ט"ז על יורה דעה קנ

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף געריכה

פרצופות המקלחות מים בפני אלילים. בטור לא כתוב האי בפני אלילים אלא כתוב שם בכרכין וכ"ה בגמ' שלנו ומשמע דאפי' אינו עבודת כוכבים אלא לנוי בעלמא כדאיתא ריש סימן קמ"א דבכרכים דרך לעשות לנוי ואפ"ה אסור וכאן שהוא לשון רמב"ם פרק ג' משמע שאין איסור אלא בעומד לפני עבודת כוכבי' וכבר הביא מו"ח ז"ל שיש בזה חילוק בין הראשונים ויש להחמיר אפי' הפרצוף אינו עומד בפני אלילים כגירסת הטור: