שולחן ערוך יורה דעה קנ ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

ישב לו קוץ ברגלו בפני אלילים או נתפזרו לו מעות לפניה -- לא ישוח להסיר הקוץ וליטול המעות, מפני שנראה כמשתחוה לה. אלא ישב או יפנה אחוריו או צדו לצד אלילים ואחר כך יטול:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) מפני שנרא' כמשתחוה כו'. כתוב בהגהת פרישה ולפי מאי דקיימא לן דכל דבר שאסור משום מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור ה"ה כאן אפילו אין שום אדם רואהו אסור וכן מבואר בסמ"ג סימן י"ט עד כאן לשונו וכן הוא בתוספות (פרק קמא דעבודת כוכבים דף י"ב סוף ע"א) ובהג"א שם מחמיר רבי יודא בשם ר"י וכן משמע בטור להדיא וכך הם דברי המחבר ועמ"ש בא"ח סימן ש"א סעיף מ"ה וסימן ש"ה סעיף י"א:


ט"ז

באר היטב

(א) שנראה: כתב הגהת פרישה ולפי מאי דקי"ל דכל דבר שאסור משום מראית עין אפי' בחדרי חדרים אסור ה"ה כאן אפי' אין שום אדם רואהו אסור ועיין מה שכתב באו"ח סי' ש"א סמ"ה וסי' ש"ה סי"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש