שולחן ערוך יורה דעה קסח טז


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

ישראל שאמר לחבירו "טול מעות הללו והלוה אותם לעובד כוכבים ברבית"; אם אחריות המעות על השליח בהולכה או בהבאה -- אסור למלוה ליקח הרבית מיד השליח או מיד שלוחו של שליח ואפי' עד מאה; ואם אין האחריות עליו אלא כשאר שלוחים אם שומר חנם שומר חנם אם שומר שכר שומר שכר -- מותר:

מפרשים

באר היטב

(לז) אחריות: מבואר בב"י דה"ה אם אומר כל זמן שאין העובד כוכבים פורע הקרן אני נותן לך רבית לא יקבל עליו האחריות דכיון שכל זמן שלא יתן העובד כוכבים קרן חייב זה לפרוע הרבית נמצא גם אחריות הקרן עליו וע"ל סי' ק"ע מה שהקשה הט"ז משם לכאן.▲ חזור לראש