שולחן ערוך יורה דעה קסח טו


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

ישראל שלוה מישראל ברבית לצורך עובד כוכבים על משכונו של עובד כוכבים ואחר זמן רוצה המלוה למכרו והשליח אומר אל תמכרהו כי העובד כוכבים אלם אין המלוה צריך לחוש לדבריו כי אין למלוה עם העובד כוכבים כלום ואם השליח ירא ממנו יציל עצמו ויפדה המשכון או יוסיף משכון למלוה כדי שלא יפסיד בהמתנה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(נ) אין המלוה כו'. כ' הב"ח סט"ז דהיינו דוקא בסתם אבל אם אמר המלוה אתה תהיה שלוחי כו' פשיטא דיוכל לומר השליח למלוה אל תמכרהו כי העובד כוכבים אלם כדלעיל וכיוצא בזה כ' העט"ז וז"ל נ"ל דוקא בכה"ג שהביא השליח משכון עמו בשעת הלואה וכדאמרן אבל אם לא הביא המשכון עמו אלא ששלחו העובד כוכבים להביא לו מעות ואח"כ יתן לו משכונו דאז לא היה אחריות המשכון מעולם על השליח רק השליח היה שלוחו של ישראל כדלעיל ר"ס י"ג יכול השליח לומר אל תמכרהו שתזיקני כי העובד כוכבים אלם וכו' ואם מכרו ובא השליח לידי היזק מזה חייב המלוה לפצותו נ"ל ע"כ:באר היטב

(לו) יפסיד: ע"ל ס"ק ל"ד מ"ש שם חילוקי דינים ושייכים לסעיף זה ג"כ.▲ חזור לראש