ט"ז על יורה דעה קנד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

בינה לבינה. מבואר הוא דהנקה והולדה שוין ובתרווייהו בעינן תרתי דהיינו שיהיו אחרות עומדת על גבם ויהיה בבית ישראל והא דכתב גבי הולדה ברישא שלא תהיה בינה לבינה ולא כתב שם ג"כ שתהיה בבית ישראל משום שסתמא כל יולדת יולדת בביתה ולא אזלת בבית עובדת כוכבים להוליד שם משא"כ בהנקה ובתוס' כתבו וז"ל ואם כן צריך שלא להניח ישראלית ההולכת חוץ לעיר את בנה יחיד ביד מינקת עובדת כוכבים אם אין ישראלית בעיר יוצאת ונכנסת שם תמיד ואפי' הכי מזמן שכיבה ואילך אסור להניחו יחיד עכ"ל משמע דביוצא ונכנס סגי אפילו בבית עובד כוכבים ותימה על הב"י שלא הביאה לחלק על דעת הרא"ש:

ואפילו אם היא מומחית. ול"ד לרופא סי' קנ"ה דהכא לא מרעית חזקה שלה שתוכל לומר נפל היה:

סעיף בעריכה

אפילו בשכר. וליכא כאן משום איבה דאי פנויה היא יכולה למימר בעינ' לאנסובי ואם אשת איש היא יכולה למימר לא קא מזדהמנא באפי גברי ואיתא בירושלמי מביאו בהגהת אשר"י הא דישראלית לא תניק עובד כוכבים משום כו' ע"ש אמר רב אסי הדא אמרה שאסור ללמדו אומנות עכ"ל:

ולא תיילד לעובדת כוכבים. דקא מיילדת בן לעבודת כוכבים:

ודוקא בשכר. משום איבה ובשבת ליכא איבה דיכולה לומר נשי דידן דמנטרן שבתא מחללין עלייהו שבת דידכו דלא מנטרי שבתא לא מחללין בשבילייכו: