שולחן ערוך יורה דעה קנ ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

פרצופות המקלחות מים בפני אלילים -- לא יניח פיו על פיהם וישתה מפני שנראה כמנשק לאלילים:

הגה: י"א דכל שאינו אסור אלא מפני מראית העין כגון בדין זה אם יש סכנה בדבר כגון אם ימות אם לא ישתה מותר לשתות ואין בזה משום יהרג ואל יעבור (ר"ן פ"ק דעבודת כוכבים).
שרים או כהנים שיש להם צורת עבודת כוכבים בבגדיהם או שנושאים צורת חמה לפניהם כדרך הגמונים -- אסור להשתחות להם או להסיר הכובע לפניהם. רק בדרך שאינו נראה, כמו שנתפזרו מעותיו או שיקום לפניהם קודם בואם. וכן יסיר הכובע וישתחוה קודם בואם (ת"ה סימן קצ"ו). ויש מקילין בדבר הואיל וידוע שגם העובדי כוכבים אינם מסירים הכובע או משתחוים לצורת החמה רק להשר (שם בשם ר"י מאפנו"ם ומהרי"ו). וטוב להחמיר כסברא הראשונה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) בפני אלילים. אבל שלא בפני אלילים שרי והמחמיר אפילו שלא בפני אלילים תע"ב. ב"ח:


ט"ז

פרצופות המקלחות מים בפני אלילים. בטור לא כתוב האי בפני אלילים אלא כתוב שם בכרכין וכ"ה בגמ' שלנו ומשמע דאפי' אינו עבודת כוכבים אלא לנוי בעלמא כדאיתא ריש סימן קמ"א דבכרכים דרך לעשות לנוי ואפ"ה אסור וכאן שהוא לשון רמב"ם פרק ג' משמע שאין איסור אלא בעומד לפני עבודת כוכבי' וכבר הביא מו"ח ז"ל שיש בזה חילוק בין הראשונים ויש להחמיר אפי' הפרצוף אינו עומד בפני אלילים כגירסת הטור:

באר היטב

(ב) פרצופות: כ' הט"ז דיש להחמיר אפילו אם הפרצוף אינו עומד בפני עבודת כוכבים.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש