי ע[י]צה ואעשה כי רוח אלהי השמים בך אל נא תחשך ממני עצתך כי זקנתי ואפס כחי ויגיעוני דרכי נוער ותמיד מלחמות העליפוני ואחל וזקנתי ולא אוכל עוד
1443 עצה ואעשנה השמי' תחשוך ממני ויגועוני לזקנתי
1472 ואקיימנה השמים ואל איש אלהים אתה. אני וייגעוני סבבוני והנני רוצה בזקנותי לנוח כי לא
1475~ עצה
1330~ עוד לשאת במשא עמי לשפוט בין איש לאיש להצדיק ולהרשיע כי כבד ממני הדבר . ויען דניאל את המלך דריוש לאמר יפקד נא המלך שלשה פקידים אנשי חיל ואנשי אמת לשאת משא טורח
1443 לצאת ולבא טורח הרבה יפקוד ואמת לתת את משא
1472 הדבר . זאת עצתי יפקד לשאת
1475~ טרח יפקיד טורח
1330~ העם ושפטו בין איש לאיש להקל ממך כובד טרחות העם והמלך ינוח לביתו והיה הדבר הגדול אשר יכבד מהם י(ב)קריבו אל המלך ושפט והיה המלך וכסאו
1443 את הכובד טורחות יקריבו
1472 ואיש להצדיק ולהרשיע והקל מעליך (טורח) כובד [טורח] משא .
1475~ לאיש טרח . בביתו
1330~ נקי . ויעש המלך כן ויפקד על העם שני שרי צבאות ואת דניאל הפקיד על שניהם לשפט את העם . וישקט המלך בהיכלו. וישלח דריוש מכתב בכל
1443 ולא ילאה עוד בטורח העם [ דריוש ] לשפוט וירגיע ארץ
1472 יטרח במשא ויעשו כן וירגיעו
1475~ ילאה בטרח דר(ו)י[ו]ש . וירגיע
1330~ ממשלתו לאמר . אלהי השמים נתן לי כל ממלכות הארץ ויכבד עלי טורח משאם כי קצה נפשי בזוקן. ואקח עיצה מדניאל ויעצני עצת אמת ואשמע למועצותיו ואנוחה
1443 כי בידי את לזוקן ואועצה עצה ואשמעה לעצתו ואנוח
1472 . בי לזקנתי . ואיוועצה על זה ואעשה
1475~ טרח בו ואועצה . כדברו ואנוח
1330~ וארגיע בתוך ביתי ויקל מעלי טורח משאם ועתה כבוד לאלהי דניאל והאמינו בו ושחרוהו תמיד ודרשו אליו כי הוא אלוה גדול על כל אלהים . וידוע יהיה
1443 ממני [כובד] (כובד) המשא תנו הוא
1472 וארגע בתוך כבד משא העם. ודרשוהו אלהי .
1475~ כובד טרח אלוה האלהים
1330~ לכם כי בעצת דניאל עשיתי כן ואפקד על כל ארץ מלכותי שני שרי צבאות להם ישמעו כל העם למשפט ולכל משא [ו]טורח (ו)להקל מעלי את טורח
1443 לאנשי מלכותי כן ואפקיד ממשלתי והם וטורח והקל
1472 לכל אנשי ממלכתי (ן) (שרי) ארצות להם ולריב ולמשא ולטורח
1475~ כעצת אדם ולטרח טרח
1330~ העם . ואת דניאל מיניתי פקיד על שני השרים לשמוע לו אל כל אשר יורה למשפט העם [ו]לבלתי המיר את דבריו ולעשות כל אשר יצוכם כי
1443 האלה לכל לבלתי המר יצום לכל דבר
1472 מניתי ואצוה אותם יצוום במשפטם לשפוט את ולבלתי
1475~ . יורם
1330~ אנכי שמתיהו לי למשנה ואת שני שרי החיל תחת ידו והמפיר דת המלך לא יחייה . וישמעו כל העם את גזירת המלך
1443 אני נתתי ומפר יחיה שרי המדינות וכל מצות ואת אשר נקל המשא מעליו וירגיע
1472 שמתיו כלם תחתיו הקל המלך וירגע
1475~
1330~ והשרים והפחות והפרתמים ושרי המדינות מכבדים לדניאל
1443 המלך בתוך הארמון ודניאל הוא משנה למלך והוא היוצא והבא לפני המלך והשרי' נותנים כבוד
1472 וינוח ויישר וייטב בעיניהם הדבר. איש חמודות המשנה והשרים והפחות
1475~ והוא הבא .
1330~ כי רוח קודש בו. ויהי אחרי הדברים האלה ויקנאו שרי החיל בדניאל עם שרים וסגנים אחרים והפחות וגדולי מלכות ויוועדו כולם
1443 אלהיו אחר הדברי' בדניאל שני יתר השרי' והסגנים הממלכה לחרות חק ולכרות ברית
1472 אלהים כ"ג ויהי אחרי הדברים השרים כולם יחדו לחדש
1475~ ג כלם ויועדו כלם
1330~ על דניאל להתעולל ולמצוא עלילה להכשיל את דניאל לפני המלך והשרים .
1443 לאמר לפני המלך והשרי' להנזיקו למצוא דרך והשרי'
1472 וחק מלך בבל כי לו בבבל בור גדול ואריות עשרה סגורים בו . והיה כי יקצוף המלך על איש וישפטהו במשפט מות על היותו בוגד ישליכוהו
1475~ סגורי'
1330~ ויעצו כולם לחרות ברית לאמר כי כל איש גדול או קטן או מן המושלים או מן השרים אשר יחלה
1443 ויועצו ויכרתו ואשה קטון או שר מושל מכל רבי החיילים
1472 עבדי המלך אל הבור ההוא במאמר המלך למאכל לאריות ההם . כלם לחרות חק אשר
1475~ להם לאמ' למלך קטן
1330~ פני כל אלוה לשאול ולבקש כל בקשה או להתחנן כל דבר מן היום הזה עד שלשים יום בלתי מן המלך לבדו יהיה למאכל אריות ולא יגאל על ידי המלך ולא ייפדה בכל הון יקר
1443 את או לבקש לכל למן שלשי' לאריות יפדה ולא ינתן כל הון
1472 . לשאל כל על מן ועד שלשים יוקח
1475~ לשאול ההוא עד
1330~ ערכו לבטל דת איסר החרות . ובכל זאת לא ידע דניאל את מזימתם כי עליו הערימו את סודם כי אמרו אם לא נלכדנו בדת אלוהיו לא נוכל
1443 ערבו לקיים זה מזימותם אלהיו
1472 לערכו ואסר והברית והחוק והדת כדת המלך. זאת מזמתם העלימו . אם נלכדהו
1475~ והחק זה עליו הערימו
1330~ להכשילו והם לא האמינו כי [כאשר] דניאל נאמן לאלוהיו כן אלוהיו נאמן לו. ויכתבו האנשים את הדברים האלה אשר קיימו ביניהם על ספר ורשם כל איש מכתב ידו ויחתמו
1443 וגם הבינו האנשי' הדברי'
1472 ולא יריבנו אלהיו כי כאשר דניאל נאמן לאלהיו ככה אלהיו נאמן האנשים הדברים בספר ויקיימום וישם ואיש מאנשי העצה בו
1475~ וגם לא . .
1330~ איש בחותמו לחזק את דת הספר . ויגשו השרים לפני המלך והספר בידם . וישלח המלך את ידו ויקחהו
1443 ואיש ויתנו את הספר אל
1472 את הספר כל היטב . ויגישו האנשים דת לקיים הספר ולחתום גם הוא בו וי(ק)שלח
1475~ בידם וישלח
1330~ ויקראהו לתומו ולא שם לבו לערמתם שהערימו סוד על דניאל ויקם להם את דת הספר ככל הכתוב בו ויחתום המלך ויתנהו לסופרי המלך
1443 בתומו אשר הערימו להכשילו ויקיים המלך מכל גם בספר
1472 כתומו שת כי ככל לשמרו
1475~ אשר .
1330~ למשמרת לעת פקדו . ויהי היום וישוטטו האנשים לתור בית דניאל
1443 פקידיו לימים האנשי' סביבות לדעת אשר יעשה למען מצוא עלילה להתעולל למחשבותם על דניאל (לדעת אשר יעשה למען מצוא עלילה להתעולל למחשתם) ויהי
1472 פקדו מימים האנשים את ולהתגולל .
1475~ לימים
1330~ וימצאו עלמה משחקת נכח פתח השער וישאלוה לאמר איה דניאל ומה הוא עושה ותאמר להם הנו בבית
1443 בלכתם כה וכה סביבות בית דניאל קטנה שער לדניאל (אד) ותען לאמר הנה הוא
1472 כלכתם נכח השער אשר . הנערה שם
1475~ בלכתם .
1330~ עלייתו מ(פ)תפלל נכח החלון הפונה נכח בית האלהים שבירושלם ונותן שבח ותהילה לאלוהיו. ויתאמצו האנשים ויעלו אליו אל העלייה
1443 בעלייתו נותן שבח ותהלה לאלהיו מתפלל נוכח נגד [ ] אשר בירושלם ויאמינו האנשי' ויחשו לעלות העליה אשר הוא מתפלל שמה
1472 מודה ומשבח ונותן תהלה לאלהיו ומתפלל נכח פני כדרכו לעשות. וישמעו האנשים וימהרו ויחושו העלייה .
1475~ בעליתו לאלה[י]ו נוכח העליה
1330~ וימצו(ו)אוהו כורע על ברכיו ארצה ו(פ)כפיו פרושות השמים כי שלש פעמים ביום היה דניאל מתפלל לייי
1443 וימצאוהו כרוע וכפיו השמ[י]ם פעמי' ומודה לאלהיו כי המתפלל עם י[י]יו הוא מדבר והקורא בספר
1472 ויעלו וימצאו אותו כורע השמים . פעמים כל ימיו על י'י י'י .
1475~ . אל ייו' ייו'
1330~ לייי . ויהי כבא האנשים ביתה דניאל והוא מתפלל לא נ[י]ח(י)ת מפניהם ולא חדר לבו
1443 התורה הכי י[י]יו מדבר עמו וכן יעשה דניאל וכה משפטו כל הימים כבוא ומודה ניחת נחרד
1472 אלהיו . כבא לי'י ומהלל ומודה זע ולא חל חרד לבבו
1475~ תורה הכי ייו' וכה לייו' חת
1330~
1443
1472
1475~