איוב כתיב מסומן

תורה: בראשית | שמות | ויקרא | במדבר | דברים
נביאים: יהושע | שופטים | שמואל: א | ב | מלכים: א | ב | ישעיהו | ירמיהו | יחזקאל | תרי עשר: הושע | יואל | עמוס | עובדיה | יונה | מיכה | נחום | חבקוק | צפניה | חגי | זכריה | מלאכי
כתובים: תהלים | משלי | איוב | שיר השירים | רות | איכה | קהלת | אסתר | דניאל | עזרא | נחמיה | דברי הימים: א | ב

מהדורות נוספות של איוב: עם ניקוד :: עם טעמי המקרא :: עם פירוש :: תצוגה: מסורתית :: עם סימון הפסוקים :: בשורות נפרדות


פרק א א  איש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע ב  ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות ג  ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר וחמש מאות אתונות ועבדה רבה מאד ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם ד  והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו ושלחו וקראו לשלשת אחיתיהם [אחיותיהם] לאכל ולשתות עמהם ה  ויהי כי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל הימים

ו 

ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתוכם ז  ויאמר יהוה אל השטן מאין תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה ח  ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ט  ויען השטן את יהוה ויאמר החנם ירא איוב אלהים י  הלא את [אתה] שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ יא  ואולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו אם לא על פניך יברכך יב  ויאמר יהוה אל השטן הנה כל אשר לו בידך רק אליו אל תשלח ידך ויצא השטן מעם פני יהוה יג  ויהי היום ובניו ובנתיו אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור יד  ומלאך בא אל איוב ויאמר הבקר היו חרשות והאתנות רעות על ידיהם טו  ותפל שבא ותקחם ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך טז  עוד זה מדבר וזה בא ויאמר אש אלהים נפלה מן השמים ותבער בצאן ובנערים ותאכלם ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך יז  עוד זה מדבר וזה בא ויאמר כשדים שמו שלשה ראשים ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים הכו לפי חרב ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך יח  עד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור יט  והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר ויגע בארבע פנות הבית ויפל על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך כ  ויקם איוב ויקרע את מעלו ויגז את ראשו ויפל ארצה וישתחו כא  ויאמר ערם יצתי [יצאתי] מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך כב  בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלהים

פרק ב

א  ויהי היום ויבאו בני האלהים להתיצב על יהוה ויבוא גם השטן בתכם להתיצב על יהוה ב  ויאמר יהוה אל השטן אי מזה תבא ויען השטן את יהוה ויאמר משט בארץ ומהתהלך בה ג  ויאמר יהוה אל השטן השמת לבך אל עבדי איוב כי אין כמהו בארץ איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע ועדנו מחזיק בתמתו ותסיתני בו לבלעו חנם ד  ויען השטן את יהוה ויאמר עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו ה  אולם שלח נא ידך וגע אל עצמו ואל בשרו אם לא אל פניך יברכך ו  ויאמר יהוה אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמר ז  ויצא השטן מאת פני יהוה ויך את איוב בשחין רע מכף רגלו עד [ועד] קדקדו ח  ויקח לו חרש להתגרד בו והוא ישב בתוך האפר ט  ותאמר לו אשתו עדך מחזיק בתמתך ברך אלהים ומת י  ויאמר אליה כדבר אחת הנבלות תדברי גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו

יא 

וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו ויבאו איש ממקמו אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו יב  וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירהו וישאו קולם ויבכו ויקרעו איש מעלו ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה יג  וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות ואין דבר אליו דבר כי ראו כי גדל הכאב מאד פרק ג א  אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו

ב 

ויען איוב ויאמר ג  יאבד יום אולד בו והלילה אמר הרה גבר ד  היום ההוא יהי חשך אל ידרשהו אלוה ממעל ואל תופע עליו נהרה ה  יגאלהו חשך וצלמות תשכן עליו עננה יבעתהו כמרירי יום ו  הלילה ההוא יקחהו אפל אל יחד בימי שנה במספר ירחים אל יבא ז  הנה הלילה ההוא יהי גלמוד אל תבא רננה בו ח  יקבהו אררי יום העתידים ערר לויתן ט  יחשכו כוכבי נשפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי שחר י  כי לא סגר דלתי בטני ויסתר עמל מעיני יא  למה לא מרחם אמות מבטן יצאתי ואגוע יב  מדוע קדמוני ברכים ומה שדים כי אינק יג  כי עתה שכבתי ואשקוט ישנתי אז ינוח לי יד  עם מלכים ויעצי ארץ הבנים חרבות למו טו  או עם שרים זהב להם הממלאים בתיהם כסף טז  או כנפל טמון לא אהיה כעללים לא ראו אור יז  שם רשעים חדלו רגז ושם ינוחו יגיעי כח יח  יחד אסירים שאננו לא שמעו קול נגש יט  קטן וגדול שם הוא ועבד חפשי מאדניו כ  למה יתן לעמל אור וחיים למרי נפש כא  המחכים למות ואיננו ויחפרהו ממטמונים כב  השמחים אלי גיל ישישו כי ימצאו קבר כג  לגבר אשר דרכו נסתרה ויסך אלוה בעדו כד  כי לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי כה  כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגרתי יבא לי כו  לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רגז

פרק ד

א  ויען אליפז התימני ויאמר ב  הנסה דבר אליך תלאה ועצר במלין מי יוכל ג  הנה יסרת רבים וידים רפות תחזק ד  כושל יקימון מליך וברכים כרעות תאמץ ה  כי עתה תבוא אליך ותלא תגע עדיך ותבהל ו  הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך ז  זכר נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו ח  כאשר ראיתי חרשי און וזרעי עמל יקצרהו ט  מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו י  שאגת אריה וקול שחל ושני כפירים נתעו יא  ליש אבד מבלי טרף ובני לביא יתפרדו יב  ואלי דבר יגנב ותקח אזני שמץ מנהו יג  בשעפים מחזינות לילה בנפל תרדמה על אנשים יד  פחד קראני ורעדה ורב עצמותי הפחיד טו  ורוח על פני יחלף תסמר שערת בשרי טז  יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני דממה וקול אשמע יז  האנוש מאלוה יצדק אם מעשהו יטהר גבר יח  הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תהלה יט  אף שכני בתי חמר אשר בעפר יסודם ידכאום לפני עש כ  מבקר לערב יכתו מבלי משים לנצח יאבדו כא  הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה פרק ה א  קרא נא היש עונך ואל מי מקדשים תפנה ב  כי לאויל יהרג כעש ופתה תמית קנאה ג  א‍ני ראיתי אויל משריש ואקוב נוהו פתאם ד  ירחקו בניו מישע וידכאו בשער ואין מציל ה  אשר קצירו רעב יאכל ואל מצנים יקחהו ושאף צמים חילם ו  כי לא יצא מעפר און ומאדמה לא יצמח עמל ז  כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף ח  אולם אני אדרש אל אל ואל אלהים אשים דברתי ט  עשה גדלות ואין חקר נפלאות עד אין מספר י  הנתן מטר על פני ארץ ושלח מים על פני חוצות יא  לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע יב  מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה יג  לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה יד  יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים טו  וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון טז  ותהי לדל תקוה ועלתה קפצה פיה יז  הנה אשרי אנוש יוכחנו אלוה ומוסר שדי אל תמאס יח  כי הוא יכאיב ויחבש ימחץ וידו [וידיו] תרפינה יט  בשש צרות יצילך ובשבע לא יגע בך רע כ  ברעב פדך ממות ובמלחמה מידי חרב כא  בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא כב  לשד ולכפן תשחק ומחית הארץ אל תירא כג  כי עם אבני השדה בריתך וחית השדה השלמה לך כד  וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא כה  וידעת כי רב זרעך וצאצאיך כעשב הארץ כו  תבוא בכלח אלי קבר כעלות גדיש בעתו כז  הנה זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך

פרק ו

א  ויען איוב ויאמר ב  לו שקול ישקל כעשי והיתי [והותי] במאזנים ישאו יחד ג  כי עתה מחול ימים יכבד על כן דברי לעו ד  כי חצי שדי עמדי אשר חמתם שתה רוחי בעותי אלוה יערכוני ה  הינהק פרא עלי דשא אם יגעה שור על בלילו ו  היאכל תפל מבלי מלח אם יש טעם בריר חלמות ז  מאנה לנגוע נפשי המה כדוי לחמי ח  מי יתן תבוא שאלתי ותקותי יתן אלוה ט  ויאל אלוה וידכאני יתר ידו ויבצעני י  ותהי עוד נחמתי ואסלדה בחילה לא יחמול כי לא כחדתי אמרי קדוש יא  מה כחי כי איחל ומה קצי כי אאריך נפשי יב  אם כח אבנים כחי אם בשרי נחוש יג  האם אין עזרתי בי ותשיה נדחה ממני יד  למס מרעהו חסד ויראת שדי יעזוב טו  אחי בגדו כמו נחל כאפיק נחלים יעברו טז  הקדרים מני קרח עלימו יתעלם שלג יז  בעת יזרבו נצמתו בחמו נדעכו ממקומם יח  ילפתו ארחות דרכם יעלו בתהו ויאבדו יט  הביטו ארחות תמא הליכת שבא קוו למו כ  בשו כי בטח באו עדיה ויחפרו כא  כי עתה הייתם לא [לו] תראו חתת ותיראו כב  ה‍כי אמרתי הבו לי ומכחכם שחדו בעדי כג  ומלטוני מיד צר ומיד עריצים תפדוני כד  הורוני ואני אחריש ומה שגיתי הבינו לי כה  מה נמרצו אמרי ישר ומה יוכיח הוכח מכם כו  הלהוכח מלים תחשבו ולרוח אמרי נאש כז  אף על יתום תפילו ותכרו על ריעכם כח  ועתה הואילו פנו בי ועל פניכם אם אכזב כט  שבו נא אל תהי עולה ושבי [ושובו] עוד צדקי בה ל  היש בלשוני עולה אם חכי לא יבין הוות פרק ז א  הלא צבא לאנוש על [עלי] ארץ וכימי שכיר ימיו ב  כעבד ישאף צל וכשכיר יקוה פעלו ג  כן הנחלתי לי ירחי שוא ולילות עמל מנו לי ד  אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב ושבעתי נדדים עדי נשף ה  לבש בשרי רמה וגיש [וגוש] עפר עורי רגע וימאס ו  ימי קלו מני ארג ויכלו באפס תקוה ז  זכר כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב ח  לא תשורני עין ראי עיניך בי ואינני ט  כלה ענן וילך כן יורד שאול לא יעלה י  לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקמו יא  גם אני לא אחשך פי א‍דברה בצר רוחי אשיחה במר נפשי יב  ה‍ים אני אם תנין כי תשים עלי משמר יג  כי אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי יד  וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני טו  ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי טז  מאסתי לא לעלם אחיה חדל ממני כי הבל ימי יז  מה אנוש כי תגדלנו וכי תשית אליו לבך יח  ותפקדנו לבקרים לרגעים תבחננו יט  כמה לא תשעה ממני לא תרפני עד בלעי רקי כ  חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא כא  ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני

פרק ח

א  ויען בלדד השוחי ויאמר ב  עד אן תמלל אלה ורוח כביר אמרי פיך ג  האל יעות משפט ואם שדי יעות צדק ד  אם בניך חטאו לו וישלחם ביד פשעם ה  אם אתה תשחר אל אל ואל שדי תתחנן ו  אם זך וישר אתה כי עתה יעיר עליך ושלם נות צדקך ז  והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד ח  כי שאל נא לדר רישון וכונן לחקר אבותם ט  כי תמול אנחנו ולא נדע כי צל ימינו עלי ארץ י  הלא הם יורוך יאמרו לך ומלבם יוצאו מלים יא  היגאה גמא בלא בצה ישגה אחו בלי מים יב  עדנו באבו לא יקטף ולפני כל חציר ייבש יג  כן ארחות כל שכחי אל ותקות חנף תאבד יד  אשר יקוט כסלו ובית עכביש מבטחו טו  ישען על ביתו ולא יעמד יחזיק בו ולא יקום טז  רטב הוא לפני שמש ועל גנתו ינקתו תצא יז  על גל שרשיו יסבכו בית אבנים יחזה יח  אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך יט  הן הוא משוש דרכו ומעפר אחר יצמחו כ  הן אל לא ימאס תם ולא יחזיק ביד מרעים כא  עד ימלה שחוק פיך ושפתיך תרועה כב  שנאיך ילבשו בשת ואהל רשעים איננו

פרק ט

א  ויען איוב ויאמר ב  אמנם ידעתי כי כן ומה יצדק אנוש עם אל ג  אם יחפץ לריב עמו לא יעננו אחת מני אלף ד  חכם לבב ואמיץ כח מי הקשה אליו וישלם ה  המעתיק הרים ולא ידעו אשר הפכם באפו ו  המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון ז  האמר לחרס ולא יזרח ובעד כוכבים יחתם ח  נטה שמים לבדו ודורך על במתי ים ט  עשה עש כסיל וכימה וחדרי תמן י  עשה גדלות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר יא  הן יעבר עלי ולא אראה ויחלף ולא אבין לו יב  הן יחתף מי ישיבנו מי יאמר אליו מה תעשה יג  אלוה לא ישיב אפו תחתו [תחתיו] שחחו עזרי רהב יד  אף כי אנכי אעננו אבחרה דברי עמו טו  אשר אם צדקתי לא אענה למשפטי אתחנן טז  אם קראתי ויענני לא אאמין כי יאזין קולי יז  אשר בשערה ישופני והרבה פצעי חנם יח  לא יתנני השב רוחי כי ישבעני ממררים יט  אם לכח אמיץ הנה ואם למשפט מי יועידני כ  אם אצדק פי ירשיעני תם אני ויעקשני כא  תם אני לא אדע נפשי אמאס חיי כב  אחת היא על כן אמרתי תם ורשע הוא מכלה כג  אם שוט ימית פתאם למסת נקים ילעג כד  ארץ נתנה ביד רשע פני שפטיה יכסה אם לא אפוא מי הוא כה  וימי קלו מני רץ ברחו לא ראו טובה כו  חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל כז  אם אמרי אשכחה שיחי אעזבה פני ואבליגה כח  יגרתי כל עצבתי ידעתי כי לא תנקני כט  אנכי ארשע למה זה הבל איגע ל  אם התרחצתי במו [במי] שלג והזכותי בבר כפי לא  אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי לב  כי לא איש כמני אעננו נבוא יחדו במשפט לג  לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו לד  יסר מעלי שבטו ואמתו אל תבעתני לה  אדברה ולא איראנו כי לא כן אנכי עמדי פרק י א  נקטה נפשי בחיי אעזבה עלי שיחי אדברה במר נפשי ב  אמר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על מה תריבני ג  הטוב לך כי תעשק כי תמאס יגיע כפיך ועל עצת רשעים הופעת ד  העיני בשר לך אם כראות אנוש תראה ה  הכימי אנוש ימיך אם שנותיך כימי גבר ו  כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש ז  על דעתך כי לא ארשע ואין מידך מציל {{Node-count limit exceeded|איוב|י|ח}} {{Node-count limit exceeded|י ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|ט}} {{Node-count limit exceeded|י ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|י}} {{Node-count limit exceeded|י י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|יא}} {{Node-count limit exceeded|י יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|יב}} {{Node-count limit exceeded|י יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|יג}} {{Node-count limit exceeded|י יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|יד}} {{Node-count limit exceeded|י יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|טו}} {{Node-count limit exceeded|י טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|טז}} {{Node-count limit exceeded|י טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|יז}} {{Node-count limit exceeded|י יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|יח}} {{Node-count limit exceeded|י יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|יט}} {{Node-count limit exceeded|י יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|כ}} {{Node-count limit exceeded|י כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|כא}} {{Node-count limit exceeded|י כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|י|כב}} {{Node-count limit exceeded|י כב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|יא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|א}} {{Node-count limit exceeded|יא א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ב}} {{Node-count limit exceeded|יא ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ג}} {{Node-count limit exceeded|יא ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ד}} {{Node-count limit exceeded|יא ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ה}} {{Node-count limit exceeded|יא ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ו}} {{Node-count limit exceeded|יא ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ז}} {{Node-count limit exceeded|יא ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ח}} {{Node-count limit exceeded|יא ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|ט}} {{Node-count limit exceeded|יא ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|י}} {{Node-count limit exceeded|יא י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|יא}} {{Node-count limit exceeded|יא יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|יב}} {{Node-count limit exceeded|יא יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|יג}} {{Node-count limit exceeded|יא יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|יד}} {{Node-count limit exceeded|יא יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|טו}} {{Node-count limit exceeded|יא טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|טז}} {{Node-count limit exceeded|יא טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|יז}} {{Node-count limit exceeded|יא יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|יח}} {{Node-count limit exceeded|יא יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|יט}} {{Node-count limit exceeded|יא יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יא|כ}} {{Node-count limit exceeded|יא כ}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|יב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|א}} {{Node-count limit exceeded|יב א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ב}} {{Node-count limit exceeded|יב ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ג}} {{Node-count limit exceeded|יב ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ד}} {{Node-count limit exceeded|יב ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ה}} {{Node-count limit exceeded|יב ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ו}} {{Node-count limit exceeded|יב ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ז}} {{Node-count limit exceeded|יב ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ח}} {{Node-count limit exceeded|יב ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|ט}} {{Node-count limit exceeded|יב ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|י}} {{Node-count limit exceeded|יב י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|יא}} {{Node-count limit exceeded|יב יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|יב}} {{Node-count limit exceeded|יב יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|יג}} {{Node-count limit exceeded|יב יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|יד}} {{Node-count limit exceeded|יב יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|טו}} {{Node-count limit exceeded|יב טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|טז}} {{Node-count limit exceeded|יב טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|יז}} {{Node-count limit exceeded|יב יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|יח}} {{Node-count limit exceeded|יב יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|יט}} {{Node-count limit exceeded|יב יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|כ}} {{Node-count limit exceeded|יב כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|כא}} {{Node-count limit exceeded|יב כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|כב}} {{Node-count limit exceeded|יב כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|כג}} {{Node-count limit exceeded|יב כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|כד}} {{Node-count limit exceeded|יב כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יב|כה}} {{Node-count limit exceeded|יב כה}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|יג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|א}} {{Node-count limit exceeded|יג א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ב}} {{Node-count limit exceeded|יג ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ג}} {{Node-count limit exceeded|יג ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ד}} {{Node-count limit exceeded|יג ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ה}} {{Node-count limit exceeded|יג ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ו}} {{Node-count limit exceeded|יג ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ז}} {{Node-count limit exceeded|יג ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ח}} {{Node-count limit exceeded|יג ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|ט}} {{Node-count limit exceeded|יג ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|י}} {{Node-count limit exceeded|יג י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|יא}} {{Node-count limit exceeded|יג יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|יב}} {{Node-count limit exceeded|יג יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|יג}} {{Node-count limit exceeded|יג יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|יד}} {{Node-count limit exceeded|יג יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|טו}} {{Node-count limit exceeded|יג טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|טז}} {{Node-count limit exceeded|יג טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|יז}} {{Node-count limit exceeded|יג יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|יח}} {{Node-count limit exceeded|יג יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|יט}} {{Node-count limit exceeded|יג יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כ}} {{Node-count limit exceeded|יג כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כא}} {{Node-count limit exceeded|יג כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כב}} {{Node-count limit exceeded|יג כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כג}} {{Node-count limit exceeded|יג כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כד}} {{Node-count limit exceeded|יג כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כה}} {{Node-count limit exceeded|יג כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כו}} {{Node-count limit exceeded|יג כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כז}} {{Node-count limit exceeded|יג כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יג|כח}} {{Node-count limit exceeded|יג כח}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|יד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|א}} {{Node-count limit exceeded|יד א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ב}} {{Node-count limit exceeded|יד ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ג}} {{Node-count limit exceeded|יד ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ד}} {{Node-count limit exceeded|יד ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ה}} {{Node-count limit exceeded|יד ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ו}} {{Node-count limit exceeded|יד ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ז}} {{Node-count limit exceeded|יד ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ח}} {{Node-count limit exceeded|יד ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|ט}} {{Node-count limit exceeded|יד ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|י}} {{Node-count limit exceeded|יד י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|יא}} {{Node-count limit exceeded|יד יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|יב}} {{Node-count limit exceeded|יד יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|יג}} {{Node-count limit exceeded|יד יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|יד}} {{Node-count limit exceeded|יד יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|טו}} {{Node-count limit exceeded|יד טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|טז}} {{Node-count limit exceeded|יד טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|יז}} {{Node-count limit exceeded|יד יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|יח}} {{Node-count limit exceeded|יד יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|יט}} {{Node-count limit exceeded|יד יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|כ}} {{Node-count limit exceeded|יד כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|כא}} {{Node-count limit exceeded|יד כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יד|כב}} {{Node-count limit exceeded|יד כב}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|טו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|א}} {{Node-count limit exceeded|טו א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ב}} {{Node-count limit exceeded|טו ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ג}} {{Node-count limit exceeded|טו ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ד}} {{Node-count limit exceeded|טו ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ה}} {{Node-count limit exceeded|טו ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ו}} {{Node-count limit exceeded|טו ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ז}} {{Node-count limit exceeded|טו ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ח}} {{Node-count limit exceeded|טו ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ט}} {{Node-count limit exceeded|טו ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|י}} {{Node-count limit exceeded|טו י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|יא}} {{Node-count limit exceeded|טו יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|יב}} {{Node-count limit exceeded|טו יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|יג}} {{Node-count limit exceeded|טו יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|יד}} {{Node-count limit exceeded|טו יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|טו}} {{Node-count limit exceeded|טו טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|טז}} {{Node-count limit exceeded|טו טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|יז}} {{Node-count limit exceeded|טו יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|יח}} {{Node-count limit exceeded|טו יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|יט}} {{Node-count limit exceeded|טו יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כ}} {{Node-count limit exceeded|טו כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כא}} {{Node-count limit exceeded|טו כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כב}} {{Node-count limit exceeded|טו כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כג}} {{Node-count limit exceeded|טו כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כד}} {{Node-count limit exceeded|טו כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כה}} {{Node-count limit exceeded|טו כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כו}} {{Node-count limit exceeded|טו כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כז}} {{Node-count limit exceeded|טו כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כח}} {{Node-count limit exceeded|טו כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|כט}} {{Node-count limit exceeded|טו כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|ל}} {{Node-count limit exceeded|טו ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|לא}} {{Node-count limit exceeded|טו לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|לב}} {{Node-count limit exceeded|טו לב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|לג}} {{Node-count limit exceeded|טו לג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|לד}} {{Node-count limit exceeded|טו לד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טו|לה}} {{Node-count limit exceeded|טו לה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|טז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|א}} {{Node-count limit exceeded|טז א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ב}} {{Node-count limit exceeded|טז ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ג}} {{Node-count limit exceeded|טז ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ד}} {{Node-count limit exceeded|טז ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ה}} {{Node-count limit exceeded|טז ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ו}} {{Node-count limit exceeded|טז ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ז}} {{Node-count limit exceeded|טז ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ח}} {{Node-count limit exceeded|טז ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|ט}} {{Node-count limit exceeded|טז ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|י}} {{Node-count limit exceeded|טז י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|יא}} {{Node-count limit exceeded|טז יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|יב}} {{Node-count limit exceeded|טז יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|יג}} {{Node-count limit exceeded|טז יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|יד}} {{Node-count limit exceeded|טז יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|טו}} {{Node-count limit exceeded|טז טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|טז}} {{Node-count limit exceeded|טז טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|יז}} {{Node-count limit exceeded|טז יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|יח}} {{Node-count limit exceeded|טז יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|יט}} {{Node-count limit exceeded|טז יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|כ}} {{Node-count limit exceeded|טז כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|כא}} {{Node-count limit exceeded|טז כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|טז|כב}} {{Node-count limit exceeded|טז כב}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|יז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|א}} {{Node-count limit exceeded|יז א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ב}} {{Node-count limit exceeded|יז ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ג}} {{Node-count limit exceeded|יז ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ד}} {{Node-count limit exceeded|יז ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ה}} {{Node-count limit exceeded|יז ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ו}} {{Node-count limit exceeded|יז ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ז}} {{Node-count limit exceeded|יז ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ח}} {{Node-count limit exceeded|יז ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|ט}} {{Node-count limit exceeded|יז ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|י}} {{Node-count limit exceeded|יז י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|יא}} {{Node-count limit exceeded|יז יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|יב}} {{Node-count limit exceeded|יז יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|יג}} {{Node-count limit exceeded|יז יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|יד}} {{Node-count limit exceeded|יז יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|טו}} {{Node-count limit exceeded|יז טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יז|טז}} {{Node-count limit exceeded|יז טז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|יח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|א}} {{Node-count limit exceeded|יח א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ב}} {{Node-count limit exceeded|יח ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ג}} {{Node-count limit exceeded|יח ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ד}} {{Node-count limit exceeded|יח ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ה}} {{Node-count limit exceeded|יח ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ו}} {{Node-count limit exceeded|יח ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ז}} {{Node-count limit exceeded|יח ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ח}} {{Node-count limit exceeded|יח ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|ט}} {{Node-count limit exceeded|יח ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|י}} {{Node-count limit exceeded|יח י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|יא}} {{Node-count limit exceeded|יח יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|יב}} {{Node-count limit exceeded|יח יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|יג}} {{Node-count limit exceeded|יח יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|יד}} {{Node-count limit exceeded|יח יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|טו}} {{Node-count limit exceeded|יח טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|טז}} {{Node-count limit exceeded|יח טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|יז}} {{Node-count limit exceeded|יח יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|יח}} {{Node-count limit exceeded|יח יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|יט}} {{Node-count limit exceeded|יח יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|כ}} {{Node-count limit exceeded|יח כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יח|כא}} {{Node-count limit exceeded|יח כא}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|יט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|א}} {{Node-count limit exceeded|יט א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ב}} {{Node-count limit exceeded|יט ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ג}} {{Node-count limit exceeded|יט ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ד}} {{Node-count limit exceeded|יט ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ה}} {{Node-count limit exceeded|יט ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ו}} {{Node-count limit exceeded|יט ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ז}} {{Node-count limit exceeded|יט ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ח}} {{Node-count limit exceeded|יט ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|ט}} {{Node-count limit exceeded|יט ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|י}} {{Node-count limit exceeded|יט י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|יא}} {{Node-count limit exceeded|יט יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|יב}} {{Node-count limit exceeded|יט יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|יג}} {{Node-count limit exceeded|יט יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|יד}} {{Node-count limit exceeded|יט יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|טו}} {{Node-count limit exceeded|יט טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|טז}} {{Node-count limit exceeded|יט טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|יז}} {{Node-count limit exceeded|יט יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|יח}} {{Node-count limit exceeded|יט יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|יט}} {{Node-count limit exceeded|יט יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כ}} {{Node-count limit exceeded|יט כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כא}} {{Node-count limit exceeded|יט כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כב}} {{Node-count limit exceeded|יט כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כג}} {{Node-count limit exceeded|יט כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כד}} {{Node-count limit exceeded|יט כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כה}} {{Node-count limit exceeded|יט כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כו}} {{Node-count limit exceeded|יט כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כז}} {{Node-count limit exceeded|יט כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כח}} {{Node-count limit exceeded|יט כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|יט|כט}} {{Node-count limit exceeded|יט כט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כ}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|א}} {{Node-count limit exceeded|כ א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ב}} {{Node-count limit exceeded|כ ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ג}} {{Node-count limit exceeded|כ ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ד}} {{Node-count limit exceeded|כ ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ה}} {{Node-count limit exceeded|כ ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ו}} {{Node-count limit exceeded|כ ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ז}} {{Node-count limit exceeded|כ ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ח}} {{Node-count limit exceeded|כ ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|ט}} {{Node-count limit exceeded|כ ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|י}} {{Node-count limit exceeded|כ י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|יא}} {{Node-count limit exceeded|כ יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|יב}} {{Node-count limit exceeded|כ יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|יג}} {{Node-count limit exceeded|כ יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|יד}} {{Node-count limit exceeded|כ יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|טו}} {{Node-count limit exceeded|כ טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|טז}} {{Node-count limit exceeded|כ טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|יז}} {{Node-count limit exceeded|כ יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|יח}} {{Node-count limit exceeded|כ יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|יט}} {{Node-count limit exceeded|כ יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כ}} {{Node-count limit exceeded|כ כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כא}} {{Node-count limit exceeded|כ כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כב}} {{Node-count limit exceeded|כ כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כג}} {{Node-count limit exceeded|כ כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כד}} {{Node-count limit exceeded|כ כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כה}} {{Node-count limit exceeded|כ כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כו}} {{Node-count limit exceeded|כ כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כז}} {{Node-count limit exceeded|כ כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כח}} {{Node-count limit exceeded|כ כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כ|כט}} {{Node-count limit exceeded|כ כט}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|א}} {{Node-count limit exceeded|כא א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ב}} {{Node-count limit exceeded|כא ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ג}} {{Node-count limit exceeded|כא ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ד}} {{Node-count limit exceeded|כא ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ה}} {{Node-count limit exceeded|כא ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ו}} {{Node-count limit exceeded|כא ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ז}} {{Node-count limit exceeded|כא ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ח}} {{Node-count limit exceeded|כא ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ט}} {{Node-count limit exceeded|כא ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|י}} {{Node-count limit exceeded|כא י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|יא}} {{Node-count limit exceeded|כא יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|יב}} {{Node-count limit exceeded|כא יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|יג}} {{Node-count limit exceeded|כא יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|יד}} {{Node-count limit exceeded|כא יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|טו}} {{Node-count limit exceeded|כא טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|טז}} {{Node-count limit exceeded|כא טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|יז}} {{Node-count limit exceeded|כא יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|יח}} {{Node-count limit exceeded|כא יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|יט}} {{Node-count limit exceeded|כא יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כ}} {{Node-count limit exceeded|כא כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כא}} {{Node-count limit exceeded|כא כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כב}} {{Node-count limit exceeded|כא כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כג}} {{Node-count limit exceeded|כא כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כד}} {{Node-count limit exceeded|כא כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כה}} {{Node-count limit exceeded|כא כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כו}} {{Node-count limit exceeded|כא כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כז}} {{Node-count limit exceeded|כא כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כח}} {{Node-count limit exceeded|כא כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|כט}} {{Node-count limit exceeded|כא כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|ל}} {{Node-count limit exceeded|כא ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|לא}} {{Node-count limit exceeded|כא לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|לב}} {{Node-count limit exceeded|כא לב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|לג}} {{Node-count limit exceeded|כא לג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כא|לד}} {{Node-count limit exceeded|כא לד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|א}} {{Node-count limit exceeded|כב א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ב}} {{Node-count limit exceeded|כב ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ג}} {{Node-count limit exceeded|כב ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ד}} {{Node-count limit exceeded|כב ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ה}} {{Node-count limit exceeded|כב ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ו}} {{Node-count limit exceeded|כב ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ז}} {{Node-count limit exceeded|כב ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ח}} {{Node-count limit exceeded|כב ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ט}} {{Node-count limit exceeded|כב ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|י}} {{Node-count limit exceeded|כב י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|יא}} {{Node-count limit exceeded|כב יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|יב}} {{Node-count limit exceeded|כב יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|יג}} {{Node-count limit exceeded|כב יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|יד}} {{Node-count limit exceeded|כב יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|טו}} {{Node-count limit exceeded|כב טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|טז}} {{Node-count limit exceeded|כב טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|יז}} {{Node-count limit exceeded|כב יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|יח}} {{Node-count limit exceeded|כב יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|יט}} {{Node-count limit exceeded|כב יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כ}} {{Node-count limit exceeded|כב כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כא}} {{Node-count limit exceeded|כב כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כב}} {{Node-count limit exceeded|כב כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כג}} {{Node-count limit exceeded|כב כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כד}} {{Node-count limit exceeded|כב כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כה}} {{Node-count limit exceeded|כב כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כו}} {{Node-count limit exceeded|כב כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כז}} {{Node-count limit exceeded|כב כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כח}} {{Node-count limit exceeded|כב כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|כט}} {{Node-count limit exceeded|כב כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כב|ל}} {{Node-count limit exceeded|כב ל}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|א}} {{Node-count limit exceeded|כג א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ב}} {{Node-count limit exceeded|כג ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ג}} {{Node-count limit exceeded|כג ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ד}} {{Node-count limit exceeded|כג ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ה}} {{Node-count limit exceeded|כג ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ו}} {{Node-count limit exceeded|כג ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ז}} {{Node-count limit exceeded|כג ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ח}} {{Node-count limit exceeded|כג ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|ט}} {{Node-count limit exceeded|כג ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|י}} {{Node-count limit exceeded|כג י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|יא}} {{Node-count limit exceeded|כג יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|יב}} {{Node-count limit exceeded|כג יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|יג}} {{Node-count limit exceeded|כג יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|יד}} {{Node-count limit exceeded|כג יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|טו}} {{Node-count limit exceeded|כג טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|טז}} {{Node-count limit exceeded|כג טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כג|יז}} {{Node-count limit exceeded|כג יז}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|א}} {{Node-count limit exceeded|כד א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ב}} {{Node-count limit exceeded|כד ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ג}} {{Node-count limit exceeded|כד ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ד}} {{Node-count limit exceeded|כד ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ה}} {{Node-count limit exceeded|כד ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ו}} {{Node-count limit exceeded|כד ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ז}} {{Node-count limit exceeded|כד ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ח}} {{Node-count limit exceeded|כד ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|ט}} {{Node-count limit exceeded|כד ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|י}} {{Node-count limit exceeded|כד י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|יא}} {{Node-count limit exceeded|כד יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|יב}} {{Node-count limit exceeded|כד יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|יג}} {{Node-count limit exceeded|כד יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|יד}} {{Node-count limit exceeded|כד יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|טו}} {{Node-count limit exceeded|כד טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|טז}} {{Node-count limit exceeded|כד טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|יז}} {{Node-count limit exceeded|כד יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|יח}} {{Node-count limit exceeded|כד יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|יט}} {{Node-count limit exceeded|כד יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|כ}} {{Node-count limit exceeded|כד כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|כא}} {{Node-count limit exceeded|כד כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|כב}} {{Node-count limit exceeded|כד כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|כג}} {{Node-count limit exceeded|כד כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|כד}} {{Node-count limit exceeded|כד כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כד|כה}} {{Node-count limit exceeded|כד כה}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כה}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כה|א}} {{Node-count limit exceeded|כה א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כה|ב}} {{Node-count limit exceeded|כה ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כה|ג}} {{Node-count limit exceeded|כה ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כה|ד}} {{Node-count limit exceeded|כה ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כה|ה}} {{Node-count limit exceeded|כה ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כה|ו}} {{Node-count limit exceeded|כה ו}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|א}} {{Node-count limit exceeded|כו א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ב}} {{Node-count limit exceeded|כו ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ג}} {{Node-count limit exceeded|כו ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ד}} {{Node-count limit exceeded|כו ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ה}} {{Node-count limit exceeded|כו ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ו}} {{Node-count limit exceeded|כו ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ז}} {{Node-count limit exceeded|כו ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ח}} {{Node-count limit exceeded|כו ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|ט}} {{Node-count limit exceeded|כו ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|י}} {{Node-count limit exceeded|כו י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|יא}} {{Node-count limit exceeded|כו יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|יב}} {{Node-count limit exceeded|כו יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|יג}} {{Node-count limit exceeded|כו יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כו|יד}} {{Node-count limit exceeded|כו יד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|א}} {{Node-count limit exceeded|כז א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ב}} {{Node-count limit exceeded|כז ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ג}} {{Node-count limit exceeded|כז ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ד}} {{Node-count limit exceeded|כז ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ה}} {{Node-count limit exceeded|כז ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ו}} {{Node-count limit exceeded|כז ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ז}} {{Node-count limit exceeded|כז ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ח}} {{Node-count limit exceeded|כז ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|ט}} {{Node-count limit exceeded|כז ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|י}} {{Node-count limit exceeded|כז י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|יא}} {{Node-count limit exceeded|כז יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|יב}} {{Node-count limit exceeded|כז יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|יג}} {{Node-count limit exceeded|כז יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|יד}} {{Node-count limit exceeded|כז יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|טו}} {{Node-count limit exceeded|כז טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|טז}} {{Node-count limit exceeded|כז טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|יז}} {{Node-count limit exceeded|כז יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|יח}} {{Node-count limit exceeded|כז יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|יט}} {{Node-count limit exceeded|כז יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|כ}} {{Node-count limit exceeded|כז כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|כא}} {{Node-count limit exceeded|כז כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|כב}} {{Node-count limit exceeded|כז כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כז|כג}} {{Node-count limit exceeded|כז כג}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|א}} {{Node-count limit exceeded|כח א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ב}} {{Node-count limit exceeded|כח ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ג}} {{Node-count limit exceeded|כח ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ד}} {{Node-count limit exceeded|כח ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ה}} {{Node-count limit exceeded|כח ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ו}} {{Node-count limit exceeded|כח ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ז}} {{Node-count limit exceeded|כח ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ח}} {{Node-count limit exceeded|כח ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|ט}} {{Node-count limit exceeded|כח ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|י}} {{Node-count limit exceeded|כח י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|יא}} {{Node-count limit exceeded|כח יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|יב}} {{Node-count limit exceeded|כח יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|יג}} {{Node-count limit exceeded|כח יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|יד}} {{Node-count limit exceeded|כח יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|טו}} {{Node-count limit exceeded|כח טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|טז}} {{Node-count limit exceeded|כח טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|יז}} {{Node-count limit exceeded|כח יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|יח}} {{Node-count limit exceeded|כח יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|יט}} {{Node-count limit exceeded|כח יט}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כ}} {{Node-count limit exceeded|כח כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כא}} {{Node-count limit exceeded|כח כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כב}} {{Node-count limit exceeded|כח כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כג}} {{Node-count limit exceeded|כח כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כד}} {{Node-count limit exceeded|כח כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כה}} {{Node-count limit exceeded|כח כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כו}} {{Node-count limit exceeded|כח כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כז}} {{Node-count limit exceeded|כח כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כח|כח}} {{Node-count limit exceeded|כח כח}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|כט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|א}} {{Node-count limit exceeded|כט א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ב}} {{Node-count limit exceeded|כט ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ג}} {{Node-count limit exceeded|כט ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ד}} {{Node-count limit exceeded|כט ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ה}} {{Node-count limit exceeded|כט ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ו}} {{Node-count limit exceeded|כט ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ז}} {{Node-count limit exceeded|כט ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ח}} {{Node-count limit exceeded|כט ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|ט}} {{Node-count limit exceeded|כט ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|י}} {{Node-count limit exceeded|כט י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|יא}} {{Node-count limit exceeded|כט יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|יב}} {{Node-count limit exceeded|כט יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|יג}} {{Node-count limit exceeded|כט יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|יד}} {{Node-count limit exceeded|כט יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|טו}} {{Node-count limit exceeded|כט טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|טז}} {{Node-count limit exceeded|כט טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|יז}} {{Node-count limit exceeded|כט יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|יח}} {{Node-count limit exceeded|כט יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|יט}} {{Node-count limit exceeded|כט יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|כ}} {{Node-count limit exceeded|כט כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|כא}} {{Node-count limit exceeded|כט כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|כב}} {{Node-count limit exceeded|כט כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|כג}} {{Node-count limit exceeded|כט כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|כד}} {{Node-count limit exceeded|כט כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|כט|כה}} {{Node-count limit exceeded|כט כה}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|ל}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|א}} {{Node-count limit exceeded|ל א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ב}} {{Node-count limit exceeded|ל ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ג}} {{Node-count limit exceeded|ל ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ד}} {{Node-count limit exceeded|ל ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ה}} {{Node-count limit exceeded|ל ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ו}} {{Node-count limit exceeded|ל ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ז}} {{Node-count limit exceeded|ל ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ח}} {{Node-count limit exceeded|ל ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ט}} {{Node-count limit exceeded|ל ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|י}} {{Node-count limit exceeded|ל י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|יא}} {{Node-count limit exceeded|ל יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|יב}} {{Node-count limit exceeded|ל יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|יג}} {{Node-count limit exceeded|ל יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|יד}} {{Node-count limit exceeded|ל יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|טו}} {{Node-count limit exceeded|ל טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|טז}} {{Node-count limit exceeded|ל טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|יז}} {{Node-count limit exceeded|ל יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|יח}} {{Node-count limit exceeded|ל יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|יט}} {{Node-count limit exceeded|ל יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כ}} {{Node-count limit exceeded|ל כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כא}} {{Node-count limit exceeded|ל כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כב}} {{Node-count limit exceeded|ל כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כג}} {{Node-count limit exceeded|ל כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כד}} {{Node-count limit exceeded|ל כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כה}} {{Node-count limit exceeded|ל כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כו}} {{Node-count limit exceeded|ל כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כז}} {{Node-count limit exceeded|ל כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כח}} {{Node-count limit exceeded|ל כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|כט}} {{Node-count limit exceeded|ל כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|ל}} {{Node-count limit exceeded|ל ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|ל|לא}} {{Node-count limit exceeded|ל לא}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|א}} {{Node-count limit exceeded|לא א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ב}} {{Node-count limit exceeded|לא ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ג}} {{Node-count limit exceeded|לא ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ד}} {{Node-count limit exceeded|לא ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ה}} {{Node-count limit exceeded|לא ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ו}} {{Node-count limit exceeded|לא ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ז}} {{Node-count limit exceeded|לא ז}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ח}} {{Node-count limit exceeded|לא ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ט}} {{Node-count limit exceeded|לא ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|י}} {{Node-count limit exceeded|לא י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|יא}} {{Node-count limit exceeded|לא יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|יב}} {{Node-count limit exceeded|לא יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|יג}} {{Node-count limit exceeded|לא יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|יד}} {{Node-count limit exceeded|לא יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|טו}} {{Node-count limit exceeded|לא טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|טז}} {{Node-count limit exceeded|לא טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|יז}} {{Node-count limit exceeded|לא יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|יח}} {{Node-count limit exceeded|לא יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|יט}} {{Node-count limit exceeded|לא יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כ}} {{Node-count limit exceeded|לא כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כא}} {{Node-count limit exceeded|לא כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כב}} {{Node-count limit exceeded|לא כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כג}} {{Node-count limit exceeded|לא כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כד}} {{Node-count limit exceeded|לא כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כה}} {{Node-count limit exceeded|לא כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כו}} {{Node-count limit exceeded|לא כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כז}} {{Node-count limit exceeded|לא כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כח}} {{Node-count limit exceeded|לא כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|כט}} {{Node-count limit exceeded|לא כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|ל}} {{Node-count limit exceeded|לא ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לא}} {{Node-count limit exceeded|לא לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לב}} {{Node-count limit exceeded|לא לב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לג}} {{Node-count limit exceeded|לא לג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לד}} {{Node-count limit exceeded|לא לד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לה}} {{Node-count limit exceeded|לא לה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לו}} {{Node-count limit exceeded|לא לו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לז}} {{Node-count limit exceeded|לא לז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לח}} {{Node-count limit exceeded|לא לח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|לט}} {{Node-count limit exceeded|לא לט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לא|מ}} {{Node-count limit exceeded|לא מ}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|א}} {{Node-count limit exceeded|לב א}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ב}} {{Node-count limit exceeded|לב ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ג}} {{Node-count limit exceeded|לב ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ד}} {{Node-count limit exceeded|לב ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ה}} {{Node-count limit exceeded|לב ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ו}} {{Node-count limit exceeded|לב ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ז}} {{Node-count limit exceeded|לב ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ח}} {{Node-count limit exceeded|לב ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|ט}} {{Node-count limit exceeded|לב ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|י}} {{Node-count limit exceeded|לב י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|יא}} {{Node-count limit exceeded|לב יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|יב}} {{Node-count limit exceeded|לב יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|יג}} {{Node-count limit exceeded|לב יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|יד}} {{Node-count limit exceeded|לב יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|טו}} {{Node-count limit exceeded|לב טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|טז}} {{Node-count limit exceeded|לב טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|יז}} {{Node-count limit exceeded|לב יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|יח}} {{Node-count limit exceeded|לב יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|יט}} {{Node-count limit exceeded|לב יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|כ}} {{Node-count limit exceeded|לב כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|כא}} {{Node-count limit exceeded|לב כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לב|כב}} {{Node-count limit exceeded|לב כב}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לג}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|א}} {{Node-count limit exceeded|לג א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ב}} {{Node-count limit exceeded|לג ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ג}} {{Node-count limit exceeded|לג ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ד}} {{Node-count limit exceeded|לג ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ה}} {{Node-count limit exceeded|לג ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ו}} {{Node-count limit exceeded|לג ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ז}} {{Node-count limit exceeded|לג ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ח}} {{Node-count limit exceeded|לג ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ט}} {{Node-count limit exceeded|לג ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|י}} {{Node-count limit exceeded|לג י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|יא}} {{Node-count limit exceeded|לג יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|יב}} {{Node-count limit exceeded|לג יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|יג}} {{Node-count limit exceeded|לג יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|יד}} {{Node-count limit exceeded|לג יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|טו}} {{Node-count limit exceeded|לג טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|טז}} {{Node-count limit exceeded|לג טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|יז}} {{Node-count limit exceeded|לג יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|יח}} {{Node-count limit exceeded|לג יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|יט}} {{Node-count limit exceeded|לג יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כ}} {{Node-count limit exceeded|לג כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כא}} {{Node-count limit exceeded|לג כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כב}} {{Node-count limit exceeded|לג כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כג}} {{Node-count limit exceeded|לג כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כד}} {{Node-count limit exceeded|לג כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כה}} {{Node-count limit exceeded|לג כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כו}} {{Node-count limit exceeded|לג כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כז}} {{Node-count limit exceeded|לג כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כח}} {{Node-count limit exceeded|לג כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|כט}} {{Node-count limit exceeded|לג כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|ל}} {{Node-count limit exceeded|לג ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|לא}} {{Node-count limit exceeded|לג לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|לב}} {{Node-count limit exceeded|לג לב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לג|לג}} {{Node-count limit exceeded|לג לג}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לד}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|א}} {{Node-count limit exceeded|לד א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ב}} {{Node-count limit exceeded|לד ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ג}} {{Node-count limit exceeded|לד ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ד}} {{Node-count limit exceeded|לד ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ה}} {{Node-count limit exceeded|לד ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ו}} {{Node-count limit exceeded|לד ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ז}} {{Node-count limit exceeded|לד ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ח}} {{Node-count limit exceeded|לד ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ט}} {{Node-count limit exceeded|לד ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|י}} {{Node-count limit exceeded|לד י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|יא}} {{Node-count limit exceeded|לד יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|יב}} {{Node-count limit exceeded|לד יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|יג}} {{Node-count limit exceeded|לד יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|יד}} {{Node-count limit exceeded|לד יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|טו}} {{Node-count limit exceeded|לד טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|טז}} {{Node-count limit exceeded|לד טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|יז}} {{Node-count limit exceeded|לד יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|יח}} {{Node-count limit exceeded|לד יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|יט}} {{Node-count limit exceeded|לד יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כ}} {{Node-count limit exceeded|לד כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כא}} {{Node-count limit exceeded|לד כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כב}} {{Node-count limit exceeded|לד כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כג}} {{Node-count limit exceeded|לד כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כד}} {{Node-count limit exceeded|לד כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כה}} {{Node-count limit exceeded|לד כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כו}} {{Node-count limit exceeded|לד כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כז}} {{Node-count limit exceeded|לד כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כח}} {{Node-count limit exceeded|לד כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|כט}} {{Node-count limit exceeded|לד כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|ל}} {{Node-count limit exceeded|לד ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|לא}} {{Node-count limit exceeded|לד לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|לב}} {{Node-count limit exceeded|לד לב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|לג}} {{Node-count limit exceeded|לד לג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|לד}} {{Node-count limit exceeded|לד לד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|לה}} {{Node-count limit exceeded|לד לה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|לו}} {{Node-count limit exceeded|לד לו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לד|לז}} {{Node-count limit exceeded|לד לז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לה}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|א}} {{Node-count limit exceeded|לה א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ב}} {{Node-count limit exceeded|לה ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ג}} {{Node-count limit exceeded|לה ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ד}} {{Node-count limit exceeded|לה ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ה}} {{Node-count limit exceeded|לה ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ו}} {{Node-count limit exceeded|לה ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ז}} {{Node-count limit exceeded|לה ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ח}} {{Node-count limit exceeded|לה ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|ט}} {{Node-count limit exceeded|לה ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|י}} {{Node-count limit exceeded|לה י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|יא}} {{Node-count limit exceeded|לה יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|יב}} {{Node-count limit exceeded|לה יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|יג}} {{Node-count limit exceeded|לה יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|יד}} {{Node-count limit exceeded|לה יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|טו}} {{Node-count limit exceeded|לה טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לה|טז}} {{Node-count limit exceeded|לה טז}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לו}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|א}} {{Node-count limit exceeded|לו א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ב}} {{Node-count limit exceeded|לו ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ג}} {{Node-count limit exceeded|לו ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ד}} {{Node-count limit exceeded|לו ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ה}} {{Node-count limit exceeded|לו ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ו}} {{Node-count limit exceeded|לו ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ז}} {{Node-count limit exceeded|לו ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ח}} {{Node-count limit exceeded|לו ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ט}} {{Node-count limit exceeded|לו ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|י}} {{Node-count limit exceeded|לו י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|יא}} {{Node-count limit exceeded|לו יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|יב}} {{Node-count limit exceeded|לו יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|יג}} {{Node-count limit exceeded|לו יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|יד}} {{Node-count limit exceeded|לו יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|טו}} {{Node-count limit exceeded|לו טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|טז}} {{Node-count limit exceeded|לו טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|יז}} {{Node-count limit exceeded|לו יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|יח}} {{Node-count limit exceeded|לו יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|יט}} {{Node-count limit exceeded|לו יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כ}} {{Node-count limit exceeded|לו כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כא}} {{Node-count limit exceeded|לו כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כב}} {{Node-count limit exceeded|לו כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כג}} {{Node-count limit exceeded|לו כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כד}} {{Node-count limit exceeded|לו כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כה}} {{Node-count limit exceeded|לו כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כו}} {{Node-count limit exceeded|לו כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כז}} {{Node-count limit exceeded|לו כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כח}} {{Node-count limit exceeded|לו כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|כט}} {{Node-count limit exceeded|לו כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|ל}} {{Node-count limit exceeded|לו ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|לא}} {{Node-count limit exceeded|לו לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|לב}} {{Node-count limit exceeded|לו לב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לו|לג}} {{Node-count limit exceeded|לו לג}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לז}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|א}} {{Node-count limit exceeded|לז א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ב}} {{Node-count limit exceeded|לז ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ג}} {{Node-count limit exceeded|לז ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ד}} {{Node-count limit exceeded|לז ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ה}} {{Node-count limit exceeded|לז ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ו}} {{Node-count limit exceeded|לז ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ז}} {{Node-count limit exceeded|לז ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ח}} {{Node-count limit exceeded|לז ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|ט}} {{Node-count limit exceeded|לז ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|י}} {{Node-count limit exceeded|לז י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|יא}} {{Node-count limit exceeded|לז יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|יב}} {{Node-count limit exceeded|לז יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|יג}} {{Node-count limit exceeded|לז יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|יד}} {{Node-count limit exceeded|לז יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|טו}} {{Node-count limit exceeded|לז טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|טז}} {{Node-count limit exceeded|לז טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|יז}} {{Node-count limit exceeded|לז יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|יח}} {{Node-count limit exceeded|לז יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|יט}} {{Node-count limit exceeded|לז יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|כ}} {{Node-count limit exceeded|לז כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|כא}} {{Node-count limit exceeded|לז כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|כב}} {{Node-count limit exceeded|לז כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|כג}} {{Node-count limit exceeded|לז כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לז|כד}} {{Node-count limit exceeded|לז כד}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לח}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|א}} {{Node-count limit exceeded|לח א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ב}} {{Node-count limit exceeded|לח ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ג}} {{Node-count limit exceeded|לח ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ד}} {{Node-count limit exceeded|לח ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ה}} {{Node-count limit exceeded|לח ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ו}} {{Node-count limit exceeded|לח ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ז}} {{Node-count limit exceeded|לח ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ח}} {{Node-count limit exceeded|לח ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ט}} {{Node-count limit exceeded|לח ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|י}} {{Node-count limit exceeded|לח י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|יא}} {{Node-count limit exceeded|לח יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|יב}} {{Node-count limit exceeded|לח יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|יג}} {{Node-count limit exceeded|לח יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|יד}} {{Node-count limit exceeded|לח יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|טו}} {{Node-count limit exceeded|לח טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|טז}} {{Node-count limit exceeded|לח טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|יז}} {{Node-count limit exceeded|לח יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|יח}} {{Node-count limit exceeded|לח יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|יט}} {{Node-count limit exceeded|לח יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כ}} {{Node-count limit exceeded|לח כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כא}} {{Node-count limit exceeded|לח כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כב}} {{Node-count limit exceeded|לח כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כג}} {{Node-count limit exceeded|לח כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כד}} {{Node-count limit exceeded|לח כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כה}} {{Node-count limit exceeded|לח כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כו}} {{Node-count limit exceeded|לח כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כז}} {{Node-count limit exceeded|לח כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כח}} {{Node-count limit exceeded|לח כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|כט}} {{Node-count limit exceeded|לח כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|ל}} {{Node-count limit exceeded|לח ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לא}} {{Node-count limit exceeded|לח לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לב}} {{Node-count limit exceeded|לח לב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לג}} {{Node-count limit exceeded|לח לג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לד}} {{Node-count limit exceeded|לח לד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לה}} {{Node-count limit exceeded|לח לה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לו}} {{Node-count limit exceeded|לח לו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לז}} {{Node-count limit exceeded|לח לז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לח}} {{Node-count limit exceeded|לח לח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|לט}} {{Node-count limit exceeded|לח לט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|מ}} {{Node-count limit exceeded|לח מ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לח|מא}} {{Node-count limit exceeded|לח מא}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|לט}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|א}} {{Node-count limit exceeded|לט א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ב}} {{Node-count limit exceeded|לט ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ג}} {{Node-count limit exceeded|לט ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ד}} {{Node-count limit exceeded|לט ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ה}} {{Node-count limit exceeded|לט ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ו}} {{Node-count limit exceeded|לט ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ז}} {{Node-count limit exceeded|לט ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ח}} {{Node-count limit exceeded|לט ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ט}} {{Node-count limit exceeded|לט ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|י}} {{Node-count limit exceeded|לט י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|יא}} {{Node-count limit exceeded|לט יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|יב}} {{Node-count limit exceeded|לט יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|יג}} {{Node-count limit exceeded|לט יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|יד}} {{Node-count limit exceeded|לט יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|טו}} {{Node-count limit exceeded|לט טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|טז}} {{Node-count limit exceeded|לט טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|יז}} {{Node-count limit exceeded|לט יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|יח}} {{Node-count limit exceeded|לט יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|יט}} {{Node-count limit exceeded|לט יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כ}} {{Node-count limit exceeded|לט כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כא}} {{Node-count limit exceeded|לט כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כב}} {{Node-count limit exceeded|לט כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כג}} {{Node-count limit exceeded|לט כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כד}} {{Node-count limit exceeded|לט כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כה}} {{Node-count limit exceeded|לט כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כו}} {{Node-count limit exceeded|לט כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כז}} {{Node-count limit exceeded|לט כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כח}} {{Node-count limit exceeded|לט כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|כט}} {{Node-count limit exceeded|לט כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|לט|ל}} {{Node-count limit exceeded|לט ל}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|מ}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|א}} {{Node-count limit exceeded|מ א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ב}} {{Node-count limit exceeded|מ ב}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ג}} {{Node-count limit exceeded|מ ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ד}} {{Node-count limit exceeded|מ ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ה}} {{Node-count limit exceeded|מ ה}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ו}} {{Node-count limit exceeded|מ ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ז}} {{Node-count limit exceeded|מ ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ח}} {{Node-count limit exceeded|מ ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ט}} {{Node-count limit exceeded|מ ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|י}} {{Node-count limit exceeded|מ י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|יא}} {{Node-count limit exceeded|מ יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|יב}} {{Node-count limit exceeded|מ יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|יג}} {{Node-count limit exceeded|מ יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|יד}} {{Node-count limit exceeded|מ יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|טו}} {{Node-count limit exceeded|מ טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|טז}} {{Node-count limit exceeded|מ טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|יז}} {{Node-count limit exceeded|מ יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|יח}} {{Node-count limit exceeded|מ יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|יט}} {{Node-count limit exceeded|מ יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כ}} {{Node-count limit exceeded|מ כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כא}} {{Node-count limit exceeded|מ כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כב}} {{Node-count limit exceeded|מ כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כג}} {{Node-count limit exceeded|מ כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כד}} {{Node-count limit exceeded|מ כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כה}} {{Node-count limit exceeded|מ כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כו}} {{Node-count limit exceeded|מ כו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כז}} {{Node-count limit exceeded|מ כז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כח}} {{Node-count limit exceeded|מ כח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|כט}} {{Node-count limit exceeded|מ כט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|ל}} {{Node-count limit exceeded|מ ל}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|לא}} {{Node-count limit exceeded|מ לא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מ|לב}} {{Node-count limit exceeded|מ לב}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|מא}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|א}} {{Node-count limit exceeded|מא א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ב}} {{Node-count limit exceeded|מא ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ג}} {{Node-count limit exceeded|מא ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ד}} {{Node-count limit exceeded|מא ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ה}} {{Node-count limit exceeded|מא ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ו}} {{Node-count limit exceeded|מא ו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ז}} {{Node-count limit exceeded|מא ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ח}} {{Node-count limit exceeded|מא ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|ט}} {{Node-count limit exceeded|מא ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|י}} {{Node-count limit exceeded|מא י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|יא}} {{Node-count limit exceeded|מא יא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|יב}} {{Node-count limit exceeded|מא יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|יג}} {{Node-count limit exceeded|מא יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|יד}} {{Node-count limit exceeded|מא יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|טו}} {{Node-count limit exceeded|מא טו}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|טז}} {{Node-count limit exceeded|מא טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|יז}} {{Node-count limit exceeded|מא יז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|יח}} {{Node-count limit exceeded|מא יח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|יט}} {{Node-count limit exceeded|מא יט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|כ}} {{Node-count limit exceeded|מא כ}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|כא}} {{Node-count limit exceeded|מא כא}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|כב}} {{Node-count limit exceeded|מא כב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|כג}} {{Node-count limit exceeded|מא כג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|כד}} {{Node-count limit exceeded|מא כד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|כה}} {{Node-count limit exceeded|מא כה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מא|כו}} {{Node-count limit exceeded|מא כו}} {{Node-count limit exceeded}} Node-count limit exceeded{{Node-count limit exceeded|איוב|מב}}Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|א}} {{Node-count limit exceeded|מב א}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ב}} {{Node-count limit exceeded|מב ב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ג}} {{Node-count limit exceeded|מב ג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ד}} {{Node-count limit exceeded|מב ד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ה}} {{Node-count limit exceeded|מב ה}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ו}} {{Node-count limit exceeded|מב ו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ז}} {{Node-count limit exceeded|מב ז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ח}} {{Node-count limit exceeded|מב ח}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|ט}} {{Node-count limit exceeded|מב ט}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|י}} {{Node-count limit exceeded|מב י}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|יא}} {{Node-count limit exceeded|מב יא}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|יב}} {{Node-count limit exceeded|מב יב}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|יג}} {{Node-count limit exceeded|מב יג}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|יד}} {{Node-count limit exceeded|מב יד}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|טו}} {{Node-count limit exceeded|מב טו}} {{Node-count limit exceeded}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|טז}} {{Node-count limit exceeded|מב טז}} {{Node-count limit exceeded|איוב|מב|יז}} {{Node-count limit exceeded|מב יז}} Node-count limit exceeded {{Node-count limit exceeded|איוב}}