הגאון מווילנה על משלי א י

"בני אם יפתוך חטאים" - חוטא הוא העובר על מצוות עשה, והוא לשון חיסרון, וכמו שכתוב בריש ישעיה.

"אם יפתוך" אותם בני אדם, החסרים ממצוות עשה, "אל תבא" לשמוע דבריהם כלל, כי בוודאי לא למצווה הם באים לפתותך, כי הם עצמם אינם חפצים בזה ואינם עושים מצוות, ובוודאי מה שהם רוצים הוא לפתותך, היינו לעבור עבירות.

ועכשיו מפרש הפיתויים שלהם.

גירסה נוספת - מתוך כתב-יד לונדון על פסוק י

לכאורה מאי חטאים, אפילו צדיקים, אם הדרך לא טובה!

אלא העניין, שלא דיבר בעצם הפיתוי, אלא על התחלת הפיתוי, שעדיין אינך יודע אם דרכם טובה או רעה, אלא שאם המפתים חטאים, 'אל תבא' לשמוע כלל...

תוספת מתוך כתב-יד לונדון על פסוק יט

והנמשל הוא: לכל העניינים שיפתה היצר הרע לאדם לכעס או לתאוה, ואינו יודע אם הוא מטענות היצר הרע או מטענות היצר הטוב. כי יצר הרע אומר שלטובה כוונתו - בכעסו, כדי לנקום ברשע... ובחמדה, כדי שיהיו לו ממון לתת לצדקה... אמר שלמה המלך ע"ה בחכמתו, ש'אם יפתוך', פירוש, תיכף שרצונך בכך, ודאי הוא מטענות היצר הרע, ואל תאבה לשמוע לו כלל, אף שאומר שלמצוה כוונתו, כי איך אפשר שתהיה כוונת היצר הרע לטובתך, והלא הוא רוצה להרוג אותך בעולם הזה ובעולם הבא, ומפני שרצונך בכך, ודאי טענת היצר הרע הוא...

ראו גם האם תמיד צריך לעשות ההיפך ממה שרוצים? / הרב יובל שרלו