יוסיפון/ב (השוואה)

ספר יוסיפון

נוסח הדפוס:    הסכמות | הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

מהדו' ויקיטקסט (מוגהת ומוערת):    הקדמה | תוכן | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

השוואת כתבי־יד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז...

1282 ויהי כהפיץ י[י]י' את בני האדם על פני האדמה ויתחלקו למחלוקות ויהיו בני כתים לאגודה אחת ויהיו בבקעת כנפניא וישבו שם על נהר טיבריאו. ובני תובל
1300~ ---כל הארץ---גודה ויבואו כגפניא תיבריאו
1330~ ויהי בהפיץ יי' את בני האדם מעל פני האדמה על פני כל הארץ ויתחלקו למחלקות ויהי בני כתים לאגודה ויחנו כפנייא. תבריאו
1350~פ וי"הי כה"פיץ י[י]י' ----
1443 ב' ויהי בהפיץ על כל הארץ ויתחלקו למחלקות. ויהיו בני כתים לאגודה ויבאו בבקעת קנפניא וישבו שם על תבריאוס . ובני תובל
1472 בהפיץ יי' פני למחלוקות לממלכה אחת ולממשלה אחת. ויבואו כנפנייא נהר טיבירו תרשיש
1475~ בהפיץ ייו . ולמשפחה אחת ויבאו דופניאה תיבריאו
1282 חנו בתושקנא ויהי גבולם על נהר טיבריאו. ויבנו להם עיר ויקראו שמה סבינו על שם בוניה אשר בנו אותה . ובני כתים בנו להם עיר ויקראו
1300~ בתושכנה עד תיבריאו שבינו כתיים
1330~ בתושכנא גבול על תבריאו סביני . כתים
1443 בטושקנא גבולם עד ויהי גבולם עד נהר תבריאס האיש בנה [ ]
1472 ישבו בטוסקנא והיה נהר טיבירו את סבינו בשם סבין והוא בנאה את
1475~ בפשכלא ויהי תיבריאו . כשם בנה אותה
1282 שמה פוצימגנא ויהיו בני תובל מתגאים על בני כתים לאמר לא יתחתנו בנו . ויהי בימי הקציר וילכו בני תובל אל שדותיהם ובחורי בני כתים נאספו וילכו אל
1300~ פוצימגוא ולא בהם
1330~ פוצומנגא. לאמר לא בנו
1443 פצימינא מתגאי'
1472 פוצימגנא כתים מתגברים תובל תתחתנו : קציר חטים
1475~ פוצ'ימצכגא מתגרים . תֻבל וב(כ)חורי
1282 סבינו ויגלו את בנותיהם ויעלו אל הר כפודיציאו . וישמעו בני תובל ויבואו עליהם למלחמה ולא יכלו כי שוגב ההר מהם ויאספו אל ההר כל
1300~ עיר סאבינו עיר כפותוצין ויבאו שגב
1330~ סביני על הר כפוריציאו שוגב
1443 עיר סבינו עיר כפוסתיאו יכולו להם
1472 אל הר קפודוציאו יכלו להם נשגב .
1475~ תופציאו אליהם מאד בני תובל ויבאו אליהם למלחמה
1282 בחור . ויהי לתקופת השנה ויבואו עוד בני תובל עליהם למלחמה ובני כתים העלו את הילדים הילודים מבנותיהם על החומה אשר בנו ויאמרו
1300~ בחורי בנ---ל ויבאו -ל --ני--- --- --- ב---
1330~ בחור עוד בני תובל עליה כיתים העלו את מבנותיהם על החומה בנו ויאמרו
1443 בחורי כותים עליהם כותים הילדי' והילדות (ב) אליהם
1472 כתים גם כי בנו סביב ראשו חומה. השנה כתים הם הילדים הילודים להם מבנותיהם
1475~ עד את אשר בנו
1282 הבאתם להלחם על בניכם ובנותיכם הלא עצמכם ובשרכם אנחנו מעתה ויחדלו ממלחמה. ויוסיפו עוד בני כתים ויבנו עיר על הים ויקראו שמה פורתו . ויבנו אחרת
1300~ --- [
1330~ הבאתם להלחם על בניכם ובנותיכם הלא עצמכם כיתים עיר
1443 עם בני ובנותיכ' כותים ויקרא
1472 ---- ויקראו פורטו. ויבנו עוד עיר אחרת
1475~ . הבאתם להלחם עם בניכם ועם בנותיכם הלא עצמכם ובשרכם אנחנו מעתה . ויהי כשמעם הם דבריהם ויחדלו מהמלחמה. ויוסיפו עוד בני כתים ויבנו פורתני
את ג' ויוסיפו את פותתני.
1282 ויקראו שמה אלבנו . ויבנו אחרת ויקראו שמה אריצא . בימים ההם ברח צפוֹ בן אליפז ממצרים אשר לכדו יוסף בעלותו לקבור את ישראל אביו בחברון .
1300~ ועוד בנו עיר ] אליצא צפו בן עשו
1330~ אלבאנו אריצה ישראל .
1443 ויבנו בן עשו
1450~ ויקראו שמה אלבנו עיר אריצא בא ישראל
1472 אריצה ג' בימים ההם ברח יוסף
1475~ ויקראוה בימים ההם
1282 ויצאו בני עשו לשטן לו ותגבר יד יוסף עליהם וילכוד את צפו עם מבחריהם ויביאם מצרימה . ויהי אחרי מות יוסף ברח צפו ממצרים ויבא באפריקא אל
1300~ מבחוריו עם אנשים ויבאו אפרקיה
1330~ וילכד מבחריהם . ויבא באפריקא
1443 וילכדו מבחריו ויביאום (יר) מצרים ממצרי' עם אנשיו ויבואו אפריקה על
1450~ מבחוריהם ממצרים ויבוא באפריקא אל
1472 ויתגבר יד יוסף עליהם וילכוד את צפו בן אליפז עם בחוריו ומבחריו מצרימה בן יעקב ויברח עם אנשיו ויבא בארץ אפריקא
1475~ ותגבר מקב ויבאו אפריקיאה
1282 אגניאס מלך קרטיגני ויקבלהו אגניאס בכבוד גדול וישימהו שר צבאו. בימים ההם היה בארץ כתים בעיר פוצימגנא איש ושמו עוצי ויהי לבני כתים לאלוה תעתועים
1300~ קרת פוצימנגא
1330~ קרתגני כיתים פוצומגא .
1443 קרטיניאה כתים פוצימינא
1450~ קרתגני עוצו .
1472 קרטייני ובימים היו פוצימגנא עוצי
1475~ אגריאס קרטגיניאה היה פוצימנגא והיה חכם גדול
1282 וימת האיש ההוא ובן אין לו כי אם בת אחת ושמה יניאה יפה וחכמה מאד . לא נראה כיופיה בכל הארץ. וישאליה אגניאס לקחתה לו לאשה .
1300~ ניאה והנערה ולא כיפיה מלך אפריקיה
1330~ יניאה כיופיה וישאלה לקחת
1443 והנערה עד לא [ ] וישאליה מלך אפריקה לקחתה .
1450~ פיאה והיא חכמה ויפה ולא כיופייה וישאלה אפריקא
1472 ייניאה והנערה יפה וחכמה עד כיופיה וקרטייני .
1475~ גניאה אפריקיאה וקרטגיני
1282 וגם טורנוש מלך ביניבינטו שאל אותה לאשה ויאמרו לא נוכל לתתה לך לאשה כי אגניאס מלך אפריקא מבקש אותה פן יבוא
1300~ תורנוש בינבנתו שלח לבקש אנשי כתים אפריקיה ואנחנו יראים ממנו יבא
1330~ טורנוש בנבנטן שאל לאשה . לו אפריקיא
1443 תורנוס בני בינטו (א.) אנשי כתים אפריקה גם
1450~ ביני בינטוֹ לאשה אפריקא פן יבוא
1472 טורנוס ביניויינטו שאלה על ככה אנשי כתים שואל . ואנחנו יראים ממנו יבאו
1475~ בינונטו . אפריקיאה מבקש . יבא
1282 עלינו למלחמה ואתה לא תוכל להצילנו מידו. וישלחו יושבי פוצימגנא אגרת לאגניאס כדברים האלה ויאסוף כל חילו ויבא באי סרדיניא
1300~ פוצימנגא מלך

אפריקיה בדברים

את באיי הים דרך סדרניא
1330~ תוכל פוצומנגא איגרת כדברים באי סרדניא
1443 ואנו יראים ממנו אנשי פוצימיניא אגרת מלך אפריקה כדברי' את באיי הים דרך יסררנא
1450~ יושבי פוצימינא איגרת כדברים ויבוא בסרדינייא
1472 פוצימגנא אגרת מלך אפריקא את ויבא באיי הים דרך סרדינייא
1475~ פוצימנגא אפריקיא' סרדנא
1282 כי שם לוקוש אחיו . ויצא פלאש בן אחיו לקראתו ויאמר לו בשאלך שלום מעם אבי לעזרתך . שאל ממני ותתנני בראש הצבא . ויעש אגניאס כן ויבא
1300~ היה בועז פאלש ממנו שיתנני ויבאו
1330~ פאלוש לו בשלום ממני ותן אותי .
1443 ומשם לוכושו אחיו . פלאש שלום מעם ממנו שיתנני
1450~ כי שם לוכוש פלכא לו כשאלך חיל ממני . ויעש אגניאס כן ויבואו
1472 היה מולך לוקוש ובא פילאש לשאול בשלומך באתי ושואל ממך כבוד כי תתנני לראש ויבאו
1475~ לוקוס . ויצא פליאש .
1282 בספינות ויבא במחוז אשתוראש ויצא טורנוש לקראתם ותהי המלחמה עצומה מאד בבקעת כנפניא ויפל במלחמה ההיא פלאש בן
1300~ ויבאו אשתיראש תורנוש ביניהם גנפניא ויפול פלש
1330~ ויבא בספינות טורנוש לקראתו כפניא פאלוש
1443 ויבאו אשתוראש תורנו[ש](ס) מלך בניבינטו לקראתם מלחמה ביניהם קנפנייא ההיא פלאש
1450~ בסכינות ויבוא אשטורא תורנוש המלחמה מאד כנפנייא פילאש
1472 בספינות ויעברו אשורש מלך בינבינטו ביניהם .
1475~ אשתורש בנבנטו מלחמה פיליאש
1282 אחיו ויחנטהו אגניאס ויעש לו גולם זהב ויתנהו בתוכו ויערוך מלחמה וילכוד את טורנוש מלך בינבינטו ויהרגהו ויעש לו גולם
1300~ ויחבשהו דודו ויערך אגניאס המלחמה וילכד תורנוש בינבתו אגניאס
1330~ ויחנטהו . עוד מלחמה טורנוש בנבנטו
1443 ויחנטו דודו ויערוך אגניאס וילכוד תורנו[ש](ס) בניבינטו
1450~ ויחנטהו. ויעשׂ נחושת
1472 לוקוש ויצו המלך אגניאס דודו ויחנטוהו ויעש (ג) זהב ויערוך עוד מלחמה וילכוד בה את טורנוס מלך ביני(ב)[ו]ינטו[.] ויהרגהו ויעש לו גולם
1475~ לוקוס . . אגניאס תורנוס בינבטו
1282 נחשת וישימהו בתוכו ויבן עליו מגדל על אם הדרך וגם על אם הדרך בנה מגדל עם פלאש בן אחיו ויקרא שמה תור פלאש
1300~ נחושת ויתנהו ---
1330~ נחשת וישימהו בתוכו ויבן עליו מגדל על אם הדרך וגם על אם הדרך בנה עוד מגדל על פאלוש בן אחיו ויקרא שמה תור פאלוש
1443 נחושת ויתנהו עליה גבוה תורֵא פלשא מזה
1450~ וגם את פלאש בן אחיו בנה עליו מגדל גבוה
1472 נחשת ויתנהו בתוכו עליו גדול . על פילאש ויקרא את שמו ציריפילאש עד היום הזה . והמגדל אשר בנה על טורנוס קרא
1475~ . צרי פילאש היום תורנוס
1282 הנה על אם הדרך והרצפה ביניהם ותור פלאש מזה ולקו טורנוש מזה עד היום הזה בנוי בין אלבנו ובין רומא .
1330~ הנס והריצפה תור פאלוש ותור רומה
1443 ולאקו תורנוש מזה והנם והרצפה הנם רומא
1450~ . תור פלאש מזה לוקו תורנוס והנם
1472 לאקו טורנוס עד היום הזה. והנה צרי(פ)[מ]ילאש מזה ולאקו טורנוס מזה ורצפה גדולה עד היום הזה והנה [רומ'] [ו]אלב[א]נו ( רומה )
1475~ צרי פילאש . והנם אלבאנו
1282 ואגניאס לקח את יניאה לאשה וישב לארצו.
1330~ לו
1443
1450~ וא(ת)[ג]ניאס לקח אתניאה לאשה וישב לו אל ארצו:
1472 אחר הדברים האלה לא רצו בני כתים לתת את הנערה הנזכרת לאגני[א]ס ויתן אל לבו זה ויערוך עוד מלחמה חזקה עמהם ויתחזק בנו אשטרוביל על הכתים וינצחם ויקח מהם את הנערה ייניאה בחזקה ויביאה אביו
1475~ אבו הנז' לאגניאס . אשדרובל גאינה .
1282
1330~
1443
1450~
1472 ואביו השיא אותה לו לאשה לאמר לך תהיה לאשה כי אתה נצחת את הכתים ולך היא ראויה המלוכה. וימלך אגניאס את שטרוביל בנו על מלכות קרטייני ואת גוונדלי בנו על מלכות אפריקא ותחלק ממלכתו לשתי ממלכות
1475~ אשדרובל קרטגניאה גונדלי אפריקיאה .
1282 ומהיום ההוא והלאה החלו
1330~ מהיום
1443 ומיום
1450~ ומהיום
1472 ואמנם אשטרובל היה מושל על גוונדלי כי כן צוה אביהם. ויחי אגניאס אחר זה עשר שנים וחצי וימות . וימלוך גוונדלי בנו על מלכות אפריקא אחריו ויצוהו לאמר היה לאויב לבני כתים כל ימיך.
1475~ אשדרובל גונדלי אחרי זאת וימת גונדלי אפריקיאה
1282 גואנדליס גדודי מלך אפריקא לבוא בארץ כתים לבוז ולשלול ויבא תמיד צפו עמהם . ויברח צפו בן אליפז מאפריקא ויבא בארץ כתים
1330~ גונדלוס וגם אפריקי לבא מאפריקיא
1443 אפריקאה לשלול שלל ולבוז בז עמהם בן אליפז גם מאפריקאה (ר)
1450~ גונגלדי אפריקא לבוא . ויבֹא מן אפריקא ויבוא
1472 גדודי גוונדלי לבא ועמהם . בן אליפז אחר ימים אחדים מאפריקא ויבא
1475~ . אחרי מאפריקיאה.
1282 ויקבלוהו בני כתים בכבוד גדול ויתנו לו מתנות גדולות. ויתעשר האיש מאד . וגדודי אפריקא פושטים בארץ כתים ויאספו בני כתים אל הר קפוטוציאו
1330~ אפריקיא פשטו ויעלו כפוריצאו
1443 אפריקאה פושטי' קפוטציו
1450~ ויקבלוהו בני כתים בכבוד גדול ויתנו לו מתנות גדולות אפריקא פשטו בהר פוצימנא
1472 וישכרו אותו להלחם מלחמותיהם האיש מאד. גוונדלי מלך כפעם בפעם אל הר קפודוציאו
1475~ גונדלי אפריקיאה כופצתיאו
1282 מפני גדודי גוונדלי . ויהי היום ויאבד לצפו פר בן בקר וילך לבקש את הפר וישמע געיית הפר סביבות ההר וילך צפו והנה בתחתית ההר מערה אחת ואבן גדולה על
1330~ גונדלוס מן בקרו
1443 אנדלי אפריקה בן בקר . וישמע גיעיית שם
1450~ גונדלי מבקרו לבקר הפר וישמע געיית הפר
1472 גוונדלי בן אליפז בן בקר לבקש את ויבא וירא בתחתיתו
1475~ גונדלי
1282 פי המערה וינפץ את האבן והנה חיה גדולה אוכלת השור מחציה ולמטה דמות אדם ומחציה ולמעלה תייש וידלג עליה צפו ויתז
1330~ חייה את הפר ומחצייה ומחצייה דמות
1443 וירא חיה השור גדולה מחציה ולמעלה ומחציה ולמטה תיש ויהרוג
1450~ . גדולה את מחצייה ולמטה ארס ומחצייה ולמעלה תייש וידלג עליה ויתז
1472 פיה הפר והחיה גדולה מאד ומעלה תיש ומחציה ומטה אדם . ויתחזק ויהרוג
1475~ . מחציה
1282 את ראשה ויאמרו יושבי כתים מה נעשה לאיש הזה אשר הרג את החיה אשר כילתה את בהמתינו ויוועדו לעשות לו יום
1330~ החייה כלתה לו
1443 החיה . החיה בהמתנו ויועדו כולם
1450~ ראשה בהמתינו
1472 החיה אנשי כתים קפודוציאו היתה אוכלת כלם . נעשה בערו חג יום אחד בשנה ויתיעצו
1475~ . כוצפתיאו בהמותינו בעדו .
1282 אחד בשנה יום מועד ויקראו היום ההוא מועד יאנוס ויקראו שם צפו יאנוס
1330~ שם צפו על שם החייה וינסכו לו נסכים ביום ההוא ויביאו לו מנחות היום ההוא מועד
1443 את היום ההוא על שמו את
1450~ צפו לפניו יום מועד
1472 אחת את המועד . ויקרבו לו מנחות. ויקראו עוד את שם היום ההוא
1475~ אחד ויקריבו (ההוא) [ ]
1282 על שם החיה אשר הרג. ויוסיפו עוד גדודי גוונדלי לבא בארץ כתים לשלל כפעם בפעם ויצא יאנוס לקראתם ויכם ויבריחם
1330~ גוונדלוס לשלול
1443 על שם החיה אשר הרג. ויאספו גונדלי שלל ולבוז בז צפו וינוסו לפניו
1450~ ויוסיפו לבוא ויכם
1472 אשר הרג צפו . גם קראוהו צפו יאנוס בשם מורכב משניהם. גוונדלי שלל ולבוז בז צפו
1475~ ד' ויוסיפו גונדלי לבא
1282 ויצל הארץ ממרוצתם ויאספו בני כתים וימליכו את צפו עליהם ויצאו בני כתים לכבוש את בני תובל ואת הגוים אשר סביבותיהם ויצא יאנוס
1330~ את כיתים
1443 וינוסו לפניו ויבריחם העם . ויוסיפו כתים יאנוס ויצאו בני כתים לכבוש את בני תובל ואת הגוים אשר סביבותיהם צפו
1450~ הארץ ויאספו למלך : ויצאו
1472 וינוסו מפניו ותרעש : ויוסיפו עוד צפו ויצא צפו
1475~ . ויוסיפו עוד את ויצאו יאנוס צפו או אמור
1282 מלכם לפניהם ויכבשום ויקראו עוד שם צפו שטורנוס יאנוס על שם החיה ושטורנוס על שם הכוכב אשר היו עובדים לו בימים ההם הוא כוכב שבתי
1330~ ויכבשם ויקרא החייה .
1443 ויכבשום ויקראו לו החיה ושטרנוס עובדי' בימי' ושם הכוכב
1450~ לפניהם ויכבשם שמו יאנוס שוטרונס. . ושוטרונס . עובדים בימים והוא
1472 . שם המלך וסטורנוס כוכב והמלך צפו יאנוס
1475~ ושטורנוס שבתאי
1282 זה מלך תחילה בבקעת כנפניא בארץ כתים ובנה היכל גדול מאד וימלוך על כל כתים ועל כל איטליא . והימים אשר מלך יאנוש שטורנוס
1330~ כפניא יאנוס
1443 קנפניאה בא ארץ איטליאה
1450~ כנפנייא . שטרונס
1472 או אמור סטורנוס תחלה קנפנייא לו הכתים ה' והימים צפו סטורנוס
1475~ (פ) כפניאה איטליא שטורנוס
1282 חמשים וחמש שנים וימת ויקבר בעיר גב . וימת יאנוס שטורנוס וימלוך תחתיו פיקוש פאונוש חמשים שנה ויבנה גם הוא
1330~ ויבן
1443 חמשי' שנה בעיר גבנא וימת יאנוס שטורנוס יאנוס אחר חמשי' גם ההוא
1450~ נ"ה . בהר גב: שטרונס פיקוש פאונוס חמשים ויבנה הוא
1472 חמשים וימת בעיר יינובא . צפו יאנוס אחר והוא בנו והיה שמו כשמו והימים אשר מלך גם הוא וימת. ויבן טרם מותו
1475~ ג'ינובא .
1282 בבקעת כנפניא היכל גדול מאד. וימת פוקוש פאונוש וימלוך תחתיו לטינוס הוא באר הלשון ואותיותיו.
1330~ בבקעת כפניא פיקוש וזה ביאר
1443 בבקעת קנפניאה עצום מאד (וים) יאנוס זה את לשון הלעז לטינו
1450~ כנפנייא . פיקוש
1472 קנפנייא למושבו : ו' וימת צפו יאנוס השני תחתיו והוא המציא את לשון הלטינו ואותיותיו כי עד ימיו לא היה כתב לכתיים רק כתב
1475~ כפניאה . (לאטיגס) הלטי ואת אותיותיו
1282 גם הוא בנה היכל מושבו והוא (בנה) עשה ספינות הרבה וילך אל אשתרובל בן אגניאס אשר ילדה לו יניאה למלחמה לקחת בתו לאשה בחזקה כאשר עשה אגניאס לבני
1330~ רבות אסתרובל
1443 וגם מגדל ועשה הרבה אל אשדרובל לקח מהם במלחמה מן
1450~ גם היכל למושבו זה עשה ונלך על ילדה לו למלחמה לקחת בתו לאשה בחֳזקה כאשר עשה אגניאס לבני
1472 יווני וגם מגדל גדול מאד ויעש רבות בים וילך אל אסטרוביל לקח את ייניאה במלחמה מיד
1475~ יוני . אשדרובל יאניאה
1282 כתים בקחתו את יניאה מהם במלחמה ותהי אספציאושה יפה מאד וירקמו את צלמה אנשי דורה על לבושיהם מרוב יופיה
1330~ מהם יספיצי אשה אנשי דורה מהוד
1443 אוספיציוצא בת אשדרובל אנשי דורה מרוב
1450~ בקחתו יניאה [מהם] (לאשה) במלחמה אשפציוסה אנשדורש לבו .
1472 הכתים ולמלך אשתרוביל בת ושמה אושפיזינא והיתה אנשי דורה לבושיהם
1475~ הכתיים. אשדרובל אושפיזינה
1282 ותהי מלחמה גדולה בין אסטרובל מלך קרטגיני ובין לטינוס מלך כתים וילכוד להם את תעלת המים אשר הביא אגניאס בקחתו את יניאה ויביאה
1330~ אסתרובל קרטיגני וילכד מהם לטינוס בקחחתו
1443 בן אשדרובל קרטיניה וילכוד אקניאס בקחתו אגניאס אל מדינת
1450~ חזקה מאד בין קרטיניי לטינו . וילכדו להם לטינו אגניאס
1472 גדולה אשתרוביל קרטייני ואפריקא לטינוס וילכוד לטינוס בקחת בנו ייניאה ויביאיה למדינת
1475~ אשדרובל קרטגיניאה ואפריקיאה בקחתו יאניאה ויביאה
1282 קרטגיני ותחלה יניאה ויקש חוליה על אגניאס ועל שריו . ויאמר אגניאס לחכמיו במה ארפא חולי יניאה ויאמרו לו חכמיו
1330~ קרטיגנני חולי יניאה עבדיו אל חכמיו עבדיו
1443 קרטניא ובימי אגניאס אז החלה את חוליה אקניאס שריו המלך לחכמיו חכמיו
1450~ קרטיניי ותחלה עליה אגניאס וחכמיו .
1472 קרטייני ובימי אגניאס חלתה ייניאה ויקשה חליה חמיה לחכמיו יתרפא ייניאה .
1475~ קרטגיניאה. יאניאה המלך חלי יאניאה לו
1282 לא אויר ארצינו כאויר ארץ כתים ולא מימינו כמימיה על כן חלתה המלכה בהשתנות עליה האויר והמים וגם כי בארצה לא שתתה כי אם מים המובאים מן פורמא אשר העלו אבותיה
1330~ לכן אלא פורמה
1443 כמימיהם על כן בארצם כי אם מן המים המובאי' הפורמא
1450~ כמימי כתים כי בארצה המובאים מפורמא
1472 אין כתיים כמימיהם לכן . בארצם מן מן פורמא הביא עוצי החכם אביה
1475~ כתים כמימיה[ם] על כן פורמ"א
1282 על הגשרים ויצו אגניאס את שריו ויביאו ממימי פורמא אשר בכתים בכלי וישקלו המים ההם על כל מימי אפריקי
1330~ פורמה
1443 . ויצַ(י)ו מימי (פומ) פורמא בבתים בכלים (הפר) ההם עם אפריקא
1450~ ויצו אגניאוס ושריו ממימי הפורמא בכתים בכלי את על
1472 העשויים על פי חכמתו ויצו אגניאס שריו פורמא בארץ כתים בכלים עם מלכות
1475~ העשוים פורמ"א אפריקיאה
1282 וימצאו מי צוקר כנגדם . ויצו אגניאס לשריו לאסוף חוצבי אבנים לאלפים ולרבבות ויחצבו אבנים לאין
1330~ גוקר את שריו
1443 כל חוטבי (עצי') אבני' אבני'
1450~ צוקר . ושריו חוצבי אבנים לאלפים אבנים
1472 ומלכות קרטייני צוקרו בטוב המזג והטבע והמשקל והמתוק והזוך את כל שריו אבני'
1475~ קרטגניאה ג'וקר והמתק
1282 שיעור לבניין והבונים היו הרבה מאד ויבנו גשר עצום מאד ממעיין המים ועד קרטגיני ויהיו המים ההמה ליניאה לכל אודות לשתות
1300~ --- ממעין על מדינת קרת גיני ויהי הימים המלכה צרכיה ולכל אודותיה
1330~ שיעור לבניין והבונים היו הרבה מאד ויבנו גשר ממעיין ועד קרטיגני והיו המים ההם
1443 ולאין מספר ובונים עצום מאד ממעין עד מדינת קרטיניאה ויהי המלכה צרכיה ולכל
1450~ . והבונים ממעיין אשר בקרטיניי [ ] תוכן
1472 מספר ויאספו אומנים בונים רבים גדול ועצום מאד עד קרטייני ויהיו לייניאה המלכה צרכיה ולכל
1475~ . מדינת קרטאגינאה ליאניאה
1282 ולאפות לכבס ולרחוץ ולהשקות כל זרע אשר היא אוכלת וגם אדמה הביאו מכתים באניות רבות ואבנים ולבנים ויבנו היכלים בהם
1300~ ולכבס את ממנו מן האדמה לה היכלות
1330~ לאפות שהיא אדמה באוניות הרבה ---
1443 ולאופות (ולהקשות) [ ] אשר היא אֹכֶלֶת ממנה מן האדמה כתים באניות רבות לבנות ויבנו לה היכלות בהם
1450~ אוכלת . וגם מכתים ולבֵנים היכל
1472 ולאפות תאכל ממנו וגם מן ההיא לבנות הכלות
1475~ ולאכול אשר להם
1282 כל זאת עשו מרוב אהבתם בה וינחשו העם בכשפיה ויתברכו בה ותהי להם לאלילית . ויהי כאשר נלחם לטינוס עם אסטרובל
1300~ וכל לה אתה אשדרובל בן אגניאס
1443 בה
1450~ . כל עשה אַהֲבַֿתֹה בכשפים בהם : לטינו אשדרבול
1472 וכל זה עשו לה לאהבתם בכשפיה ובחכמתה בה . לטינוס אשתרוביל בן אגניאס ויבא גוונדלי אחיו לעזרו
1475~ . . לאלולית: אשדרובל גונדלי
1282 והרס מקצת הגשר אז נתמלאו גוונדלי קנאה גדולה וישפכו נפשם למות ויפל
1300~ נתלמאו יושבי גונדלי וימלך לבם עליהם את
1443 נתמלאו מקצת לבבם
1450~ אנשי גונדל ויפול
1472 כי שמע בצרתו. וילחם לטינוס עם שניהם ויכם בגשר ההוא מכה רבה מאד ואז נתמלא גוונדלי על זה וימלך לבם עליהם למות במלחמה שני האחים את וילחמו עד לטינוס מלחמה עצומה עד מאד
1475~ גונדלי . ושפכו עם גדולה
1282 אסטרובל במלחמה ויקח לטינוס את אספציושה בתו לאשה ויביאה כתימה וימלוך לטינוס בחזקה והימים
1300~ אשדרובל ההיא אצפיושה אלמומהלה וימלך .
1443 אצפיציוצה כתים וימלוך לטינו והימי'
1450~ אשדרבול . לטינו אשפיציאוסה כתימה בחוזקה והימים
1472 אשתרוביל המלך לטינוס אושפיזינא בחזקה . עליה ועל מלכות אביה בחזקה
1475~ אשדרובל . ממלכת
1282 אשר מלך לטינוס חמשה וארבעים שנה . וימת לטינוס וימלוך תחתיו אניאס שלש שנים . וימת אניאס וימלך תחתיו אסקיאנוס שלשים ושמנה שנה ויבן גם הוא היכל גדול . וימת
1300~ וימלך אסכיאנוס שנים
1443 וארבעי' וימלוך אספיאנוס שלשי' ושמ[נ]ה שנה וימת בנה
1450~ לטינו (נ"ה) [ מ"ה ] לטינו וימלוך תחתיו איניאס ג' שנים: וימת אסכיאנוס ל"ח : ויבן . וימת
1472 לטינוס . בנו
1475~ חמשה וארבעים שמנה ושלשים
1282 אסקיאנוס. וימלוך תחתיו סילקיאוס תשע ועשרים שנה ויבן גם הוא היכל גדול. וימת סילקיאוס וימלך תחתיו לטינוס חמשים שנה זה נלחם עם אלמניא
1300~ אסכינוס וימלך סילכיאוס סילכיאוס אחד וחמשים לטינוס יושבי
1443 וימלוך אחר חמשי'
1450~ וימלוך תחתיו סיאלכיאוס כ"ט שנה . ויבן היכל גדול וימת לטילוס . [ ]
1472 לטינוס בנו חמשים וזה לטינוס הוא אשר יושבי אלמנייא
1475~ אלמניאה
1282 ובורגוניא בני אלישה וישימם למס עובד וישב ויבן היכל לוקפרי הוא כוכב הנוגה וסגר היכל שטורנוס
1300~ וברגוניא ויש[י]מם לו ויקרא את שמו לוציפדי אל זוהרה על שם הכוכב של נוגה שטוריאנוס
1443 ובורגוניא וישימם . לוציפרו הוא כוכב הנוגה סרטנוס
1450~ ובורגריא ובורגונייא וישִׂמֵם ברומא ציפרי נוגה (ש)[ס]ט[ו]רנוס
1472 הן המה וישימם בארץ ממלכתו לוציפרו נ(ו)גה ונקרא עו' סגיפל. ויפל ויהרוס את סטורנוס
1475~ ובורגוניאה. הם הנוגה. עוד שטורנוס
1282 הוא שבתי והעביר את כהניו באש על מזבח לוקיפרי . וימת לטינוס וימלוך תחתיו אניאס טרוגאנוס שלשים ושש שנה ויבן גם הוא היכל לשבתי . וימת טרוגאנוס וימלך
1300~ והוא לוציפדי וימלך טוריאנוס ששה ושלשים טרוניאנוס
1443 היא (ב) לוציפרו וימלוך טרייאנוס ושלשי' לשבתו תרויאנוס וימלוך
1450~ הוא והעכיר לו ציפרי טרויאנוס וימלך ל"ו .
1472 והוא כוכב והעביר לוציפרו זה טוריינוס לשבתי אניאס טוריינוס
1475~ שבתאי. לוציפירו טרוינוס ששה ושלשים לשבתאי טרוינוס.
1282 תחתיו אלבא תשע ושלשים שנה . וימת אלבא וימלך תחתיו אביציאנוס ארבע ועשרים שנה ויבן היכל . וימת אביציאנוס וימלך תחתיו קאפיס
1300~ אוליבא אוליבא אביציוס כ"ד לו לשבת(ו)[י] אביציוס כאפיס
1443 ושלשי' . וימלוך אבציוס ארבעה ועשרי' לשבתו אבציוס וימלוך
1450~ אלבא ט"ל . אביציאוס כ"ד .
1472 אוליבא ל"ט אוליבא אביציוס גם הוא לשבתי אביציוס וימלוך תחתיו דפוס
1475~ אולבא אולבא אביציאוס ל"ד שנה. לו לשבתאי אביציאוס כאפוס
1282 עשרים ושמנה שנה ויבן היכל . וימת קאפיס וימלך תחתיו קרפיטוש שלש עשרה שנה ויבן היכל . וימת קרפיטוש וימלך תחתיו טיבריוס שמנה שנים.
1300~ שמנה ועשרים לו לשבת(ו)[י] כאפיס כדפינטו י"ג לשבתי כדפינטו טבריאוס ח'
1443 . וימלוך קרפינטו שלש עשרה לשבתו קרפינטו
1450~ כרפינטו י"ג וימלוך תחתיו תבריאוס שמנה שנה
1472 ויבן גם הוא היכל לשבתי . וימת ראפוס קרפנטו גם הוא לשבתי קרפנטו טיביריוס ח' ויבן גם
1475~ לשבתאי כאפוס כרפנטו לשבתאי תיבריוס א'
1282 וימת טיבריוס וימלך תחתיו אגריפה ארבעים שנה ויבן היכל . וימת אגריפה
1300~ תובריאוס אגריפא מ' לשבתי אגריפא
1443 וימלוך אגריפס ארבעי' לשבתו אגריפס
1450~ . וימת תחתיו אגריפא מ'
1472 הוא היכל לשבתי טיביריאוס אגריפס הראשון גם הוא לשבתי . אגריפס הראשון וימלוך תחתיו אגרסאס ל' שנה ויבן גם הוא היכל לשבתאי. וימת אגרסאס
1475~ לשבתאי תיבריוס לשבתאי אגריאסס מ' אגריאסס
1282 וימלך תחתיו רומולוס תשע שנים ויבן היכלים . וימת רומלוס וימלך תחתיו אבינטינוס שבע ושלשים שנה .
1300~ רומלוס י"ט שנה היכל לשבתי אבינטינו ל"ז
1443 וימלוך רומולוס תשע עשרה לשבתו רומולוס וימלוך תשע ושלשי'
1450~ רומלוס י"א היכלים אטביאנו ל"ז :
1472 וימלוך תחתיו אגריפס השני. וימת אגריפס השני רומולוס הראשון י"ט גם הוא היכל לשבתי רומולוס הראשון אביניטינו ל"ו
1475~ את רומילוס לשבתאי רומילוס אבנטינו ל"ז
1282 זה נלחם עם בני ריפת היושבים על נהר לירא גם הם אשר ברחו מפני אגניאס מלך
1300~ הוא בית על נהרי לירא ועל בני תורנוש היושבים בטורניא
1443 וזה בני היושבי' בטורוניה נהר תורש
1450~ היושבים נהרי וכל תורמש היושבים בטורנייא על נהר לירא . אשר אגניאוס
1472 וזהו אשר נהר ליראנו ועם תוראש בתורניאש כי היו אגניאס
1475~ וזה הוא . לירא . תורש בטורוניאה.
1282 אפריקי ויבנו את פורנוש ותנבא ויכניעם אבינטינוס . וימת אבנטינוס וימלך תחתיו פורוקאס שלש ועשרים שנה . וימת
1300~ תורנוש ואת אנבואה אבינטוגו ויבנו היכל גדול לשבתי אבינטונו פרוכאס
1443 אפריקה תורש אנבגה אבינטינו ויבן לשבתו אבינטינו וימלוך [פרואוכס שלשה ועשרי'
1450~ אפריקא . תורנוס אנבאזה אטביאנו גדול אטביאנו פרובאס ל"ג
1472 תוראש אבנזא ואת אורזה ואת קינון אבניטינו אבניטנו פרוקאס ויבן גם הוא היכל לשבתי
1475~ אפריקיאה. תורש אנבזא ואת קיטן אבנטינו אבנטינו לשבתאי
1282 פורוקאס וימלך תחתיו אימיליאוס שלש וארבעים שנה. וימת אימיליאוס וימלך תחתיו רומולוס
1300~ פרוכאס אומלוס מ"ג אומלוס רומילוס ל"ח שנה
1443 פרואוכס וימלוך ] אומיל(י)[ו]אוס שלשה וארבעי' אומיליוס וימלוך רומולוס שמנה ושלשי'
1450~ אמולוס מ"ג ט"ל
1472 פרוקאס אומיליאוס

ויבן גם הוא היכל

לשבתי. וימלוך אומיליאוס השני וזה בנה רומה תחלה וימלוך ל"ח וימות
1475~ לשבתאי רומילוס . וימת
1282 . בימיו הכה דוד את ארם ויברחו הדדעזר ובניו ויבאו בארץ כתים ויתן להם
1300~ דויד ארמילוס אדום בני הדד עזר ומבניהם לקח
1443 דוד ארם צובה ואת ויברח הדרעזר מלפני דוד ויבא הוא ובנו
1450~ : בימיו את הדרעזר ואת הדר עזר ומבניו ויבואו ויתנו
1472 .

ז' בימי

רומולוס זה השני ( ב ) מלך ישראל אדום צובא הדרעזר בן רחוב מלפני דוד ויבא הדרעזר וצור בנו ויתן
1475~ רומילוס יי צובה .
1282 מקום בחוף הים ומקום בהר ויבנו שם עיר ויקראו שמה סורינטו ושם האיש הבורח מפני דוד ושמו צור ממשפחת הדדעזר בנו להם עיר
1300~ מקום העיר צורנתו שם דויד וגם בניו
1443 המלך רומולוס מקום עיר צורנאו ושם ציד הדרעזר ובנו אחר
1450~ מקום בהר צורנתו על שם דוד ושמו צור הדר עזר ומבניו היה. ויבנו גם הם אחרת
1472 רומולוס המלך מקום צורינטוס כשם בן הדרעזר ו[י]בנו להם עוד שם
1475~ רומילוס את צורנתוס ויבנו
1282 אלבנו הקדומה וישבו שם עד היום הזה. אך עיר סורינטו נבקע בתוכה מעין שמן ולשנים רבות ישבה העיר תחתיה ויכס
1300~ ואת צורנתו
1443 אלבנו הקדומה זה העיר צורנאו [ ]
1450~ האלבנו אך עיר צורינתו בתוכו מעיין יַשְ(י)בָה
1472 ויקראוה אלבאנו והיא אלבאנו ח' ואז צורינטו בתוכה לא יבש ואחרי שנים רבות נשקעה
1475~ לבאנו לבאנו ואת צורנתוס ייבש
1282 עליה הים הנה בין נאפולי ובין סורינטו החדשה ובכל זאת לא נפסק המעיין ההוא כי עתה נובע השמן ועולה
1300~ צורנותו המעין הוא
1443 עליה והנה הוא נאפלי צורינטו בכל המעיַין עד השמן הנובע
1450~ עליהם נאפולי צורינתו ובכל המעיין
1472 עליה . היא נראית עד היום צורינטו לא אבל עד היום עולה השמן הנובע
1475~ והיא צורנתו . הזה
1282 על מימי הים וילקטוהו יושבי נאפולי תמיד . ויירא (אבינטינוס) [רומולוס] יראה גדולה מפני דוד ויבן חומה על כל בנייני.
1300~ מי השמן אבינטיגו דויד בניני
1443 ממנה נפולי . אבינטו דוד בנייני
1450~ ועל השמן אנשי נאפולי אטביאנו בנייניו.
1472 ממנו ויצף על פני יושבי ט' ויירא רומולוס המלך את כשמעו את גודל מלכותו ברומה בנייני
1475~ וצף עיר רמילוס מדוד
1282 מלכים אשר מלכו לפניו וישם כל הדרכים לגבעות אשר סביב בתוך החומה ותהי קו החומה חמשה וארבעים מילים ויקרא שם העיר רומה על שם
1300~ על ההיכלות ועל הגבעות חומה
1443 מלכי' חומה גדולה והגבעות מסביב החומה ויאריכו וארבעי' מלים את רומא
1450~ והמלכים מלך. כל היכלות סביבות ותהי קו ארבעים וחמשה מילים
1472 המלכים חיו לפניו ההיכלות אשר היו מחוץ לרומה והגבעות סביבה ותגדל ותאריך החומה מ"ה מיל את רומה אחיו
1475~ המלכי' היו ותארך רומא
1282 רומולוס וייראו יראה גדולה כל ימי דוד . זה הגדיל שם בני כתים ויקראו שם העיר רומא
1300~ ויראו דויד הארץ רומניא
1443 דוד את
1450~ וייראו : [על] העיר רומאני
1472 רומילוס ורומי על שמו וכן שמה עד היום הזה. יושבי רומה . ואז רומולוס כל ויכבשו ארץ גדולה עד למאד את הארץ על שמו רומניאה
1475~ רומלנש רומא רומילוס כתיים רומאניאה
1282 עד היום הזה ויבן היכל עצום ליוביס הוא כוכב צדק וישם לו מועד יום חמישי ויסגור היכל לוקיפרי ויעש רומולוס מלחמות הרבה
1300~ ליובס ויסגר לו ציפרי. רומלוס
1443 . מאד ליוביס . ויסגור לוציפרו רומולוס רבות
1450~ (הזה) [ ] לוציפרי רומלוס
1472 רומולוס מאד לוציפרו ויבטלהו. רומולוס גדולות ורבות עם
1475~ רומילוס לגוביס וישת רומילוס מלחמוֹת
1282 . ויהי ברית בינו ובין דוד . וימת רומולוס וימלך תחתיו נימאפופיליוס אחד וארבעים שנה . וימת נימאפופיליוס וימלך תחתיו
1300~ דויד רומלוס נומא פונפיליוס מ"א פונפיליוס
1443 לו לבין דוד רומולוס וימלוך נומאכו ניפיליס אחד וארבעי' נומאכו נפיליס וימלוך
1450~ ובין רומלוס נומאפוציפילייוס מ"א
1472 אומות עצומות ויכרות מלך ישראל כל ימי חייו י' וימת רומולוס רומבוניפוליס רומבוניפוליס
1475~ . לו רומילוס וימת
1282 תוליאוס אסתוליאוס שנים ושלשים שנה. וימת תוליאוס אסתוליאוס וימלך תחתיו תרקינוס פרישקו שבע ושלשים שנה . וימת תרקינוס וימלך תחתיו
1300~ תוליוס ל"ב תוליוס תרכינוס פרישכו ל"ז תרכינוס
1443 תילאוס אסתיליאוס שתים ושל(ו)שי' תילאוס אסתיליאו' וימלוך פרישקו פרישקו תרכינֻס וימלוך
1450~ תוליוס ל"ב תוליוס וימלוך תחתיו אקוס מרציוס כ"ב שנה. וימת פרישכו ל"ז שנה
1472 טוליאוס אסתילוס תוליאוס אסטילוס י"ב פרישקו תרקינוס פרישקו תרכינוס
1475~ תוליאוס וימלוך תחתיו אסתילוס וימלו' פרישקו תרכינוס תחתיו
1282 שריואוש ארבע ושלשים שנה . וימת שריואוש וימלך תחתיו תרכינוס חמש ושלשים שנה. זה תרכינוס חמד אשה מנשי רומה והיא בעולת בעל ויקחה בחזקה ותתעצב
1300~ שירויוס ל"ד שירויוס אחר ל"ה
1443 שירויאוס ארבעה ושלשי' אחת רומא וְהִוא ויקחיה
1450~ שירויוס ל"ד . וימת וימלוך תחתיו תרכיניוס מבנות והיא ויקחה
1472 שיריאוס שיריאוס תרכינוס אחר ל"ה שנים. י"א וזה המלך תרכינוס אחת מנשי רומה
1475~ שירויוס שירויוֹס תראכינוס
1282 האשה ותתקע מאכלת בבטנה ותמת ויקומו אחיה ויארבו בהיכל יוביס ויבא תרכינוס להשתחות בהיכל יוביס וידלגו עליו פתאום אחי האשה ובעלה
1300~ ותמות. ובעלה להשתחוות
1443 ותמת לו
1450~ . תרכיניוס אחי האשה ובעלה
1472 על ככה לו בהיכל בבואו
1475~ י"ב ויקומו וביס בבאו
1282 בחרבות שלופות וימיתוהו וישבעו רומיים ב(יום)[עת] ההוא כי לא ימלוך עליהם מלך ברומי ויבחרו להם מזקני רומא ישיש ועִמו שלש מאות ועשרים יועצים וישימו
1300~ וימית[ו]הו רומנים ביום ימליך ברומה רומה ועמו
1443 וחרבות בידם ויכוהו וימיתוהו . רומני' ימלוך ברומא. זקני רומא ועשרי' יועצי' וישימו
1450~ בחרבות רומנים מזקני מאו' יועצים
1472 להשתחות שם ויהרגוהו : י"ב ואז נשבעו הרומיים ימליך עוד ברומה רומה מאות ועשרים
1475~ וימותוהו. ואז ימלוך עוד . וישימום
1282 אותם עליהם למשול בהם ולנהג במלכותם. וימשול הישיש ושלש מאות ועשרים יועציו ויכבשו את כל המערב .
1300~ וימשכו
1443 אותה עליה למשול בהם ולנהוג מלכותם ו(ל)[י]משול הישיש (ול) ושלש מאות ועשרי' יועצי' עמו ויכבשו את ארץ
1450~ אותם עליהם (מא) ולהתנהג בממשלתם ולהתענג בממלכתם. וימשול והש"כ יועצים :
1472 ואחריו ישיש אחר תחתיו וגם יועצים תחת יועצים ארץ י"ג בימים ההם היה שלמה בן דוד מלך ישראל מלך על
1475~ עליהם למושלים ולמנהיגים להנהיג מלכותם וימשול הישיש ושלש מאות ועשרי' יועציו עמו . ההם מולך
1282 ויהי מק(צ)[ץ]
1300~ מקץ
1443 ויהי
1450~ ויהי
1472 יהודה וירושלם ועל כל הממלכות אשר בארץ ותהי הנהגת מלכות רומה תחת יד שלמה ואף כי מנהיגיה היו ישיש ויועצים כמסופר. ותהי הנהגת מלכות רומה ר"ה שנים על פי ישיש ויועצים .
1475~ וגם על בכל הארץ רומי מאתים וחמש שנים
1282 מאתים וחמש שנים אז התעוררו מלחמות גדולות ונוראות בין בבל ובין רומי בים וביבשה יען אשר עזרו את יון בהלחמם עם בבל בעת ההיא אשר מרדו
1300~ שנה רומיים .
1443 ועצומות רומני' על
1450~ רומא בהלחם עם
1472 ר"ה שנים עצומות וגדולות אנשי והרומיים היוונים בהלחמם על . ובעת ההיא נפלה אימת
1475~ ואז גדולות עצומות ובין הרומיים את יון אומת
1282 ויסבו את נהר טיבריאו אל מקומות אחרות וירצפו את קרקע הנהר משער לשער ממובאו בעיר רומא ועד שער צאתו ומשער צאתו עד הים מהלך
1300~ ויסובו תבריאו (ו) נחשת ממב[ו]או רומה [ ]. ועד
1443 ויסבו הנהר תבראו מבואו רומא עד ומצאתו מן השער עד
1450~ . ויסובו נהר טיביריאוס אחרים ממובא העיר ועד שער ומשער צאתו
1472 הבבליים על הרומיים ויסבו טיבירו ממבואו בעיר רומה העיר ומצאתו מן השער ועד
1475~ ויסובו תיבריאו את
1282 שמנה עשר מיל כולו רצוף נחשת ומשער רומה היוצאת אל הים ועד שער מבוא המים ששה עשר מיל כי שלשת חלקי העיר מזה העבר וחלק הרביעי מעבר
1300~ מ(ו)[י]ל נחושת . היוצא הים מילים העם לנהר . והחלק
1443 מיל רומא עד המים מלים שלש הארבע
1450~ י"ח . ועד הנהר ו' מיל. שלשת העיר הרביעי
1472 מילין נחשת רומה עד המים מלים ושלשת הנהר
1475~ מיל כלו . ועד לנהר הד'
1282 מזה והנהר בתווך וירצפו יושבי רומא את קרקע הנהר ולא יבאו אניות וציים שם למלך בבל
1300~ בתָוך בתוך הָעִיר רומה
1443 הנהר בתַוֶך המדינה . (ויצר) אנשי רומא שם
1450~ בתווך העיר יושבי שלא יבואו אונייות וצים
1472 הנהר המדינה רומה למען לא אניות וציים שם ממלך . ויתגברו הבבליים על הרומיים הלוך וגבור ולא נכנעו הרומיים
1475~ יבאו אוניות ויגברו הרומיי'
1282 כי פחדו ורעדו כל בשמעם כי לכד נבוכדנצר ירושלם וישלחו אליו מנחה ביד שלוחיהם ויכרות להם ברית
1300~ ורגזו כולם במשמעם ויכרת
1443 כל באי מזרח ומערב בשמעם נבוכד נצר עיר הקדש שולחיהם ויכרתו
1450~ כשומעם נבוכדנצר את שלוחיהם ויכרות
1472 לעבוד לבבליים עד בא זמן נבוכדנאצר אז כל בני מזרח ומערב כשמעם נבוכדנצ' עיר הקדש הרומיים מנחות שלוחים בים
1475~ נבוכדנצר בשמעם נבוכנצאר את .
1282 אחרי המלחמה ותשקוט המלחמה עד מלוך דריוש ויתעוררו עוד להלחם .
1300~ ותשקט הארץ הפרסי
1443 אחר ותשקוט ( ) המלחמה
1450~ אחרי מלך מלחמה
1472 מלחמה חזקה ערכו אנשי בבל כנגדם. ותהי הברית ביניהם קיימת מלוך המלך להלחם
1475~ נגדם . עמהם