שולחן ערוך יורה דעה קנד א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

עובדת כוכבים לא תיילד לישראלית בינה לבינה ואפילו אם היא מומחית וכן לא תניק לבן ישראל בביתה ואפילו אחרים עומדים על גבה אבל בבית ישראל מותרת ליילד ולהניק אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים והוא שלא יניחנו עמה לבדו בלילה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) ואפילו אם היא מומחית. כלומר ולא אמרינן דלא מרעת נפשה כדלקמן סימן קנ"ה ברופא מומחה ב"י וכ"כ הפרישה וב"ח וכתב הטעם דמיילדת יכולה לומר נפל היה וכה"ג ותמיה לי דבירושלמי פרק אין מעמידין קאמר כי היכי דברופא אומן מותר ה"ה במיילדת חכמה וכן בשום פוסק לא נזכר דבמיילדת מומח' אסור וצ"ע:

(ב) ואפי' אחרים בו'. אמיילדת נמי קאי:

(ג) ולהניק כו'. ע"ל סימן פ"א ס"ו בהג"ה:


ט"ז

בינה לבינה. מבואר הוא דהנקה והולדה שוין ובתרווייהו בעינן תרתי דהיינו שיהיו אחרות עומדת על גבם ויהיה בבית ישראל והא דכתב גבי הולדה ברישא שלא תהיה בינה לבינה ולא כתב שם ג"כ שתהיה בבית ישראל משום שסתמא כל יולדת יולדת בביתה ולא אזלת בבית עובדת כוכבים להוליד שם משא"כ בהנקה ובתוס' כתבו וז"ל ואם כן צריך שלא להניח ישראלית ההולכת חוץ לעיר את בנה יחיד ביד מינקת עובדת כוכבים אם אין ישראלית בעיר יוצאת ונכנסת שם תמיד ואפי' הכי מזמן שכיבה ואילך אסור להניחו יחיד עכ"ל משמע דביוצא ונכנס סגי אפילו בבית עובד כוכבים ותימה על הב"י שלא הביאה לחלק על דעת הרא"ש:

ואפילו אם היא מומחית. ול"ד לרופא סי' קנ"ה דהכא לא מרעית חזקה שלה שתוכל לומר נפל היה:

באר היטב

(א) תיילד: מבואר הוא דתרתי בעינן גבי הולדה ג"כ דהיינו שיהו אחרים עומדים ע"ג ויהיה דוקא בבית ישראל. ט"ז.

(ב) מומחית: ולא אמרינן דלא מרעה נפשה כדלקמן סי' קנ"ה ברופא מומחה כ"כ ב"י וכ' ב"ח הטעם דמילדת יכולה לומר נפל היה וכה"ג תמיה לי דבירושלמי פ' א"מ קאמר כי היכי דברופא אומן מותר ה"ה במילדת חכמה וכן בשום פוסק לא נזכר במילדת מומחית דאסור וצ"ע עכ"ל הש"ך וע"ל סי' פ"א ס"ז בהג"ה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש