באר הגולה (רבקש) על אורח חיים ח

סעיף אעריכה

(א) יתעטף בציצית — טור וסמ"ק סימן ב', הרד"א וא"ח.

סעיף בעריכה

(ב) סדר עטיפתו — טור בשם בעל העיטור.

סעיף געריכה

(ג) טליתות קטנים — תרומת הדשן ומהרי"ק קמ"ט והאגור ומהרי"א.

סעיף דעריכה

(ד) מחזיר — שם בבעל העיטור וברוקח.

סעיף העריכה

(ה) מברך להתעטף — תוספות בפרק ב' דברכות.

(ו) אם שנים או שלשה — א"ח הביאו ב"י בסימן כ"ב, מהר"י ואגור בשם מהר"י מולין וא"ח.

סעיף ועריכה

(ז) על טלית קטן — מנחות מב.

סעיף זעריכה

(ח) צריך להפריד — טור.

סעיף חעריכה

(ט) יכוין בהתעטפו — רא"ש בסוף הלכות ציצית.

סעיף טעריכה

(י) קודם שיברך יעיין — תוספות בברכות י"ד ובמנחות ל"ד.

סעיף יעריכה

(כ) אם לובש — טור.

(ל) או כשילבש טלית — ב"י.

סעיף יאעריכה

(מ) עיקר מצות — דברי הטור וב"י בשם הריטב"א.

סעיף יבעריכה

(נ) אם יש לו כמה — טור.

(ס) והיה דעתו מתחילה — ב"י והאגור בשם הרשב"א.

סעיף יגעריכה

(ע) הלובש טלית קטן — הרא"ש מההיא דמנחות מ"ג.

(פ) דהליכה מביתו — ב"י לדעת הרא"ש ורבינו ירוחם.

סעיף ידעריכה

(צ) ואם פשט — נ"י ושבולי הלקט והאגור בשם מהר"מ.

סעיף טועריכה

(ק) אם נפלה טליתו — נ"י בשם הריטב"א בשם רבו ור"י בסוף פרק קמא דברכות.

(ר) אף על פי שנפלה רובו — ב"י.

סעיף טזעריכה

(ש) הלן בטליתו — תשובת הרא"ש כלל ב' סימן י"ג מההיא דמנחות מ"ג.

(ת) וטוב למשמש — הגהות מיימוני מהלכות ציצית.

סעיף יזעריכה

(א) נתכסה בבגד — רמב"ם שם.