ש"ך על יורה דעה קנ

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

(א) מפני שנרא' כמשתחוה כו'. כתוב בהגהת פרישה ולפי מאי דקיימא לן דכל דבר שאסור משום מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור ה"ה כאן אפילו אין שום אדם רואהו אסור וכן מבואר בסמ"ג סימן י"ט עד כאן לשונו וכן הוא בתוספות (פרק קמא דעבודת כוכבים דף י"ב סוף ע"א) ובהג"א שם מחמיר רבי יודא בשם ר"י וכן משמע בטור להדיא וכך הם דברי המחבר ועמ"ש בא"ח סימן ש"א סעיף מ"ה וסימן ש"ה סעיף י"א:


סעיף געריכה

(ב) בפני אלילים. אבל שלא בפני אלילים שרי והמחמיר אפילו שלא בפני אלילים תע"ב. ב"ח: