אבן עזרא על בראשית לה


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

הסירו את אלהי הנכר — חלילה חלילה שישכב הנביא עם עובדת אלהי נכר. ופירושו תמצאנו בפרשת וילך משה. והטהרו — שירחצו הגוף, והחליפו שמלותיכם. מהמקום הזה נלמוד, שחייב כל ישראל כאשר ילך להתפלל למקום קבוע, להיות גופו נקי ומלבושיו נקיים:

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

דגשות תי"ו חתת — להתבלע התי"ו:

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וטעם כי שם נגלו אליו האלהים — המלאכים, כמו: "והנה מלאכי אלהים" (בראשית כח, יב):

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לא יקרא שמך עוד יעקב — לבדו, כי גם ישראל:

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

פרה ורבה — ברכה, כמעשה בראשית (בראשית א, כב):

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויתכן להיות פירוש ויצב — וכבר הציב בפעם הראשונה; או עשה כן פעם שנית. והראשון קרוב אלי.

ויסך עליה נסך — מים או יין. והטעם, שרחץ אותה, ואחר כן יצק עליה שמן.

ובבית אל שילם נדרו, ונתן מעשר מהונו לכבוד השם, למי שהיה בדור ראוי לקחתו:

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כברת הארץ — יתכן להיות הכ"ף לדמות, ויהיה "ברת" – מדת המלך, ואין רֵע לו במקרא:

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בהקשותה — מהבניין הכבד הנוסף. והטעם, שהקשתה הלידה על נפשה. וכן "ותקש" (בראשית לה, טז), רק הוא מהבניין הכבד הדגוש. וכמו "ותכל להשקותו" (בראשית כד, יט):

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בן אוני — בן אבלי. וכן: "לחם אונים" (הושע ט, ד); "לא אכלתי באוני" (דברים כו, יד):

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

קבורתה ו"קברה" שווים:

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וילך ראובן — יפה פירשו רבותינו ז"ל; "וכסה קלון ערום" (משלי יב, טז):

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אשר יולד לו בפדן ארם — עשתי עשר נולדו לו שם, כי בנימין נולד בארץ כנען; והכתוב כתב על הרוב. ורבים אראה לך עוד כמוהו:

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויגוע יצחק — וכאשר מת יצחק ונאסף אל עמיו, קברו אותו עשו ויעקב, כאשר נולדו. ולמעלה (לעיל כה, ט) אמר "יצחק וישמעאל", בעבור היות ישמעאל בן השפחה: