ט"ז על יורה דעה שנז

סעיף אעריכה

להביא לו ארון ותכריכין. וה"ה להמתין על קרוביו. כן כתב רש"ל: