אבן עזרא על בראשית לד


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

ותצא דינה — מעצמה:

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויענה — כדרכה, בעבור היותה בתולה:

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

וידבר על לב — שדיבר לה דברי רכים ונחומים:

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

כי טמא — שכם:

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

וטעם וידברו אשר טמא — וידברו את שכם אשר טמא אחותם; כי מצאנו "דברו לשלום" (בראשית לז, ד), כמו "דבר לו". או טעם אשר, כי ענו במרמה בעבור אשר טמא:

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

חרפה — לדורות, וזה טעם "כי נבלה עשה בישראל" (בראשית לד, ז):

אשר לו ערלה — ערלת בשר. וטעמו, דבר שיכבד; וכן: "ערל שפתים" (שמות ו, יב); "ערלה אזנם" (ירמיהו ו, י); בעבור הנוסף. והאומרים שהשם אמר לאברהם: "והיה תמים" (בראשית יז, א), ובהמולו הנה הוא חסר, הדבר הפוך. והנה הבהמות יוכיחו. ואם אמרו: למה נחתך דבר בראו השם? גם הטבור יוכיח:

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

את בתנו — בעבור היותה קטנה. והם היו מדברים בעבור אביהם:

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

ולא אֵחַר — איננו בדקדוק כמו "ואחר עד עתה" (בראשית לב, ה), רק מן הבניין הכבד הדגוש; והוא פועל עבר, על משקל "ברך נבות" (מלכים א כא, יג):

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

שלמים הם — בשלום.

רחבת ידים — מקומות; כמו: "ויד תהיה לך" (דברים כג, יג):

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

יאותו — מגזרת "כי לך יאתה" (ירמיהו י, ז); והנוח הנעלם אחר האות המשרת, תחת פ"א הפועל.

בהמול — מפורש:

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

והנה הם חשבו רעה על יעקב ובניו, שאמרו: מקניהם וקנינם:

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

ביום השלישי — שלישי לעולם קשה, שהוא חצי המרובע.

וזה המעשה אשר עשו שמעון ולוי, לדעת אחיהם עשו, דכתיב "במרמה" (בראשית לד, יג); ו"בני יעקב" (בראשית לד, כז) – הם כולם. וחרה אף יעקב על שמעון ולוי, בעבור שהם הרגו אנשי שכם:

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

את כל אשר בבית — פירוש, בבית חמור, או בבית שכם:

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

מתי מספרמְתֵי כמו "אנשים". ודבר שיסופר הוא מעט. על כן טעה ר' אהרן הכהן ראש הישיבה, שפירש "ויהי מתיו מספר" (דברים לג, ו) כמשמעו.

להבאישני — שישנאו אותי כאשר ישנא איש דבר שיבאש:

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויאמרו — שמעון ולוי.

הכזונה יעשה — שכם את אחותנו: