הגאון מווילנה על משלי טו ד

"מרפא לשון " - פירוש, למי שחטא בלשון הרע או רכילרת, הרפואה היא עץ חיים, שידכר תמיד בתורה‏

"וסלף בה" - פירוש, המסלף לשונו, "שבר ברוח" - כי הרוח הוא העיקר המביא לידי מצוה, אכל המסלף לשונו, הוא שובר את הרוח ואינו מתאוה עוד לדבר מצוה. וכל הגדרים שעשה לו יהיו בטלים כשפושק את פיו, כי הוא מסלף.