אבן עזרא על בראשית מד


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

גביעי — כוס:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

והוא נחש ינחש בו — הוא ניסה אתכם בו לדעת אם אתם גנבים. כמו "נחשתי" (בראשית ל, כז); וכן "כי נחש ינחש" (בראשית מד, טו). וטעמו: למה לא פחדתם כי לנסותכם שמתי גביע הכסף לפניכם והעלמתי עיני עד שתקחוהו? ויאמר ר' יונה, כי פירוש בו – בעבורו, וכן הוא טעמו: והוא ישאל למנחשים בעבורו. גם "כי נחש ינחש", כי איש כמוני יש לו מנחשים. ויש אומרים כי הגביע היה מצוייר, ובו היה מסתכל לפני אחיו ואומר: זה הוא הגדול וזה נולד אחריו:

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

טי"ת נצטדק — תחת תי"ו התפעל, בעבור הצד"י. האלהים מצא — על דרך משל, כי עוון היה לנו, וכאילו נשכח ואיננו, והיום נמצא. או יהיה פירוש עון עבדיך, כמו "גדול עוני מנשוא" (בראשית ד, יג):

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויגש וגו'. כי כמוך כפרעה — אתה כמלך והמלך כמוך. וכן כל שני כפי"ן שהן זה אחר זה, כמו "כעמי כעמך" (מלכים א כב, ד); והיא דרך קצרה:

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אב זקן — כי הגדול שבכולם הוא בן מ"ה שנים, ויתכן להיות אביהם בחור:

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ואשימה עיני עליו — שאראה אותו:

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ועזב את אביו ומת — ולמה לא הביא המזכיר החמשה שאין להם הכרע (יומא נב, ב) כמו "וישלוף נעלו" (רות ד, ח), וזה עמהם?:

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אך טרף טרף — והעד, כי לא ראיתיו עד הנה:

​​