יוסיפון/א (השוואה)

ספר יוסיפון

נוסח הדפוס:    הסכמות | הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מהדו' ויקיטקסט (מוגהת ומוערת):    הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

השוואת כתבי־יד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

1282 אדם שת אנוש
1350~פ בינ"ו. עמ"י. עש"ו. אדם הוליד את שם. ושם הוליד את .
1443 בשם השם אמן שת ושת
1472 הנה זה הספר על הסדר הכתוב פה הוא ספר הנקרא יוסיפון וזה שמו בלשון עברי ושמו בלשון רומי נקרא ג'ושיפוש ובלשון יווני הוא נקרא ג'וסיפוס וכל הספר בכללו נקרא יוסיפון והוא לחלקים כאשר תראה לפניך א' הוליד את שת . .
1475~ זה הספר על הסדר הכתוב פה הוא ספר יוסיפֿון וזה שמו בערבי ושמו ברומי גושיפֿוש. וביוני יוסיפֿוס וכל הספֿר בכללו נקרא יוסיפֿון והוא נחלק לחלקים כאשר תראה. הוליד את שת
1282 קינן מהללאל ירד חנוך מתושלח למך נח . נח
1350~פ ואנוש הוליד את . וקינן הוליד את . ומהללאל הוליד את . וירד הוליד את . וחנוך הוליד את . ומתושלח הוליד את . ולמך הוליד את ונח
1443 ק[י]נן וקנן
1472 קינן. וקינן . . . . . .
1475~
1282 הוליד שם חם ויפת: בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס.
1330~ --- ובני
1350~פ הוליד את שם את חם ואת יפת. בני ויוון ובני גומר אשכנז וריפת ו(א)[ת]וגרמה. ובני יוון אלישה ותרשיש כיתים ו(ת)[ד]ודנים . ויהי כל הארץ שפה אחת
1443 ויון א(זר)[שכ]נז ותוגרמה. יון כתים ודודנים
1472 גמר גמר אשכנ(ס)[ז] ודדנים אחד
1475~ גומר גומר אשכנז ודודנים אחת
1282
1330~
1350~פ ודברים אחדים. ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנה ונשרפה לשריפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחומר . ויאמרו הבה
1443 אחיו לבנים לשרפה איש אל רעהו
1472 וגו' הבה נלבנה וגומ' .
1475~ ( וגו')
1282
1330~
1350~פ נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם . וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר י[י]י' הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החילם לעשות וגו'. הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו ויפץ י[י]י'
1443 וגו' י"יו וגו'. י"יו וגו'. י"יו
1472 נבנה לנו עיר יי' לראות ונבלה שם י"י
1475~ ייו ייו
1282
1330~ אלה שמות ארצות בני יפת אשר נפוצו שם ב
1350~פ אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר . על כן קרא שמה בבל כי שם בלל י[י]י' שפת כל הארץ ומשם הפיצם י[י]י' על פני כל הארץ . ואלה משפחות והארצות ללשונותם בגויהם
1443 אותם וגו וגו' אלה בארצותם בגויה' .
1472 משם וגומ' ואלה וארצותיהם בגוייהם
1475~ וגו' על כן קרא שמה וגו'. לארצותם לגוייהם
1282 בני גומר הם פרנקוס היושבים בארץ פרנקוס על נהר שיגנא . ריפת הם בריטנוס היושבים ריפתניא על נהר לירא ושופכים נהר שיגנא
1330~ בארץ פרנצא בארץ
1350~פ פרנקים פרנקיאה סיגנא ריפתנייא סיגנא
1443 פרנקוס היושבי' פרנסא שיגנא ברטונים היושבי' בארץ ברטניא ושופכי' לירא ושיננו
1472 יפת פרנצא שינ"א בני הם בירטנייא ליד"א
1475~ ( )[גומר] [פרנקוס היושבי'] פרצ"א [ברטוני'] [היושבים] ברטיני"אה ליר"א
1282 ולירא בים אוקיינוס הוא ים הגדול . תוגרמה הם עשר משפחות מהם כוזר ופיצנק ואלן ובולגר וכצבינא וטורק וכוז וזכוך ואונגר ותולמץ
1330~ הים ופיציק וכנבינא ובוז ואוגר
1350~פ אנקינוס ים כאזר ופצינק וכינבינא וכוז ואונגר וטולמץ
1443 אוקינוס הים היא עשרה בור ופיצינק וכ[י]נניא וטור ובוז וזבדון ואונגרי וט[י]למץ.
1472 בני תוגרמא. הם עשר . ארקאש. בלגאר. טורקי . הארקוס . קורסי . וכוך . גרינרגר
1475~ תוגרמה אור"קש בלג"ר טר"ק טרק"וס כו"רס זכו"ך גאור"גד
1282 כל אלה חונים בצפון ושמות ארצם על שמותם החונים על נהרי התל . אך אונגר ופיצנק חונים על נהר הגדול הנקרא דנובי הוא דוניי . בני יון הם יוונים
1330~ ארצותם חונים אוגר ובולגר ופיצינק
1350~פ החונים אונגר וטולמץ כל אלה הנהר דונביו דונא יוון
1443 ארצם והם חונים אפולאן אונגרי ובולגרי ופיצינק נהר יון יונים
1472 . . אונגר. בוליגרד. ובני
1475~ א"ך אורג"ד. בוליג"רד
1282 היושבים בארץ נניא ומקדוניא . מדי הם אירלוס היושבים בארץ כורצן . תובל תובלשקני. היושבים בארץ תושקנא על נהר פיסא . משך הם שקשני. תירס הם רוסי. שקשני
1330~ אידלוס כורסן קני תושקניא סקסני.
1350~פ נניא מדיי איידלוס כורזן הם תובלקני תושקנא פישא שכשני
1443 מקדוניא מדי אזרלוס כורסן שקני היושבי' תושכנה פיסא שבשני. תירס הם רוסי שבשני
1472 קורסאן בני בפיסא בני
1475~ כור"סן בפיש"א
1282 ואינגליסי יושבים על נהר הגדול. רוסי חונים על נהר כירא ושופך בים גורגאן . אלישה הם אלמניא היושבים
1330~ ואיגלססי ים כיוא גירגאן אלישא
1350~פ וא[י]נגילססי כיזא השופך גורגיאן אלמנייא
1443 היושבי' בארץ רוסנייא וחונים בֵיוא גורגן ומשפחו' תירס אגלשיש היושבי' באי אינגלאט[ר]א על הים הג(לו)[דול] . (אלמרא)[אלישה] היושבי'
1472 רוסיגורגאן ומהם יצאו האינגליסי ובני אשכנז בני היושבים
1475~ רוסיגו"רגן האינגלישיש אלמניאה היושבי'
1282 בין הרי יוב ושבתימו . ומהם לונגוברדי אשר באו מעבר להרי (ט)[י]וב ושבתימו ויכבשו את איטליא. וישבו בה עד היום הזה על נהר(י) פאו ותיציאו . ומהם בורגוניא היושבים
1330~ היו' נהרי ותציאו ברגוניא
1350~פ יוביס ושייבתמו . ומהם לנגוברדי אשר באו מעבר להרי יוביס ושייבתמו ארץ איטלייא שם היום נהר ותיציאו בורגונייא
1443 יוב ושכתמו וינבשו איטליאה ותיצאו . בורגונייאה היושבי'
1472 מעבר להר ולכי. ומעבר להר שיתתמו. והנם פיאו ותיציאו
1475~ גוב לנהר ותיצאו
1282 על נהר רודנו. ומהם בידריא היושבים על נהר רינוס השופך בים הגדול . ותציאו ופאו שופכים בים ביניטיקא. תרשיש הם תרקיסאני באו עם
1330~ בוריא ופיאו שופכים בים בניטיקיא . תרשיש הם תרקיסיאני באו עם
1350~פ רודני בירדייא היורד ופאו ביניזיאה . תרקיסני
1443 רודאנו . ב[י]רזייא היושבי' השופך ותיציאו [ ] שופכי' בונדקייא
1472 ועל הנהר הגדול רודנו ועל נהר בירדיאו ובירדאו. ופיאו ותוציאו ורודנו שופכים כיאו ואלה היו מקדם
1475~ הוא רודאנו בירד"יאו ובירד"או ופא"ו ותיצא"ו.
1282 מקדוניא בדת והם תרסוס. ויהי כאשר לכדו הישמעאלים את תרסוס ברחו יושביה בגבול בני יון והם נלחמים בגבול בני יון ועם הישמעאלים
1300~ --- היושבים עם
1330~ מקדוניא בדת ומהם תרשוס . ויהי כאש' לכדו הישמעאלים את ארץ תרסוס ישביו נלחמים
1350~פ מקדונייא אחת תרסוס כאשר יושביה יוון
1443 ארץ יון
1472 המקדוניים טרסוס בנירון על נהר בנודון והנם עד היום עם
1475~ יושבי בגבול בנידון
1282 אשר בתרסוס . כתים הם רומני החונים בבקעת כנפניא על נהר תיביריאו . דודנים הם עם דנישקי היושבים
1300~ בטרסוס רומאני סנפנא?א דנישבי
1330~ בתרסוס כיתים רומני כפניא תיבריאו דנישקי
1350~פ כאפנייה תיבריו דנישכי
1443 בטורסוס רומנים קנפנייא תבריאו דנישבי הם יושבים
1472 בטרסוס ומקצתם שבו אל דת הישמעאלים. (ה)רומיים טיבירו עם דנישקי. החונים
1475~ לדת כתים הרומיים דנפניאה. ובבקעת כופניאה טיבריאו ורודנים דניש"כי
1282 בתוך לשונות ים אוקיינוס בארץ דנמרקא ובאינדיא בתוך הים הגדול אשר נשבעו לבלתי יעבדו לרומנים ויתחבאו בתוך גלי ים אוקייאנוס ולא
1300~ אוקינוס דנמארכה ובאי נדניא יעברו לרומיים הים אוקינוס
1330~ אוקיינוס דנמרכא ובאינידניא יעבדו ויתחבאו ים אוקיינוס
1350~פ דנמראכא ובאינדיאה עבור לרומנים אונקיינוס
1443 תנמרכה ובארדנא ים יעבדו לרומני' גלי הים אוקיינוס
1472 אקיינוס דמארגא ובארץ ארדנא . הים ועבדו לרומיים כי כאשר גברה מלכות הרומיים נחבאו הם ים אקיינוס באחרים האיים
1475~ אוקינוס דמנקנא. ארדאנה אוקיאנוס באחרית
1282 יכלו כי הגיעה ממשלת רומה עד אחר איי הים. וגם אוראיא וכרוטאי וסורבנין ולוצנין ולוזמן וכראכר
1300~ אל אחרית אייהם מראזא וכרואטי וסרבין וכראכאד
1330~ עד איי הים אוקיינוס . מוראוא וכרוטאי וסורבין וליומן ובראכר
1350~פ להנצל הגיע רומא מראווא. . וסרבין. . ולוזמך. וכראכר
1443 יכולו הגיעה מראואה ובארואטי וסירקין וליצנין ולוזמן וכראנד
1472 יכלו להמלט מעבודתם הרומיים (ע)[א]חרית איים גם בני מארוס ובני ברואטי ובני סריקין ובני לייבנין ובני ליומאן ובני כדכאר ובני
1475~ אחרית איי וגם מראוח סרי"קין. לייבנ"ין לזאמן כדכא"ר
1282 וכיזמין מבני דודנים יחשבו והם חונים הים בגבול בולגר עד ביניטיקא על הים ומשם מושכים עד גבול שקשני עד הים הגדול
1300~ ובזימין הם בחוף מגבול בולגרי ---אה עד שכשני
1330~ יחשבו והם בולגר ביניטיקיא על שקשני
1350~פ וכזימין הים ביניזיאה . ומהם שכשני
1443 וביזמין בולגרי בנדיקיאה הגדול ומשם מושכי' שבשני
1472 ביומאן כל אלה גם הם . ואלה הם על שפת מת בולגאר ועד בנדקיאה ומשם נמשכים במשכנם שבשניאה
1475~ ליזמןאן שפתות . כמשכנם שבש"א?פ?
1282 הם הנקראים איסקלבי אך הם מתייחשים לבני דודנים .
1300~ --- ואומרים אחרים כי הם מבני ---ים
1330~ . איסקלבי כנען אך הם מתיחסים
1350~פ מתיחשים
1443 מבני כנען מתחשים
1472 והם הנקראים סקלאבי . ואחרים אומרים את אלה כולם הם אבל מתיחסים משלו עליהם אחר זמן מועט
1475~ . סיקלאבי אשר כלם אלה . כי הדודנים