שולחן ערוך יורה דעה קמד ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

יש אומרי' שאם ביד ישראל יין נסך ואלילי' ומכרם לעובד כוכבים בהקפה (פירוש בהמתנה) ומכרם העובד כוכבים לאחר קודם שיפרע לזה הישראל הדמים מותרים בדיעבד:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ג) ומכרם העובד כוכבים כו'. משמע הא כל שלא מכרם אסורים ומשמע אפילו לאחרים והיינו כדעת הר"ר אלחנן דלא כר"י ובר"ס קל"ב הביא דעת ר"י בשם יש מי שאומר דלאחרים מותרים וק"ק:

(ד) מותרים בדיעבד. ברבינו ירוחם משמע להדיא דוקא לאחרים אבל לאותו ישראל לעולם אסורים משום קנס וכן משמע באשר"י ר"פ בתרא דעבודת כוכבי' ואפשר גם דעת המחבר כן אלא שק"ק הא דכתב סתם הדמים מותרים וגם בב"י לא הביא דברי הרא"ש ורבינו ירוחם רק לעיל ר"ס קל"ב הביא דברי רבינו ירוחם בקצרה וע"ל ס"ס קמ"ט:


ט"ז

ומכרם העובד כוכבים לאחר כו'. כך כתבו התוספות בשם הר"ר אלחנן הביאם ב"י וסיימו התוספות ועוד אומר ר"י שאפילו לא מכרן העובד כוכבים אלא כיון שמשכן העובד כוכבים אצלו קודם שיתן הדמים דקיימא לן משיכת העובד כוכבים קונה כו' וכ"כ הטור והש"ע דין זה ריש סימן קל"ב כאשר הבאתי שם המראה מקום מזה וא"כ תימה על הש"ע שלא פסק כאן להיתר רק במכרן לאחר:

באר היטב

(ג) מותרים: כתב ר' ירוחם משמע להדיא דוקא לאחרים אבל לאותו ישראל לעולם אסורים משוס קנס עכ"ל ויש לתמוה על המחבר דכתב סתם הדמים מותרים ש"ך וכתב הט"ז ובסי' קל"ב כ' המחבר שאפילו לא מכרן העובד כוכבים אלא כיון שמשכן העובד כוכבים אצלו קודם שיתן הדמים מותר דקי"ל משיכת עובד כוכבים קונה וכו' ואם כן תימה על הש"ע שלא פסק כאן להיתר רק במכרן לאחר עד כאן לשונו.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש