תרגום יונתן/מלכים א/ח

א בכן כנש שלמה ית סבי ישראל וית כל רישי שבטיא רברבי אבהתא דבני ישראל לוות מלכא שלמה לירושלם לאסקא ית ארון קימא דיי מקרתא דדוד היא ציון:

ב ואתכנישו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל בירחא דעתיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה בחגא וכען הוא ירחא שביעאה:

ג ואתו כל סביא ישראל ונטלו כהניא ית ארונא:

ד ואסיקו ית ארונא דיי וית משכן זמנא וית כל מני קודשא די במשכנא ואסיקו יתהון כהניא וליואי:

ה ומלכא שלמה וכל כנשתא דישראל דאזדמנו עלוהי קימין עמיה קדם ארונא מנכסין עאן ותורין דלא יתחשבון ולא יתמנון מסגי:

ו ואעילו כהניא ית ארון קימא דיי לאתריה לבית כפורי די מתקן ליה בגו ביתא לקודש קודשיא לתחות כנפי כרוביא:

ז ארי כרוביא פריסן גדפיהון על אתר ארונא ומטלין כרוביא על ארונא ועל אריחוהי מלעילא:

ח ואריכון אריחיא ומתחזן רישי אריחיא מן קודשא על אפי בית כפורי ולא מתחזן לברא והוו תמן עד יומא הדין:

ט לית בארונא לחוד תרין לוחי אבניא דאצנע תמן משה בחורב די עלויהון כתיבא עשרא פתגמי קימא דגזר יי עם בני ישראל במפקהון מארעא דמצרים:

י והוה במפק כהניא מן קודשא וענן אמיטתא אתמלי ית בית מקדשא דיי:

יא ולא יכילו כהניא למיקם לשמשא מן קדם עננא ארי אתמלי יקרא דיי ית בית מקדשא דיי:

יב בכן אמר שלמה יי אתרעי לאשראה שכנתיה בירושלם:

יג מבנא בניתי בית מקדשא קדמך אתר מתקן לבית שכנתך עלמין:

יד ואסחר מלכא ית אפוהי ובריך ית כל קהלא דישראל וכל קהלא דישראל קאים:

טו ואמר בריך יי אלהא דישראל די גזר במימריה עם דוד אבא וברעותיה קים למימר:

טז מן יומא די אפקית ית עמי ית ישראל ממצרים לא אתרעיתי בקרתא מכל שבטיא דישראל למבני ביתא לאשראה שכנתי תמן ואתרעיתי בדוד למהוי מלכא על עמי ישראל:

יז והוה בלבא דדוד אבא למבני ביתא לשמא דיי אלהא דישראל:

יח ואמר יי לדוד אבא חלף די הוה עם לבך למבני ביתא לשמי אתקינתא ארי הוה עם לבך:

יט לחוד את לא תבני ביתא אלהין בר דתוליד הוא יבני ביתא לשמי:

כ וקיים יי ית פתגמיה דמליל וקמית תחות דוד אבא ויתיבית על כורסי מלכותא דישראל כמא דמליל יי ובניתי ביתא לשמא דיי אלהא דישראל:

כא ושויתי תמן אתר מתקן לארונא די ביה מחתין תרין לוחי אבניא די עליהון קימא דיי די גזר עם אבהתנא באפקותיה יתהון מארעא דמצרים:

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.