פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

עובדת כוכבים לא תיילד לישראלית בינה לבינה ואפילו אם היא מומחית וכן לא תניק לבן ישראל בביתה ואפילו אחרים עומדים על גבה אבל בבית ישראל מותרת ליילד ולהניק אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים והוא שלא יניחנו עמה לבדו בלילה:

סעיף בעריכה

ישראלית לא תניק לבן עובד כוכבים אפילו בשכר* (אא"כ יש לה חלב הרבה ומצערת אותה מותרת להניקו) (מרדכי ואגודה ר"פ אין מעמידין) ולא תיילד לעובדת כוכבים** אלא אם כן היא ידועה למילדת שאז מותר ודוקא בשכר ובחול.

(אסור ללמד לעובד כוכבים אומנות) (הגהות אשיר"י שם וירושלמי):הערה 1: עיין הערת העורך ריש סימן קנג.
הערה *: שמא יחלה הילד או ימות ויעלילו על הישראלית אבל כשהיא מילדת ובשכר לא יעלילו שחזקה אצלם דאומן לא מרע אומנתו וחייש לפסידא דאגריה.
הערה **: הכל משום חשש עלילות שקר.