אבן עזרא על בראשית לה


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

הסירו את אלהי הנכר — חלילה חלילה שישכב הנביא עם עובדת אלהי נכר. ופירושו תמצאנו בפרשת וילך משה.

והטהרו — שירחצו הגוף, והחליפו שמלותיכם. מהמקום הזה נלמוד, שחייב כל ישראל כאשר ילך להתפלל למקום קבוע, להיות גופו נקי ומלבושיו נקיים:

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

דגשות תי"ו חתת — להתבלע התי"ו:

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

וטעם כי שם נגלו אליו האלהים — המלאכים, כמו: "והנה מלאכי אלהים" (בראשית כח, יב):

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

לא יקרא שמך עוד יעקב — לבדו, כי גם ישראל:

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

פרה ורבה — ברכה, כמעשה בראשית (בראשית א, כב):

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויתכן להיות פירוש ויצב — וכבר הציב בפעם הראשונה; או עשה כן פעם שנית. והראשון קרוב אלי.

ויסך עליה נסך — מים או יין. והטעם, שרחץ אותה, ואחר כן יצק עליה שמן.

ובבית אל שילם נדרו, ונתן מעשר מהונו לכבוד השם, למי שהיה בדור ראוי לקחתו:

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

כברת הארץ — יתכן להיות הכ"ף לדמות, ויהיה "ברת" – מדת המלך, ואין רֵע לו במקרא:

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

בהקשותה — מהבניין הכבד הנוסף. והטעם, שהקשתה הלידה על נפשה. וכן "ותקש" (בראשית לה, טז), רק הוא מהבניין הכבד הדגוש. וכמו "ותכל להשקותו" (בראשית כד, יט):

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

בן אוני — בן אבלי. וכן: "לחם אונים" (הושע ט, ד); "לא אכלתי באוני" (דברים כו, יד):

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

קבורתה ו"קברה" שווים:

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

וילך ראובן — יפה פירשו רבותינו ז"ל; "וכסה קלון ערום" (משלי יב, טז):

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

אשר יולד לו בפדן ארם — עשתי עשר נולדו לו שם, כי בנימין נולד בארץ כנען; והכתוב כתב על הרוב. ורבים אראה לך עוד כמוהו:

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויגוע יצחק — וכאשר מת יצחק ונאסף אל עמיו, קברו אותו עשו ויעקב, כאשר נולדו. ולמעלה (לעיל כה, ט) אמר "יצחק וישמעאל", בעבור היות ישמעאל בן השפחה: