הגאון מווילנה על משלי א ל

...

  • "לא אבו לעצתי" - הוא נגד "בני אם יפתוך...", שהיא עצה טובה ונכונה.
  • "נאצו כל תוכחתי" - הוא נגד "עד מתי פתאים...", שהיא תוכחה.