מ"ג משלי כח יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד תָּמִיד וּמַקְשֶׁה לִבּוֹ יִפּוֹל בְּרָעָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַשְׁרֵ֣י אָ֭דָם מְפַחֵ֣ד תָּמִ֑יד
  וּמַקְשֶׁ֥ה לִ֝בּ֗וֹ יִפּ֥וֹל בְּרָעָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפחד תמיד" - דואג מעונש ובכך מתרחק מעבירה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אשרי אדם מפחד תמיד". למי שראוי לפחד ממנו כי זה סבה אל שיתחכם בלקיחת העצה ההוגנת להמלט מהרע אשר הוא מפחד ממנו ואולם מי שהוא מקשה לבו ושם לאל הדברים שראוי לפחד מהם הוא יפול ברעה הלא תראה כי הקשא' הלב החריבה ב"ה הראשון והשני וזה שאם לא היה צדקיה מקשה לבו והיה משים צוארו תחת עול מלך בבל לא גלינו מארצנו אז וכן הענין בבית ב' לא היו נכנעין למלכות אחרת ונותנין צוארם תחת עולם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מפחד תמיד" - מהדבר המפחיד, ונשמר ממנו.

"ומקשה" - המחזק לבבו, ולא יחת מדבר המפחיד ולא נשמר ממנו, הנה, הוא יפול בהרעה ההיא.

מצודת ציון

"ומקשה" - מלשון קשה וחזק.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אשרי אדם מפחד תמיד" -

יש הבדל בין הפוחד (בבנין הקל) ובין המפחד (מבנין הכבד), שהמפחד הוא בדבר שאין שם פחד, רק הוא עושה את עצמו מפחד. והנה,

  • הפוחד הוא סימן שהוא חוטא, וכמו שנאמר (ישעיהו לג יד): "פחדו בציון חטאים", וכמו שאמרו חז"ל בברכות (ברכות ס.): "חזיה דהוה מפחד א"ל חטאה את".
  • אבל, אשרי אדם המפחד, שהגם שלבו בריא אולם כי לא חטא, עושה את עצמו מפחד על העתיד שלא יחטא, ועל ידי כך נשמר מחטא ומפלס דרכיו. אבל המקשה לבו הוא בהפך, שרואה שמתיסר ביסורין ויש פחד והוא מקשה לבו, כמו פרעה שהקשה את לבו ולא ירא ה', הוא המקשה לבו ולא יהיה לו תקומה.


ביאור המילות

"מפחד" בבניין הכבד לא נמצא רק פה וב(ישעיהו נא יג): "ותפחד תמיד כל היום", שרוצה לומר שבאמת אין פחד, כי "איה חמת המציק?".

 

תולדות אהרן (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשרי אדם מפחד תמיד" -

  • (ברכות ס.): "ההוא תלמידא דהוה קא אזיל בתריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי בשוקא דציון, חזייה דקא מפחיד. אמר ליה חטאה את, דכתיב (ישעיהו לג) פחדו בציון חטאים! אמר ליה: והכתיב אשרי אדם מפחד תמיד?! אמר ליה: ההוא בדברי תורה כתיב.
  • יהודה בר נתן הוה שקיל ואזיל בתריה דרב המנונא, אתנח, אמר ליה: יסורים בעי ההוא גברא לאתויי אנפשיה, דכתיב (איוב ג) כי פחד פחדתי ויאתיני ואשר יגורתי יבא לי. והא כתיב אשרי אדם מפחד תמיד! - ההוא בדברי תורה כתיב."
  • (גיטין נה:): "אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה [רש"י: דואג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאת]? אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא, אשקא דריספק חרוב ביתר..."

<< · מ"ג משלי · כח · יד · >>