ביאור:ירושלמי מאיר/מסכת יומא/פרק שביעי

פרק שביעי – בא לו כהן גדול עריכה

בפרשת אחרי מות, בספר ויקרא, מפרק טז פסוק א, עד פרק טז פסוק לד.

מקראות גדולות על בפרשת אחרי מות - בפרשת אחרי מות במהדורה המבוארת

לחץ כאן להצגת התוכן      

עבודת היום כתובים בפרשת אחרי מות נקראים גם חטאת הכיפורים. פר לחטאת ואיל לעולה אותם מביא הכהן הגדול שעיר עזים לחטאת לה', שעיר עזים לעזאזל, ואיל אחד לעולה.

בפרשת אמור, בספר ויקרא, מפרק כג פסוק כז, עד פרק כג פסוק לב.

מקראות גדולות על בפרשת אמור - בפרשת אמור במהדורה המבוארת

לחץ כאן להצגת התוכן      

קריאה בעל פה פרשת פינחס, בספר במדבר, מפרק כט פסוק ז, עד פרק כט פסוק יא.

מקראות גדולות על קריאה בעל פה פרשת פינחס - קריאה בעל פה פרשת פינחס במהדורה המבוארת

לחץ כאן להצגת התוכן      

מוספי יום הכיפורים כנאמר בפרשת פינחס פר איל ושבעה כבשים לעולה(כמו בראש השנה ובשמיני עצרת) שני כבשים לקרבן תמיד דכתיב את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים


פרק ז הלכה א
מתני’: ז_א בא לו כהן גדול לקרות אם רוצה בבגדי בוץ קורא, ואם לאו באיסטלית  בגד לבן משלו. ז_ב חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן, נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל. עומד וקורא אחרי מות ואך בעשור, וגולל את התורה ומניחה בחיקו ואומר, יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן ובעשור. שבחומש הפקודים קורא על פה, ומברך עליה ח' ברכות. על התורה ועל העבודה ועל ההודייה ועל מחילת העון ועל המקדש ועל ישראל ועל הכהנים ועל שאר התפילה. ז_ג הרואה כהן גדול שהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפים. הרואה פר ושעיר הנשרפין אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא. לא מפני שאינו רשאי, אלא שהיתה דרך רחוקה ומלאכת שניהן היתה נעשית כאחת:

גמ’: מניין לקריאת הפרשה? אמר רבי אידי רבי אידי° בשם °רבי יצחק רבי יצחק כתיב (ויקרא אחרי מות טז לד) ויעש אהרון כאשר ציוה ה’ את משה. מה תלמוד לומר כאשר צוה ה' את משה, הרי היה יכול לומר ויעש כן? מיכן לקריאת הפרשה שיקרא את הציווי. אמר רבי אמי רבי אמי° בשם רבי יוחנן רבי יוחנן°, שירי עבודות כמו קריאת הפרשה שאינה מעכבת עובדן בבגדי לבן. אמר רבי מתנא רבי מתנא°, מתניתא אמרה כן דתנן, ואם לאו באיסטלית לבן משלו ומסתמא גם אם עבד בבגדי כהונה יעבוד בבגדי לבן. רבי יוסה רבי יוסי בר זבידא° בעי, למה לא יכול לעבדם בבגדי זהב, האם מפני שהן בחוץ? ואולי אסור לעבוד בבגדי זהב בחוץ הרי שחיטת פרה אדומה. הרי אינה אלא בחוץ והוא עובדה בבגדי זהב. אמר רבי יסא רבי אסי° בשם רבי יוחנן רבי יוחנן°, צריך לתקן ולומר , רצה עובדה בבגדי זהב רצה עובדה בבגדי לבן כמו שמצינו בשחיטת פרה אדומה. וכי מצאנו שבשחיטת פרה אדומה רצה עובדה בבגדי זהב רצה עובדה בבגדי לבן? הרי חייב לשחוט בבגדי זהב תנן, חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן, הסגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל. בכל אתר את אמר הולכין אצל התורה, והכא כהן גדול ביום הכיפורים ולמלך בהקהל את אמר מוליכין את התורה אצלן? ז_ד אלא על ידי שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה בהן.

-----------------------------------דף לז עריכה

ירושלמי מאיר יומא לז


והא תמן מייבלין אוריתא גבי ריש גלותא  מוליכין תורה אל ראש הגולה אף כשהם עמי ארצות? אמר רבי יוסה ברבי בון רבי יוסי ברבי בון°. תמן על ידי שזרעו של דוד משוקע שם אינון עבדין לו כמנהג אבהתהון. תנן, וגולל את התורה ומניחה בחיקו ואומר, יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב? ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה. תמן תנינן, מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה, ז_ה ואף שמדלגין בנביא, אין מדלגין מנביא לנביא. ובנביא של שנים עשר מותר למה אין מדלגין בתורה? אמר רבי ירמיה רבי ירמיה° בשם רבי שמעון בן לקיש ריש לקיש°, ז_ו שאין גוללין ספר תורה ברבים מפני כבוד הציבור . רבי יוסה רבי יוסי בר זבידא° בעי, הגע עצמך שהיתה פרשה קטנה קרובה ואין צורך לגלול, למה אין מדלגים? אלא כדי שישמעו ישראל תורה על סדר שישראל דורשין סמוכים. והא תנינן קורא אחרי מות ואך בעשור? שנייא היא שהיא סדרו של יום וכאילו קרא על הסדר. תדע לך דאמר רבי שמעון בן לקיש ריש לקיש° בכל מקום אינו קורא על פה והכא קורא. רבי יוסה רבי יוסי בר זבידא° מפקד לבר עולא חזנא דכנישתא דבבלאי  ציוה אתבר עולא החזן של בהכנ"ס של עולי בבל, כד דהיא חדא אוריא  כאשר יש ספר תורה אחד וצריך שתים כגון בשבת וראש חדש, תהא גייל לה להדי פרוכתא  תגלול על הבמה. כד אינון תרתי  כאשר יש שני ספרי תורה, תי מייבל חדא ומייתא חדא  תביא אחד ותחזיר את השני ואל תוציא אחד ותגלול משום טורח ציבור: ז_ז ומברך עליה שמנה ברכות. על התורה, הבוחר בתורה ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו ברוך אתה ה' הבוחר בתורה. על העבודה, שאותך נירא ונעבוד רצה ה' אלהינו ושכון בציון ויעבדוך עבדיך בירושלם. ברוך אתה ה' שאותך ביראה נעבד.. על ההודייה, הטוב לך להודות מודים אנחנו לך, אתה הוא ה' אלהינו ואלהי אבותינו, על כל הטובות והחסד והרחמים שגמלתנו ושעשיתה עמנו ועם אבותינו מלפנים, ואם אמרנו מטה רגלנו חסדך ה' יסעדנו. ברוך אתה ה' הטוב לך להודות.. על מחילת העון, מוחל עונות עמו ישראל ברחמים סלח לנו אבינו כי חטאנו לך, מחה והעבר פשעינו מנגד עיניך, כי רבים רחמיך. ברוך אתה ה' מוחל עונות עמו ישראל ברחמים. על המקדש, וחותם הבוחר במקדש. רבי אידי רבי אידי° אמר חותם השוכן בציון. על ישראל, חותם הבוחר בישראל. על הכהנים, חותם הבוחר בכהנים. על שאר, תפלה, ותחינה ובקשה שעמך ישראל צריכין להוושע לפניך ברוך אתה ה' שומע תפלה:

ירושלמי יומא, פרק ז, הלכה ב עריכה

רשימת כל הקרבנות ביום הכיפורים: שני כבשים לקרבן תמיד האחד בבקר השני בין הערבים מוספי יום הכיפורים כנאמר בפרשת פינחס פר איל ושבעה כבשים לעולה(כמו בראש השנה ובשמיני עצרת) עבודת היום כתובים בפרשת אחרי מות נקראים גם חטאת הכיפורים. פר לחטאת(שמכניס דמו לפנים) ואיל לעולה(אילו) אותם מביא הכהן הגדול שעיר עזים לחטאת לה'(שמכניס דמו לפנים), שעיר עזים לעזאזל, ואיל אחד לעולה(איל העם).


מתני:' ואם בבגדי בוץ קרא, קידש ידיו ורגליו ז_ח ופשט ירד וטבל פעם שלישית עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. יצא ועשה את אילו ואת איל העם ואת שבעת כבשים תמימים, דברי °רבי אליעזר רבי אליעזר בן הורקנוס ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ נעשה עם תמיד של שחר. °רבי עקיבה רבי עקיבא אומר עם תמיד של שחר היו קריבין שנאמר מלבד עולת הבקר ופר העולה נעשה עימם. ושעיר הנעשה בחוץ ואימורים של פר ושעיר שניכנס דמם לפנים היו קריבין עם תמיד של בין הערבים שלשיטתם חלק מהמוספים נעשו עם תמיד של שחר וחלק עם תמיד של בין הערבים. קידש ידיו ורגליו ופשט ירד וטבל פעם רביעית עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי לבן ולבש וקידש ידיו ורגליו נכנס להוציא את הכף ואת המחתה. קידש ידיו ורגליו ופשט ירד וטבל פעם חמישית עלה ונסתפג. הביאו לו בגדי זהב ולבש קידש ידיו ורגליו, נכנס והקטיר את הקטורת ולהטיב את הנרות. קידש ידיו ורגליו ופשט ירד וטבל עלה ונסתפג. הביאו לו בגדי עצמו ולבש, מלווין אותו עד ביתו. ויום טוב היה עושה לכל אוהביו שיצא בשלום:
גמ: תנן, יצא ועשה את אילו ואת איל העם ואת שבעת כבשים תמימים, דברי °רבי אליעזר רבי אליעזר בן הורקנוס , °רבי עקיבא רבי עקיבא אומר עם תמיד של שחר היו קריבין. אמר רבי יוחנן רבי יוחנן° זו דברי °רבי אליעזר רבי אליעזר בן הורקנוס ו°רבי עקיבה רבי עקיבא, שלשיטתם חלק מהמוספים נעשו עם תמיד של שחר וחלק עם תמיד של בין הערבים. אבל לדברי חכמים כולהן היו קריבין עם תמיד של בין הערביים. אמר רבי חונה רב הונא° בשם רב יוסף רב יוסף°, אתיא ד°רבי אליעזר רבי אליעזר בן הורקנוס כ°בית שמאי בית שמאי. כמה ד°בית שמאי בית שמאי אמרי תדיר ומקודש מקודש קודם כמו בקידוש על היין בערב שבת שלבית שמאי מקדש על היום ואחר כך על היין אף שהיין תדיר. כן °רבי אליעזר רבי אליעזר בן הורקנוס אומר תדיר ומקודש מקודש קודם, היך עבידה? עבודת היום מקודשת, ומוספי היום תדירין שבכל חג יש מוספין, עבודת היום קודמת למוספי היום. לכן ל°רבי אליעזר רבי אליעזר בן הורקנוס אחר התמיד של שחר, קדם עובד את עבודת היום ורק אחר כך מקריב את המוספים. תני, הפר והאיל ואילו ואיל העם ושבעת כבשים תמימים היו קריבין עם תמיד של שחר, והשאר שעיר החטאת הנעשה בחוץ ואימורי הפר והשעיר שניכנס דמם לפנים היו קריבין עם תמיד של בין הערבים. רבי שמעון בן לקיש ריש לקיש° אמר, טעמא דהדן תנייא  של תנא זה, כדי לסמוך

קישורים: במהדורה המקורית בוויקיטקסט צורת הדף באתר היברובוקס שיעורי שמע בקול הלשון

מפרשים: הרב חיים קנייבסקי  תולדות יצחק תבונות  

^[דף לז עמוד ב] חטאת שעיר חטאת חיצוני לחטאת פר ושעיר שניכנס דמם לפנים. ועולה פר ואיל ושבעת הכבשים לעולה תמיד של שחר. ואית דבעי מימר, הפר והאיל ושבעת כבשים תמימים היו קריבין עם תמיד של שחר, והשאר אילו ואיל העם היו קריבין עם תמיד של בין הערבים. והדין תנייא  ותנא זה חולק עבודות כפי הסדר שהן בפרשה. מאי טעמא? כתיב (ויקרא אחרי מות טז כד) ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. כאמור בענין בפרשת אחרי מות, מה אמור בענין? אילו ואיל העם, שיעשה אותם עם תמיד של בין הערבים . אמר רבי בון בר חייא רבי בון בר חייא° שעיר החטאת החיצונה אינה קרבה עם תמיד של שחר אף שהיא מן המוספים בפרשת פינחס וכל המוספים האחרים נעשו עם תמיד של שחר . מאי טעמא? דכתיב (במדבר פינחס כט יא)שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפורים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם. משמע שכבר קדמה חטאת הכפורים (פר ושעיר הנעשים בפנים) והם היו אחרי תמיד של שחר . כתיב אחר שילוח השעיר (ויקרא אחרי מות טז כג) ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם, מאיכן בא? מקריית הפרשה. ולהיכן הוא הולך? להוציא כף ומחתה. כתיב מיד אחר כך ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. משמע שעולתו ועולת העם אחר הוצאת הכף והמחתה, ואת אמר הכין שבא להוציא את הכף והמחתה?. ולא כן אמר רבי יוחנן רבי יוחנן° ז_ט הכל מודין בהוצאת כף ומחתה שהוא לאחר תמיד של בין הערבים והרי לא מקריבים אחר תמיד של בן הערבים? אמר °רבי יוסה בן חנינה רבי יוסה בן חנינה כל הפרשה כתובה על סדר חוץ מזו. שאף שעולתו ועולת העם נכתבו אחר הוצאת המחתה שהיתה אחר תמיד של בין הערבים , באמת הם היו נעשים קודם. רבי יוסה רבי יוסי בר זבידא° אומר , עוד היא אמורה על סדר. כי באמת הפסוק הזה לא עוסק בעבודה אלא בא ללמד שצריך קידוש בלבישת הבגדים לפני הכניסה לאהל מועד וקידוש בפשיטת הבגדים שנאמר ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם. מאיכן בא? מקידוש ידים ורגלים הראשון שהיה בידו אחר שפשט את הבגדים הקדמים, ולאן הוא הולך לקידוש ידים ורגלים האחרון של אחר לבישת הבגדים החדשים. אמר רבי מנא רבי מנא° קומי רבי יוסה רבי יוסי בר זבידא°, למה לית אנן אמרין חוץ מקידוש האחרון? שהרי רק אחרי הפשיטה כתוב ורחץ בשרו במים. ומנין שמקדש גם אחר לבישה? אמר לו שנייא היא דכתיב ובא ופשט את בגדי הבד אשר לבש. שאין תלמוד לומר אשר לבש, וכי עלת על דעתינו כלום הוא פושט אלא מה שהוא לובש. אם כן למה נאמר אשר לבש? הקיש פשיטה ללבישה. מה לבישה בקידוש ידים ורגלים אף פשיטה בקידוש ידים ורגלים. כתיב, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקדש, וכי איני יודע שנכנס אל הקדש בבגדי לבן? בבואו אל הקדש למה לי? אמר רבי אלעזר רבי אלעזר בן פדת° ללמד שיש לך עבודה אחרת שהוא עובדה בבגדי לבן, ואי זו זו? זו הוצאת כף ומחתה. אמר רבי יוחנן רבי יוחנן° הכל מודין בהוצאת כף ומחתה שהוא לאחר תמיד בין הערבים אחרת לא יהיו חמש טבילות: ולמה עבודת יום הכיפורים בבגדי לבן? אמר רבי חייה בר אבא רבי חייא בר אבא° כשירות של מעלן כך שירות של מטן, מה למעלן במלאכים נאמר (יחזקאל ט', ב') ואיש אחד בתוכם לבוש בדים אף למטן (ויקרא אחרי מות טז ד) כתנת בד קדש ילבש:

ירושלמי יומא, פרק ז, הלכה ג עריכה

מתני’: כהן גדול משמש בשמונה כלים. וההדיוט בארבעה. בכתנת ומכנסים במצנפת ואבנט. מוסיף עליו כהן גדול חושן ואפוד ומעיל וציץ. באילו נשאלין באורים ותומים. ואין נשאלין בהן להדיוט אלא למלך ולבית דין ולמי שצורך הצבור בו:

-----------------------------------דף לח עריכה

ירושלמי מאיר יומא לח


קישורים: במהדורה המקורית בוויקיטקסט צורת הדף באתר היברובוקס שיעורי שמע בקול הלשון

מפרשים: הרב חיים קנייבסקי  תולדות יצחק תבונות  

^[דף לח עמוד א]

גמ’: מפני מה כהן גדול משמש בשמנה כלים? רבי חנניה חברון דרבנן רבי חנניה חברון דרבנן° אמר כנגד המילה שהיא לח' ימים, על שם (מלאכי ב', ה') בריתי היתה אתו. מפני מה אינו משמש בבגדי זהב בעבודת היום? מפני הגאוה. אמר רבי סימון רבי שמעון בן פזי° על שם (משלי כ"ה, ו') אל תתהדר לפני מלך. רבי לוי רבי לוי° אמר לפי שאין קטיגור נעשה סניגור, אתמול כתיב בהם (שמות כי תשא לב לא) ויעשו להם אלהי זהב, ועכשיו הוא עומד ומשמש בבגדי זהב? תני רבי חייה רבי חייא רבה° . ולבשם, ובלו שם. ז_י שם היו גנוזין שם היו מרקיבין ולא היו כשירים ליום הכיפורים הבא. תנא °רבי דוסא רבי דוסא אומר כשרים הם לכהן הדיוט. תני °רבי רבי יהודה הנשיא אומר שתי תשובות בדבר תשובה אחת בבגדי כהן גדול, בגדים ששמשו קדושה חמורה ישמשו קדושה קלה? ואחת בבגדי כהן הדיוט, שהרי אבנטו של כהן גדול ביום הכיפורים של בוץ ושל כהן הדיוט של כלאים. תני לא נחלקו °רבי רבי יהודה הנשיא ו°רבי אלעזר ברבי שמעון רבי אלעזר ברבי שמעון על אבניטו של כהן גדול ביום הכיפורים שהוא של בוץ, ועל שאר ימות השנה שיש בו כלאים. ועל מה נחלקו? על אבנטו של כהן הדיוט. ש°רבי רבי יהודה הנשיא אומר ז_יא יש בו כלאים. ו°רבי אלעזר ברבי שמעון רבי אלעזר ברבי שמעון אומר אין בו כלאים. רבי יעקב בר אחא רבי יעקב בר אחא° ורבי אבהו רבי אבהו° אמרו בשם רבי יוחנן רבי יוחנן°. טעמא ד°רבי רבי יהודה הנשיא שנאמר (שמות תצוה כט לה) ועשית לאהרן ולבניו ככה, ככל אשר צויתי אתכה. מה בגדי אהרן יש בו כלאים, אף בגדי בניו יש בהן כלאים. מה עבד לה °רבי אלעזר ברבי שמעון רבי אלעזר ברבי שמעון? מה אהרן בראוי לו, אף בניו בראוי להן. אמר רבי סימון רבי שמעון בן פזי° כשם שהקרבנות מכפרין, כך הבגדים מכפרין. בכתונת ומכנסיים מצנפת ואבנט, כתונת היתה מכפרת על לובשי כלאים, ואית דבעי מימר על שופכי דמים, כמה דאת אמר (בראשית וישב לז לא) ויטבלו את הכתונת בדם. מכנסיים היה מכפר על גילוי עריות, כמה דאת אמר (שמות תצוה כח מב) ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה. מצנפת היתה מכפרת על גסי הרוח, כמה דאת אמר (שמות תצוה כט ו) וישם את המצנפת על ראשו וגסי הרוח הולכים בראש זקוף, אבנט שהוא כנגד הלב היה מכפר על הגנבים ואית דבעי מימר על העוקמנים שאין פיהם וליבם שוה אמר רבי לוי רבי לוי°, ז_יב ל"ב אמה היה בו, והיה מעקמו לכאן ולכאן. חושן היה מכפר על מטי הדין, כמה דאת אמר (שמות תצוה כח טו) ועשית חשן משפט. אפוד היה מכפר על עבודה זרה, כמה דאת אמר (הושע ג', ד') ואין אפוד ותרפים אפוד לשאול בה' וטרפים לשאול בעבודה זרה. מעיל. אמר רבי סימון רבי שמעון בן פזי° בשם רבי יונתן דבית גוברין רבי יונתן דבית גוברין°, שני דברים לא היתה בהן כפרה, וקבעה להן התורה כפרה, ואלו הן. האומר לשון הרע, וההורג נפש בשגגה. האומר לשון הרע, לא היתה לו כפרה, וקבעה לו התורה כפרה זוגי המעיל. שנאמר (שמות תצוה כח לה) והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו. יבא קול ויכפר על קול. ההורג נפש בשגגה לא היתה לו כפרה, וקבעה לו התורה כפרה, מיתת כהן גדול. שנאמר (במדבר מסעי לה כה) וישב בה עד מות הכהן גדול. תני °רבי אלעזר בן יעקב רבי אליעזר בן יעקב אומר. נאמרה כפרה בפנים בעבודת יום הכיפורים ונאמר כפרה בחוץ בעגלה ערופה, מה כפרה האמורה בחוץ בן הבקר מכפר על שופכי דמים. אף כפרה האמורה בפנים בן הבקר מכפר על שופכי דמים. ולמה אמרנו שאין כפרה אלא במיתת כהן גדול? כאן מיתת כהן גדול מכפר על שופכי דמים בשוגג כאן עגלה ערופה ופר יום הכיפורים מכפר על שופכי דמים במזיד. והא תני שנייא היא עגלה ערופה שמכפרת בין שוגג בין מזיד. ולמה אמרנו שרק מיתת כהן גדול מכפר על השוגג? אמר רבי יוסה רבי יוסי בר זבידא° כאן מיתת כהן גדול מכפר על חטא שידוע מי הרוצח. וכאן עגלה ערופה ופר מכפרים על חטא שאינו ידוע מי הרוצח. ציץ. אית דבעי מימר על המגדפים, אית דבעי מימר על עזי פנים. מאן דאמר על הגודפנין ניחא, דכתיב (שמואל א יז מט) ותטבע האבן במצחו. וגלית היה מחרף ומגדף. וכתיב (שמות תצוה כח לח) והיה

קישורים: במהדורה המקורית בוויקיטקסט צורת הדף באתר היברובוקס שיעורי שמע בקול הלשון

מפרשים: הרב חיים קנייבסקי  תולדות יצחק תבונות  

^[דף לח עמוד ב] על מצחו תמיד. מאן דאמר על עזי פנים שנאמר (ירמיהו ג', ג') ומצח אשה זונה היה לך. ולמה נקרא שמם אורים ותומים? אורים שהן מאירין לישראל. ותומים שהן מתימין לפניהם את הדרך. שבעת שהיו ישראל תמימין, היו מכוונין להן את הדרך. שכן מצאנו שבידו שיקרו להן בגבע בנימין. אמר °רבי יהודה רבי יהודה בר אלעאי חס וחלילה לא בידו להם בגבע בנימין, שבראשונה אמר עלה ולא אמר נתתיו. ובשנייה אמר עלה ואמר נתתיו. תני, ז_יג ואין נשאלין שתי שאילות כאחת. אם נשאלו? אית תניי תני משיבו על הראשונה ואין משיבו על השנייה,. ואית תניי תני משיבו על השנייה ואינו משיבו על הראשונה. ואית תניי תני אינו משיבו לא על הראשונה ולא על השנייה. מאן דאמר משיבו על השנייה ואינו משיבו על הראשונה, מן הדא דכתיב (שמואל א כג י-יא) ויאמר דוד ה' אלהי ישראל וגו' היסגירני בעלי קעילה בידו?' הירד שאול? ויאמר ה’ ירד, שהשיבוהו רק על השניה. מאן דאמר משיבו על הראשונה ואינו משיבו על השנייה, דוד לא שאל כהוגן. לא צורכא אלא כך היה לו לשאול. הירד שאול? ואם ירד יסגרוני בעלי קעילה בידו? והשיבו לו על מה שהיה ראוי להישאל ראשון. מאן דאמר אינו משיבו לא על הראשונה ולא על האחרונה דכתיב(שמואל א ל ח) וישאל דוד בה' לאמר ארדף אחרי הגדוד הזה האשיגנו? ולא השיבו לו אלא מפני שדוד ביקש עליה רחמים שנאמר (שמואל א כג י-יא) ה' אלהי ישראל הגד נא לעבדך. תדע, לך שלא השיבו לו בגלל ששאל, אלא מפני שביקש רחמים שהרי שתים שאל והשיבו שלש (שמואל א ל ח) ויאמר לו רדף כי השג תשיג והצל תציל. אית תניי תני קול היה שומע. אית תניי תני הכתב בולט. מאן דאמר קול היה שומע ניחא דכתיב, וישמע את הקול. מאן דאמר ז_יד הכתב היה בולט, והא לית חי"ת ולא צד"י ולא קו"ף בשבטים? ז_טו אברהם יצחק יעקב כתוב עליהן, והא לית טי"ת בשבטים (בראשית ויחי מט כח) כל אלה שבטי ישראל היה חקוק עליהן.:

הדרן עלך פרק בא לו כהן גדול