תבנית:מפרשים למסכת מכות


1- שם מפרש (כולל מלת "חידושי" כגון חידושי הרשב"א)
2 - פרק נוכחי


דוגמא: {{מפרשים למסכת מכות|רבינו אשר|א|}}


פרקים:    א | ב | ג
ראשונים על הפרק: תוספות | רי"ף | רבינו אשר | מאירי | ריטב"א | רמב"ן
אחרונים על הפרק: צל"ח | פני יהושע | מהרש"א | מהרש"ל | רש"ש

על ש"ס: רבינו אשר | ראשונים | אחרונים