ביאור:דברים טז כב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
ה' שונא מצבותעריכה

אחת  מתרי"ג מצוות היא האיסור להקים מצבה:

(דברים טז כב): "וְלֹא תָקִים לְךָ מַצֵּבָה אֲשֶׁר שָׂנֵא ה' אֱלֹהֶיךָ"

פירש רש"י: " "ולא תקים לך מצבה - מצבת אבן אחת להקריב עליה, אפילו לשמים. אשר שנא - מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות, ואת זו שנא, כי חק היתה לכנענים; ואף על פי שהיתה אהובה לו בימי האבות, עכשיו שנאה, מאחר שעשאוה אלו חק לעבודת אלילים" " ( רש"י )

דבריו של רש"י מבוססים על הפסוקים, המלמדים שיעקב אבינו הקים מצבה לשם  ה' בבית אל:

 • בראשית כח יח: " "וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על" "ראשה... והאבן" "הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים, וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" "

וה' לא שנא אותה, להיפך, נראה שהוא קיבל אותה באהבה:

 • (בראשית לא יג): "אנכי האל בית אל, אשר משחת שם מצבה , אשר נדרת לי שם נדר; עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך"

יעקב התעודד מדברי ה' והקים מצבה נוספת:

בשעת מתן תורה ציווה ה' על בני ישראל להקים לו מזבחות:

 • (שמות כ כ): "מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך; בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"
 • (שמות כ כא): "ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתהן גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחללה"

אך עדיין היה מותר להקים גם מצבות, כמו שעשה משה מייד אחר כך:

 • (שמות כד ד): "ויכתב משה את כל דברי ה', וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל"

רק לאחר מכן, בפסוק שלנו הנמצא בספר דברים, נאמר שאסור להקים מצבות, כי ה' שונא אותן.

איך ייתכן שה' שונא את מה שאהב קודם לכן?

1. רש"י מסביר, שהסיבה היא " "כי חק היתה לכנענים... לעבודת אלילים" "; ואכן במקומות שונים נאמר שעובדי האלילים נהגו להקים מצבות  לאלילים:

 • (שמות כג כד): "לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם"
 • (שמות לד יג): "כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון"
 • (דברים ז ה): "כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש"
 • (דברים יב ג): "ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא"( פירוט )

אולם, באותם פסוקים ממש נאמר גם, שהכנענים עובדי האלילים הקימו מזבחות, כך שהסבר זה אינו מסביר מדוע המזבח מותר והמצבה אסורה!

2. רמב"ן מקשה על רש"י ומרחיב את ההסבר: " "לא הבינותי החק הזה, שהרי הכנעניים גם במזבחות גם במצבות היו נוהגים!... ואולי נאמר, שהחזיקו הכנענים במצבות, ולא היה להם בית עבודה זרה שאין שם מצבה להקטיר עליה ולצוק שמן על ראשה, וכענין שנאמר בבעל (מלכים ב י כו) ויוציאו את מצבות בית הבעל; אבל המזבחות היו במקצתן להקריב גם בהם; והנראה בעיני, כי היו הכנענים השטופים בע"ז עושים בכל בתי אלהיהם מזבח להקריב עליו הקרבנות ואבן גדולה מוצבת על פתח הבית לעמוד עליה הכומרים ואילן נטוע חוצה לה לאשר דרך הבאים שם, וגם היום הנוצרים עושים כן; והנה, השם הנכבד שנא ומאס כל מעשיהם, ואסר המצבה והאשרה, ולא השאיר רק המזבח, שהוא צורך הקרבנות, אשר הוא יתברך צוה בהם והיו נחת רוח לפניו שאמר ונעשה רצונו מאז קודם היות ע"ז בעולם" " ( רמב"ן )

 • אך זה עדיין לא מסביר את המצבות שהקים משה מייד לאחר מתן תורה.

3. ולפי הסבר ששמעתי פעם, ההבדל בין מצבה לבין מזבח מבטא את השינוי באופייה של עבודת ה': ישנו הבדל מהותי בין מצבה לבין מזבח: מצבה עשויה מאבן אחת, ומזבח עשוי מאבנים רבות המחוברות זו לזו. בימי האבות, עבודת ה' היתה מבוססת על אנשים יחידים: ה' התגלה אל האבות באופן אישי, והם עבדו אותו באופן אישי. אבל מרגע שניתנה התורה לעם ישראל, עבודת  ה' הפכה להיות מבוססת על ציבור: ה' מתגלה אל עם ישראל כולו, ונותן תורה שאמורה להנחות את הציבור כולו.

המצבה , העשויה מאבן אחת, מסמלת את עבודת ה' של אדם אחד, היוצר קשר עם ה' באופן עצמאי ומקבל ממנו הנחיות אישיות; המזבח , העשוי מאבנים רבות או מגרגרי אדמה רבים המחוברים זה לזה, מסמל  את עבודת ה' של ציבור שלם, שה' מתגלה אליו ונותן לו מצוות ציבוריות.

בימי האבות, עבודת ה' היתה ממוקדת באדם הבודד, המתנתק מסביבתו ועובד את ה' באופן אישי, ולכן בימי האבות המצבה היתה אהובה ורצויה; אך בתקופת מתן תורה, ה' רצה לעבור לשלב הבא וליצור קשר עם עם שלם, העובד אותו ביחד, ולכן ציווה על בני ישראל להקים רק מזבחות. לאחר מתן תורה, ה' שונא מצבות - שונא אנשים המתנתקים מן הציבור ומנסים להתקרב אל ה' באופן אישי, כי הם דואגים רק להתקדמות האישית שלהם, וסותרים את המהלך של ה', ליצור ציבור העובד את ה' ביחד.

המצבות שהקים משה לאחר מתן תורה משקפות בדיוק את נקודת המעבר: הוא אמנם הקים מצבות, אבל לא מצבה אחת אלא  12 מצבות, כנגד 12 שבטי ישראל, כסמל לכך שמעכשיו עבודת ה' צריכה לכלול את כל 12 השבטים; יחד עם זה הוא גם הקים מזבח, כסמל לכך שמעכשיו עבודת  ה' צריכה לכלול ציבור שלם ומאוחד.

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

" "בימי יעקב לא נאמר עדיין ובחקותיהם לא תלכו ( ויקרא יח ג) ולכך היה משתמש במצבה לשם שמים כמנהג העובדים והנה זו מצוה מבוארת מן ואם מזבח אבנים תעשה לי אבל מה שאמר בתורה (שם כו א) ופסל ומצבה לא תקימו לכם הם פסל ומצבה להושיב הפסל על המצבה לע"ז כי שם בענין ע"ז דיבר הכתוב אבל יאמר (שם) ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה אפילו לשמים מפני שהוא נראה כעובד לשכיות ההם כטעם האשרה שהיא מחוקות העמים ודע כי מזבח הוא בנין אבנים גבוה ולו קרנות ארבע ולו יסוד סובב יעלו על יסודו ומקריבים בין קרנותיו והמצבה אבן אחת גדולה ירימוה להקטיר או להקריב עליה או להיות הכומרים עומדים עליה והבמה כענין הר ועושים אותה מעפר מקובץ ועליה מזבח בנוי להקריב בו כי כל דבר רם וגבוה יקראו כן אעלה על במתי עב ( ישעיהו יד יד) על במותי ארץ ( דברים לב יג) גם גב האדם יקרא במה על במותימו תדרך (שם לג כט) וכן אמר הכתוב ( מלכים א ג ד) וילך המלך גבעונה לזבוח שם כי היא הבמה הגדולה אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא" " ( רמב"ן )

" "ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' א-להיך . אין לי אלא מצבה, (ואשרה) עבודת כוכבים מנין? ודין הוא, ומה מצבה שאהובה לאבות שנואה לבנים, (אשרה) עבודת כוכבים ששנואה לאבות, אינו דין שתהא שנואה לבנים!" " ( ספרי )

" "ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' . מוסיף " אשר שנא " ללמד שאף מצבה לה', שהיתה אהובה מקדם בימי האבות, וגם משה העמיד שתים עשרה מצבה; עתה אסורה, כי עתה שנא אותה. וכ"ש ענינים שהיו מיוחדים לכו"ם (=לכוכבים ומזלות), שלא היו אהובים כלל, שאסורים. ולכן במ"ש בפ' בהר ופסל ומצבה לא תקימו , פי' בספרא בהר קה, על המרקוליס שע"ג הדרכים, או על החמנים שבראשי הגגות. כי מצבה לעכו"ם [ששם מיירי לעכו"ם], הוא כ"ש מכאן." " (מלבי"ם)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • פרשת וישלח - ויצב יעקב מצבה - גיליונות נחמה ליבוביץ : " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוהיך". אין לי אלא מצבה - אשרה ועבודה זרה מניין ( שאף היא שנואה לה')? ודין הוא (= קל וחומר) ומה מצבה שאהובה לאבות שנואה לבנים, ... ( cache )
 • פרשת לך לך : ' ולא תקים לך מצבה ' - מצבת אבן אחת להקריב עליה אפילו לשמים. 'אשר שנא' - מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות ואת זו שנא כי חק היתה לכנענים. ... ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : מצבה שאסרה תורה היא בנין שהכל מתקבצין אצלה, ואפילו לעבוד את ה', שכן היה דרך עובדי כוכבים, שנאמר ' ולא תקים לך מצבה ' וכל המקים מצבה לוקה וכן אבן משכית האמורה ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- המזבח והמצבה בעבודת ה' : " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך". מצאנו שאבותינו השתמשו במצבה לעבודת ה'. כאשר יעקב לן בבית-אל בדרכו אל לבן, הוא לקח את האבן אשר שם מראשותיו "וישם אותה ... ( cache )
 • חוברת ג', תשנ"ו : כגון: " ולא תקים לך מצבה " (דברים ט"ז, כב) ראב"ע: "לע"ג [=לעבודות גלולים] והעד ' אשר שנא', רק מצבה שלא לע"ג איננה אסורה והעד הנאמן בפרשת וישלח יעקב". ... ( cache )
 • ב. שיטת הגאון הרב אהרן וואלקין זצ"ל - שו"ת "זקן אהרן" : שופטים) והובא שם ברש"י ז"ל עה"פ ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אל-היך, אף שהיה המצבה חביבה בימי האבות, מ"מ עכשיו שנאוי מפני שעשו אותם האומות ג"כ חק לעבודתם ... ( cache )
 • זכור : בתורה נאמר - "ופסל ומצבה לא תקימו לכם" (ויקרא כו, א); " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך" (דברים טז, כב); "ובחֻקֹתיהם לא תלכו" (ויקרא יח, ג); ... ( cache )
 • בגרות בתנ"ך, שאלון 2213 - נתיב טכנולוגי קיץ תשס"א : (2) על הפסוק בדברים (ט"ז, כ"ב) כותב ראב"ע: "' ולא תקים לך מצבה ' - לעבודה זרה". כיצד אפשר ליישב את הבעיה שבמעשה של יעקב, לפי דברי ראב"ע? ... ( cache )
 • המים והעצים - Page tavnit3 Of Kahana : מסמיכות איסור העץ ליד איסור המצבות הבא תיכף אחריו בפסוק השני " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ד' אלוקיך" (דברים ט"ז, כב), משתמע שהאשרה שימשה את האלילות הכנענית ... ( cache )
 • מדרש רבה - שפטים : ... מעלות לכסא ובפרשה זו כתובים ששה דברים בלא תעשה ואלו הן לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שוחד לא תטע לך אשרה ולא תקים לך מצבה ולא תזבח לה' אלהיך שור ושה ... ( cache )
 • קטעים ממאמרה של שרה קפלן - זכור : " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך" (דברים טז), "ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח). בשנת 1947 נשאלו שני הרבנים הראשיים של ישראל דאז, על ידי אב"ד של מונטבידאו ... ( cache )
 • פרשת שופטים - הגאון המקובל הרב רפאל מאמו שליט"א : " ולא תקים לך מצבה אשר שנא אלוקיך" (ט"ז, כ"ב). כתוב בפרקי אבות: "העולם הזה דומה כפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין"- על האדם לדעת ... ( cache )
 • שיעורים בספר מלכים א פרק יד : בבוא ישראל לארץ נאסרו המצבות גם אם נעשו לשם שמים ככתוב: " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך" (דב' טז כב)., כי הכנענים נהגו להעמיד מצבות לכבוד האלילים. ... ( cache )
 • מצבה : (דברים י"ב 3); " ולא תקים לך מצבה , אשר שנא ה' אלוהיך" (דברים ט"ז 22). מעבר למונחון > לקסיקון מקרא. ביבליוגרפיה: כותר: מצבה ... ( cache )
 • תורה ֲ» ארכיון ֲ» פרשת שופטים: אצל מזבח ה' אלקיך : 11 אוגוסט 2010 ... (בשאלות נוספות שמעלה אברבנאל: "איך אמר ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך והנה המצבה נהגו אותה האבות כמו שנראה ביעקב: והאבן הזאת אשר שמתי ... ( cache )
 • התפתחות האמונה המונותאיסטית בישראל : לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך, ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך: (דברים טז כב-כא). מכאן עולה שתפיסת המקדש כביתו של האל, ... ( cache )
 • דברים פרק ט"ז : ... דברים טז,כ נותן לך. {ס} לא תיטע לך אשרה, כל עץ, אצל מזבח יהוה אלוהיך, אשר תעשה לך. דברים טז,כא ולא תקים לך, מצבה , אשר שנא, יהוה אלוהיך. {ס} דברים טז,כב ... ( cache )
 • פרשת שופטים : ולא תקים לך מצבה , ולא תזבח לה' אלהיך שור ושה. הרי ששה והיה הכרוז עומד לפני כיסאו של שלמה. כיון שהיה עולה מעלה הראשונה, היה כורז: לא תטה משפט. ... ( cache )
 • שמות, פרשת משפטים, תשנ"ט, ד"ר פנחס הימן : שנאמר: ' ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אל-היך', ובמקום תלמידי חכמים כאילו נטע אשרה. שנאמר: 'לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' א-להיך', וכן אמרו חכמים: 'לא תעשון ... ( cache )
 • Part 1 - חלק ראשון - Mitzvot Lo Saseh : שלא להקים מצבה, שנאמר " ולא תקים לך, מצבה " (דברים טז,כב). יב .שלא ליתן אבן משכית, שנאמר "ואבן משכית לא תיתנו בארצכם" (ויקרא כו,א). יג .שלא ליטע אילן במקדש, ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : והדבר שיתחיל השופט לדקדק, הוא על עבודת גילולים המפורסמים, בתחלה כמו: לא תטע לך אשרה, כי כן משפט ע"ג אחר אחת בַּתָוֶךְ. [טז, כב] ולא תקים לך מצבה - ... ( cache )
 • מצבה | אנציקלופדיה מקרא גשר : אולם בספר דברים מצוּוֶה עם ישראל שלא להקים מצבות: " ולא תקים לך מצבה , אשר שנא ה ' אלוהיך" (דברים ט"ז 22); "וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מתוך הספדו של הרב יהושע קניאל זצ"ל : וכתוב: " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך" [דברים טז,כב] שלא יקים כל אחד מצבה לעצמו. ורבנו היה רגיל לאמור: לא לעשות מצבה לשם ה' שהיא בלי היקף מחיצות, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 830 - פרשת בראשית - ייעוד הכהנים והלויים / ידעאל ולדמן : הקים מצבה שנ' ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך, ובמקום תלמידי חכמים כאלו נטע אשרה שנ' לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלקיך אשר תעשה לך. ... ( cache )
 • וישלח תשע"א: מצבות ומזבחות / הרב ד"ר יהודה ברנדס : בספר דברים נאסרה המצבה בחומרה: ' ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' א-להיך' (דברים טז כב ), אך לכל הדעות, בימי האבות היתה המצבה מותרת. לדעת ראב"ע מפני שהאיסור חל רק ... ( cache )
 • באורי אגדות גיטין : ועל החמישית, ולא תקים לך מצבה . ועל הששית, לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהי' בו מום.ויש לתמוה, מה ענין ג' לאוין אלו, לא תטע ולא תקים ולא תזבח, ... ( cache )
 • דף קשר מספר 153 - פרשת וירא : האחד מתייחס למקום העבודה: " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' א-להיך" (דברים טז כב); והשני מתייחס לסדר העבודה: "לא תעשה כן לה' א-להיך כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו ... ( cache )
 • בראשית כח - שלום חגית : על הפסוק בדברים (ט"ז, כב) כותב ראב"ע: " ' ולא תקים לך מצבה ' ג€“ לעבודה זרה". כיצד אפשר ליישב את הבעיה במעשה של יעקב, לפי דברי ראב"ע? ... ( cache )
 • רמב"ם הקדמה למשנה תורה (מצוות לא תעשה) ג€“ ויקיטקסט : 23 מאי 2010 ... שלא להקים מצבה, שנאמר " ולא תקים לך, מצבה " (דברים טז,כב). יב .שלא ליתן אבן משכית, שנאמר "ואבן משכית לא תיתנו בארצכם" (ויקרא כו,א). ... ( cache )
 • Shoftim Torah Reading - Parshah with Rashi : ולא תקים לך מצבה : מצבת אבן אחת, להקריב עליה אפילו לשמים: אשר שנא: מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות, ואת זו שנא כי חק היתה לכנענים. ... ( cache )
 • אלכסנדר רופא ג€“ ויקיפדיה : " ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך ג€“ רישומו של הכתוב על נוסחי המקרא", טקסטוס כ"ג (תשס"ז), א-ט. "מסירת נוסח המקרא לאור תולדות האמונה הישראלית: תיקונים משום ... ( cache )
 • אתר תנ"ך -מה אהבתי תורתך - קהילת לומדי תנ"ך בחמ"ד מחוז ת"א ... : (2) על הפסוק בדברים (ט'ז, כ'ב) כותב ראב'ע: ולא תקים לך מצבה ' - לעבודה זרה'. כיצד אפשר ליישב את הבעיה שבמעשה של יעקב, לפי דברי ראב'ע? ... ( cache )
 • Kollel Yom Rishon : 14 נובמבר 2010 ... ולא תקים לך מצבה . -. מצבת אבן אחת. ,. להקריב עליה אפילו לשמים. : אשר שנא. -. מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות ... ( cache )
 • Yiddish ֲ» חסידים ֲ» קאצק & : 16 אוקטובר 2005 ... אַזאַ אָנזאָג האָבן מיר באַקומען: ג€� ולא תקים לך מצבה ג€� (דברים טז, כב). ערשט קעגנערשאַפט בויט אויס אחדות. ... ( cache )
 • חוק לישראל השלם - פרשת שופטים : רשי ולא תקים לך מצבה . מצבת אבן אחת, להקריב עליה אפלו לשמים: אשר שנא. מזבח אבנים ומזבח אדמה צוה לעשות, ואת זו שנא כי חק היתה לכנענים. ... ( cache )
 • more "ולא תקים לך מצבה " :
 • מלך אשר יבחר ה' : 24 אוקטובר 2008 ... ועל דרך הפשט אמרו, "שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך" ולא " אשר שנא ה' אלהיך ", כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך מבחוריו, ולא מקרב העמים אשר ... ( cache )
 • פרשת שופטים - פרשת המלך - גיליונות נחמה ליבוביץ : ועל דרך הפשט אמרו, שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' [אלהיך בו] ולא אשר שנא ה' אלהיך , (בו) כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך מבחוריו ולא מקרב העמים אשר שנא. ... ( cache )
 • עקידת יצחק ובחירת ירושלים / מרדכי ברויאר : מתייחס למקום העבודה: "ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך " (דברים ט"ז, כ"ב); והשני מתייחס לסדר העבודה: "לא תעשה כן לה' אלהיך כי כל תועבת ה' אשר שנא עשו ... ( cache )
 • מ"ג דברים יז טו ג€“ ויקיטקסט : 27 אפריל 2008 ... ועל דרך הפשט אמרו: שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו, ולא אשר שנא ה' אלהיך , כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך מבחוריו ולא מקרב העמים אשר ... ( cache )
 • מורה נבוכים - החלק הראשון - פרק ל"ו : ... ומשלם לשֹנאיו (דברים ז', 10); עד הורישו את אֹיביו (במדבר ל"ב, 21); אשר שנא ה' אלהיך (דברים ט"ז, 22); כי כל תועבת ה' אשר שנא (שם, י"ב, 31). ... ( cache )
 • ע"א 6024/97 - פרדריקה שביט נ' חברה קדישא גחש"א ראשל"צ : 6 יולי 1999 ... לחקוק בכתיבת עכו"ם הרי הוא בכלל לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך , שמצבה כזאת היא שנואה להשי"ת, דהויא בכלל אבזרייהו דעכו"ם ותועבה היא. ... ( cache )
 • הקורבנות : וכענין זה אמרו רז"ל במצבה שהיתה נבחרת בימי האבות ואח"כ שנאה השם מפני שעשאוה חק לעבודה זרה, כמו שנאמר (דברים טז) " אשר שנא ה' אלהיך ": ... ( cache )
 • Divine Providence, Free Will, and Ramban's Paradox | YUTOPIA : Nov 3, 2010 ... ועל דרך הפשט אמרו, שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' [אלהיך בו] ולא אשר שנא ה' אלהיך , (בו) כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך מבחוריו ולא מקרב העמים ... ( cache )
 • ביאור:דברים יז ג€“ ויקיטקסט : 30 נובמבר 2010 ... "ועל דרך הפשט אמרו, "שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך" ולא " אשר שנא ה' אלהיך " , כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך מבחוריו, ולא מקרב העמים אשר ... ( cache )
 • פרשת-שופטים" דברים פרק יז פסוק - בס"ד "פרשת-שופטים" דברים פרק יז ... : ועל דרך הפשט אמרו, שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' [אלהיך בו] ולא אשר שנא ה' אלהיך , (בו) כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך מבחוריו ולא מקרב העמים אשר שנא: ... ( cache )
 • פרק ב - גיליונות לעיון בפרשת השבוע : וכזה אמרו רבותינו (ספרי שופטים קמו) במצבה שהיתה נבחרת בימי האבות ואחר כך שנאה השם מפני שעשאוה חוק לעבודה זרה, כמו שאמר: אשר שנא ה' אלהיך (דברים טז, כב): ... ( cache )
 • ויקרא ב יא - קטגוריה:ויקרא ב יא ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... וכזה אמרו רבותינו (ספרי שופטים קמו) במצבה שהיתה נבחרת בימי האבות ואחר כך שנאה השם מפני שעשאוה חוק לע"ז כמו שאמר אשר שנא ה' אלהיך (דברים ... ( cache )
 • ספר המצוות לרמב"ם - מצוות לא תעשה : והוא אמרו יתעלה באזהרה על כך: "ולא תקיים לך מצבה אשר שנא ה' אלהיך " (דברים טז, כב ); והעובר על לאו זה - חייב מלקות. המצווה הי"ב ... ( cache )
 • more "אשר שנא ה' אלהיך " :
 • שמות כ - קטגוריה:שמות כ כ ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... [ שנא'] ה' אלהיך מיסרך , ([ואומר]) כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. רבי שמעון בן יוחאי אומר, חביבין יסורים ששלש מתנות טובות נתנו לישראל ואומות ... ( cache )
 • בראשית פרק כו - בשבילי התנ"ך : והמצבה מצווה שנתחדשה בזמן ידוע היא, כמו שדרשו (בספרי): באשר שנא ה' אלהיך (דברים טז כב), ששנאה אחר היותה אהובה בימי האבות: וביוסף דרשו (ב"ר צב ד): שהיה משמר ... ( cache )
 • בראשית כו ה - קטגוריה:בראשית כו ה ג€“ ויקיטקסט : 23 יוני 2009 ... דברים יא יח) והמצבה מצוה שנתחדשה בזמן ידוע היא כמו שדרשו (בספרי) באשר שנא ה' אלהיך (דברים טז כב) ששנאה אחר היותה אהובה בימי האבות וביוסף ... ( cache )
 • more "שנא ה' אלהיך / " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ה' שונא מצבות


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-01-24.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-16-22