הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


חיל = צבא של אנשים, בהמות או רכוש עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: חיל
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: חיל

חַיִל הוא, כמו בלשון ימינו, צבא של לוחמים:

 • (שמות יד ד): "וחזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, ואכבדה בפרעה ובכל חילו ..."
 • (שמואל א יד מח): "ויעש חיל ויך את עמלק ויצל את ישראל מיד שסהו"- שאול אסף צבא והיכה את עמלק.
 • (שמואל ב ח ט): "וישמע תעי מלך חמת כי הכה דוד את כל חיל הדדעזר"
 • (מלכים ב כה ה): "וירדפו חיל כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל חילו נפצו מעליו"
 • (תהלים לג טז): "אין המלך נושע ברב חיל , גבור לא ינצל ברב כח"

גם "צבא" של בני אדם:

 • (יחזקאל לז י): "והנבאתי כאשר צוני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאד מאד"

גם "צבא" של חיות:

 • (יואל ב כה): "ושלמתי לכם את השנים אשר אכל הארבה הילק והחסיל והגזם, חילי הגדול אשר שלחתי בכם"

וגם של צמחים:

 • (יואל ב כב): "אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר, כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם"

גם אוסף גדול של רכוש נקרא חיל:

 • (דברים ח יז): "ואמרת בלבבך 'כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה'"
 • (מלכים א י ב): "ותבא ירושלמה בחיל כבד מאד גמלים נשאים בשמים וזהב רב מאד ואבן יקרה ותבא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה"
 • (ישעיהו י יד): "ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסף ביצים עזבות כל הארץ אני אספתי ולא היה נדד כנף ופצה פה ומצפצף"
 • (ישעיהו ח ד): "כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי ישא את חיל דמשק ואת שלל שמרון לפני מלך אשור"
 • (ישעיהו ל ו): "משא בהמות נגב בארץ צרה וצוקה לביא וליש מהם אפעה ושרף מעופף ישאו על כתף עירים חילהם ועל דבשת גמלים אוצרתם על עם לא יועילו"
 • (ישעיהו ס ה): "אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עליך המון ים חיל גוים יבאו לך"
 • (ירמיהו טו יג): "חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל חטאותיך ובכל גבוליך"
 • (יחזקאל כח ה): "ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך"
 • (עובדיה א יג): "אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו"
 • (מיכה ד יג): "קומי ודושי בת ציון כי קרנך אשים ברזל ופרסתיך אשים נחושה והדקות עמים רבים והחרמתי לידוד בצעם וחילם לאדון כל הארץ"
 • (צפניה א יג): "והיה חילם למשסה ובתיהם לשממה ובנו בתים ולא ישבו ונטעו כרמים ולא ישתו את יינם"
 • (זכריה ט ד): "הנה אדני יורשנה והכה בים חילה והיא באש תאכל"
 • רות ד יא: " ... "ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם" "
 • (איוב טו כט): "לא יעשר ולא יקום חילו ולא יטה לארץ מנלם"
 • (בראשית לד כט): "ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית", (במדבר לא ט): "וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו"- הבהמות או הרכוש (כי את הגברים, אנשי הצבא, הרגו)
 • (תהלים מט ז): "הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו"

אנשי חיל ונשות חיל עריכה

איש חיל היא איש המשרת בצבא (חַיָּל), או איש הראוי לשרת בצבא, כלומר לוחם טוב, חזק ואמיץ:

 • (שופטים ג כט): "ויכו את מואב בעת ההיא כעשרת אלפים איש כל שמן וכל איש חיל ולא נמלט איש"
 • (שמואל א לא יב): "ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם"
 • (ירמיהו מח יד): "איך תאמרו גבורים אנחנו ואנשי חיל למלחמה"
 • (שופטים כ מד): "ויפלו מבנימן שמנה עשר אלף איש את כל אלה אנשי חיל"
 • (שמות יח כא): "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת"( פירוט )
 • (ישעיהו ה כב): "הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך שכר"( פירוט )
 • (שמואל ב יא טז): "ויהי בשמור יואב אל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם"
 • (שמואל ב כד ט): "ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך ותהי ישראל שמנה מאות אלף איש חיל שלף חרב ואיש יהודה חמש מאות אלף איש"
 • (מלכים א א מב): "עודנו מדבר והנה יונתן בן אביתר הכהן בא ויאמר אדניהו בא כי איש חיל אתה וטוב תבשר"
 • (מלכים ב כד טז): "ואת כל אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך בבל גולה בבלה"
 • (נחום ב ד): "מגן גבריהו מאדם אנשי חיל מתלעים באש פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו"
 • גם אנשים היודעים לנהל חיל של בהמות נקראים כך: (בראשית מז ו): "...ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי"
 • וגם אנשים היודעים לעבוד עם חיל של רכוש: (דברי הימים א כו ח): "כל אלה מבני עבד אדם המה ובניהם ואחיהם איש חיל בכח לעבדה ששים ושנים לעבד אדם"

נשים בזמן התנ"ך לא נהגו לשרת בצבא, ולכן אשת חיל היא, כנראה, אישה אמיצה ומוכשרת, בעלת כישרון לניהול בית ורכוש:

 • (משלי יב ד): "אשת חיל עטרת בעלה, וכרקב בעצמותיו מבישה"( פירוט )
 • (משלי לא י): "אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה... רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה"- יודעת לנהל את ביתה ולצבור רכוש רב.
 • (רות ג יא): "ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את"- אמיצה ובעלת כישרון לפרנס את עצמה ואת חמותה.

גם בן חיל :

 • (דברים ג יח): "ואצו אתכם בעת ההוא לאמר ידוד אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל"
 • (שופטים יח ב): "וישלחו בני דן ממשפחתם חמשה אנשים מקצותם' אנשים בני חיל מצרעה ומאשתאל לרגל את הארץ ולחקרה..."
 • (שמואל א יד נב): "ותהי המלחמה חזקה על פלשתים כל ימי שאול וראה שאול כל איש גבור וכל בן חיל ויאספהו אליו"
 • (דברי הימים ב כו יז): "ויבא אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים לידוד שמונים בני חיל"
 • (שמואל א יח יז): "ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות ידוד ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים"
 • (שמואל ב ב ז): "ועתה תחזקנה ידיכם והיו לבני חיל כי מת אדניכם שאול וגם אתי משחו בית יהודה למלך עליהם"
 • (שמואל ב יג כח): "ויצו אבשלום את נעריו לאמר ראו נא כטוב לב אמנון ביין ואמרתי אליכם הכו את אמנון והמתם אתו אל תיראו הלוא כי אנכי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל"
 • (שמואל ב יז י): "והוא גם בן חיל אשר לבו כלב האריה המס ימס כי ידע כל ישראל כי גבור אביך ובני חיל אשר אתו"
 • (מלכים א א נב): "ויאמר שלמה אם יהיה לבן חיל לא יפל משערתו ארצה ואם רעה תמצא בו ומת"- אם יציית לפקודותיי כמו חייל, יישאר בחיים, ואם ינסה למרוד, ימות.
 • (מלכים ב ב טז): "ויאמרו אליו הנה נא יש את עבדיך חמשים אנשים בני חיל ילכו נא ויבקשו את אדניך פן נשאו רוח ידוד וישלכהו באחד ההרים או באחת הגיאות ויאמר לא תשלחו"
 • (דברי הימים א ה יח): "בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה מן בני חיל אנשים נשאי מגן וחרב ודרכי קשת ולמודי מלחמה ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות וששים יצאי צבא"

וגם גיבור חיל :

 • יהושע א יד: " ... "ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם, כל גבורי החיל, ועזרתם אותם" "
 • (יהושע ו ב): "ויאמר ה' אל יהושע: ראה נתתי בידך את יריחו ואת מלכה גבורי החיל"
 • (שופטים ו יב): "וירא אליו מלאך ה', ויאמר אליו: ה' עמך גבור החיל!"
 • (שמואל א ט א): "ויהי איש מבן ימין ושמו קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח בן איש ימיני גבור חיל"
 • (שמואל א טז יח): "ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה' עמו"
 • (נחמיה יא יד): "ואחיהם גבורי חיל מאה עשרים ושמנה ופקיד עליהם זבדיאל בן הגדולים"
 • גם אדם היודע לנהל אנשים אחרים או רכוש רב נקרא גיבור חיל: (מלכים א יא כח): "והאיש ירבעם גבור חיל וירא שלמה את הנער כי עשה מלאכה הוא ויפקד אתו לכל סבל בית יוסף"
 • ואולי גם: (מלכים ב טו כ): "ויצא מנחם את הכסף על ישראל על כל גבורי החיל לתת למלך אשור חמשים שקלים כסף לאיש אחד וישב מלך אשור ולא עמד שם בארץ"
 • (מלכים ב כד יד): "והגלה את כל ירושלם ואת כל השרים ואת כל גבורי החיל עשרה אלפים גולה וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ"

שר חיל או פקוד חיל הוא אדם שמנהל צבא (מפקד):

 • (במדבר לא יד): "... פקודי החיל , שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה"
 • (שמואל ב כד ב): "ויאמר המלך אל יואב שר החיל אשר אתו שוט נא בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע ופקדו את העם וידעתי את מספר העם"
 • (מלכים ב יא טו): "ויצו יהוידע הכהן את שרי המיאות פקדי החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל מבית לשדרת והבא אחריה המת בחרב כי אמר הכהן אל תומת בית ידוד"
 • (ירמיהו מ יג): "ויוחנן בן קרח וכל שרי החילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה"

פסוקים נוספים עריכה

 • (תהלים נט יב): "אל תהרגם פן ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני"
 • (תהלים ס יד): "באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו"
 • (תהלים סב יא): "אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב"
 • (תהלים עג יב): "הנה אלה רשעים ושלוי עולם השגו חיל"
 • (תהלים עו ו): "אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם"
 • (תהלים פד ח): "ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון"
 • (תהלים קח יד): "באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו"
 • (תהלים קי ג): "עמך נדבת ביום חילך בהדרי קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך"
 • (תהלים קיח טו): "קול רנה וישועה באהלי צדיקים ימין ה' עשה חיל"
 • (תהלים קכב ז): "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך"
 • (איוב ה ה): "אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם"
 • (איוב כ טו): "חיל בלע ויקאנו מבטנו יורשנו אל"
 • (איוב כ יח): "משיב יגע ולא יבלע כחיל תמורתו ולא יעלס"
 • (איוב כא ז): "מדוע רשעים יחיו עתקו גם גברו חיל"
 • (איוב לא כה): "אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי"
 • (משלי יג כב): "טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא"( פירוט )
 • (רות ב א): "ולנעמי מידע לאישה איש גבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בעז"
 • (קהלת י י): "אם קהה הברזל והוא לא פנים קלקל וחילים יגבר ויתרון הכשיר חכמה"
 • (קהלת יב ג): "ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות"
 • (דניאל ג ד): "וכרוזא קרא בחיל לכון אמרין עממיא אמיא ולשניא"
 • (דניאל ג כ): "ולגברין גברי חיל די בחילה אמר לכפתה לשדרך מישך ועבד נגו למרמא לאתון נורא יקדתא"
 • (דניאל ד יא): "קרא בחיל וכן אמר גדו אילנא וקצצו ענפוהי אתרו עפיה ובדרו אנבה תנד חיותא מן תחתוהי וצפריא מן ענפוהי"
 • (דניאל ד לב): "וכל דארי ארעא כלה חשיבין וכמצביה עבד בחיל שמיא ודארי ארעא ולא איתי די ימחא בידה ויאמר לה מה עבדת"
 • (דניאל ה ז): "קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא כשדיא וגזריא ענה מלכא ואמר לחכימי בבל די כל אנש די יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש והמונכא די דהבא על צוארה ותלתי במלכותא ישלט"

פירושים נוספים עריכה

יש מפרשים, שלמילה חיל יש גם משמעות מופשטת - כוח: " "ויש מפרשים אנשי חיל - אנשי כח וזריזות" " (רמב"ן על שמות כא יח) ; אבל פירוש זה אינו הכרחי:

 • (שמואל א ב ד): "קשת גברים חתים, ונכשלים אזרו חיל"- אפשר לפרש "נכשלים קיבלו כוח", אבל אפשר גם לפרש "נכשלים הצליחו לפקד על צבא" או "נכשלים הצליחו להשיג רכוש".
 • (שמואל ב כב מ): "ותזרני חיל למלחמה, תכריע קמי תחתני"
 • (שמואל ב כב לג): "האל מעוזי חיל, ויתר תמים דרכו"  - מעוז = מבצר ומגן; אפשר לפרש "ה' היה מבצר לכוח שלי", ואפשר לפרש "ה' היה מבצר לצבא שלי".
 • (ירמיהו מו כב): "קולה כנחש ילך, כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים"- אפשר לפרש "בכוח" ואפשר לפרש "עם צבא".
 • (חבקוק ג יט): "ה' ד' חילי, וישם רגלי כאילות, ועל במותי ידרכני, למנצח בנגינותי"- ה' הוא הכוח שלי, או: ה' מגן עלי כמו צבא.
 • (זכריה ד ו): "ויען ויאמר אלי לאמר זה דבר ה' אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ידוד צבאות"- אפשר לפרש ש"חיל" נרדף ל"כוח", ואפשר לפרש שאלו שני דברים שונים.
 • (תהלים לג יז): "שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט"- ברוב כוחו, או ברוב צבאו.
 • (תהלים מח יד): "שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון"- לכוחה (של ירושלים), או לצבא השומר עליה.
 • (משלי לא ג): "אל תתן לנשים חילך, ודרכיך למחות מלכין"- כוחך או רכושך ( פירוט ).
 • (עזרא ד כג): "...אזלו בבהילו לירושלם על יהודיא, ובטלו המו באדרע וחיל"- אפשר לפרש "ביטלו אותם מבניית המקדש בזרוע ובכוח", אבל אפשר גם לפרש "בזרוע ובצבא".

פסוקים שבהם כמה משמעויות אפשריות עריכה

 • (במדבר כד יח): "והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל"
 • (דברים לג יא): "ברך ה' חילו ופעל ידיו תרצה, מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון"- שבט לוי לא יצא למלחמה, אבל בני לוי עבדו כשופטים ושוטרים והיו צריכים להילחם בפושעים; ואפשר גם לפרש: רכושו.
 • (עובדיה א יא): "ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם"
 • (ישעיהו מג יז): "המוציא רכב וסוס חיל ועזוז יחדו ישכבו בל יקומו דעכו כפשתה כבו"
 • (נחום ג ח): "התיטבי מנא אמון הישבה ביארים, מים סביב לה, אשר חיל ים מים חומתה"
 • (דניאל יא יג): "ושב מלך הצפון והעמיד המון רב מן הראשון ולקץ העתים שנים יבוא בוא בחיל גדול וברכוש רב"

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-10-26.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חיל - צבא של אנשים, בהמות או רכוש

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/xyl