שולחן ערוך יורה דעה קנד ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

ישראלית לא תניק לבן עובד כוכבים אפילו בשכר* (אא"כ יש לה חלב הרבה ומצערת אותה מותרת להניקו) (מרדכי ואגודה ר"פ אין מעמידין) ולא תיילד לעובדת כוכבים** אלא אם כן היא ידועה למילדת שאז מותר ודוקא בשכר ובחול.

(אסור ללמד לעובד כוכבים אומנות) (הגהות אשיר"י שם וירושלמי):הערה 1: עיין הערת העורך ריש סימן קנג.
הערה *: שמא יחלה הילד או ימות ויעלילו על הישראלית אבל כשהיא מילדת ובשכר לא יעלילו שחזקה אצלם דאומן לא מרע אומנתו וחייש לפסידא דאגריה.
הערה **: הכל משום חשש עלילות שקר.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) אלא אם כן. שהוא יודע שהיא מיילדת דאז משום איבה שרי בשכר:


ט"ז

אפילו בשכר. וליכא כאן משום איבה דאי פנויה היא יכולה למימר בעינ' לאנסובי ואם אשת איש היא יכולה למימר לא קא מזדהמנא באפי גברי ואיתא בירושלמי מביאו בהגהת אשר"י הא דישראלית לא תניק עובד כוכבים משום כו' ע"ש אמר רב אסי הדא אמרה שאסור ללמדו אומנות עכ"ל:

ולא תיילד לעובדת כוכבים. דקא מיילדת בן לעבודת כוכבים:

ודוקא בשכר. משום איבה ובשבת ליכא איבה דיכולה לומר נשי דידן דמנטרן שבתא מחללין עלייהו שבת דידכו דלא מנטרי שבתא לא מחללין בשבילייכו:

באר היטב

(ג) בשכר: כ' הט"ז וליכא כאן משום איבה דאם פנויה היא יכולה למימר בעינן לאנסובי ואי א"א היא יכולה למימר לא קא מזדמנא באפי גברא. ואיתא בירושלמי הא דישראלית לא תניק עובד כוכבים משום כו' ע"ש. אמר רב אסי הדא אמרה שאסור ללמדו אומנות ע"ש.

(ד) ובחול: אבל לא בשבת דליכא איבה דיכולה לומר נשי דידן דמינטרי שבתא מחללין עלייהו שבת דידכו דלא מינטרי שבתא לא מחללין בשבילייכו.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש