<< | ספר דברי הימים אפרק ד' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי דברי הימים א ד

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט

    א בני יהודה פרץ חצרון וכרמי וחור ושובל ב וראיה בן שובל הוליד את יחת ויחת הליד את אחומי ואת להד אלה משפחות הצרעתי     ג ואלה אבי עיטם יזרעאל וישמא וידבש ושם אחותם הצללפוני ד ופנואל אבי גדר ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם ה ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה ו ותלד לו נערה את אחזם ואת חפר ואת תימני ואת האחשתרי אלה בני נערה ז ובני חלאה צרת יצחר [וצחר] ואתנן ח וקוץ הוליד את ענוב ואת הצבבה ומשפחות אחרחל בן הרום ט ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ לאמר כי ילדתי בעצב י ויקרא יעבץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל יא וכלוב אחי שוחה הוליד את מחיר הוא אבי אשתון יב ואשתון הוליד את בית רפא ואת פסח ואת תחנה אבי עיר נחש אלה אנשי רכה     יג ובני קנז עתניאל ושריה ובני עתניאל חתת יד ומעונתי הוליד את עפרה ושריה הוליד את יואב אבי גיא חרשים כי חרשים היו

טו ובני כלב בן יפנה עירו אלה ונעם ובני אלה וקנז טז ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשראל יז ובן עזרה יתר ומרד ועפר וילון ותהר את מרים ואת שמי ואת ישבח אבי אשתמע יח ואשתו היהדיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי שוכו ואת יקותיאל אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד     יט ובני אשת הודיה אחות נחם אבי קעילה הגרמי ואשתמע המעכתי כ ובני שימון אמנון ורנה בן חנן ותולון [ותילון] ובני ישעי זוחת ובן זוחת כא בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע כב ויוקים ואנשי כזבא ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישבי לחם והדברים עתיקים כג המה היוצרים וישבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם     כד בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול כה שלם בנו מבשם בנו משמע בנו כו ובני משמע חמואל בנו זכור בנו שמעי בנו כז ולשמעי בנים ששה עשר ובנות שש ולאחיו אין בנים רבים וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה     כח וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל כט ובבלהה ובעצם ובתולד ל ובבתואל ובחרמה ובציקלג לא ובבית מרכבות ובחצר סוסים ובבית בראי ובשערים אלה עריהם עד מלך דויד לב וחצריהם עיטם ועין רמון ותכן ועשן ערים חמש לג וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעל זאת מושבתם והתיחשם להם לד ומשובב וימלך ויושה בן אמציה לה ויואל ויהוא בן יושביה בן שריה בן עשיאל לו ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה לז וזיזא בן שפעי בן אלון בן ידיה בן שמרי בן שמעיה לח אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב לט וילכו למבוא גדר עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצאנם מ וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידים ושקטת ושלוה כי מן חם הישבים שם לפנים מא ויבאו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אהליהם ואת המעינים [המעונים] אשר נמצאו שמה ויחרימם עד היום הזה וישבו תחתיהם כי מרעה לצאנם שם מב ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות ופלטיה ונעריה ורפיה ועזיאל בני ישעי בראשם מג ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה