ש"ך על יורה דעה קמד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

(א) אסורים. דילפינן מוהיית חרם כמוהו כל מה שאתה מהייה ממנו הרי הוא כמוהו ומשמע דאליל של ישראל אפילו מכרה עובד כוכבים הדמים אסורים דהא דמי אליל של ישראל הן:

(ב) מכרה עובד כוכבים. אליל שלו ואפילו מכרה שיעבדוה הקונים דלא בטלה הדמים מותרין:


סעיף בעריכה

(ג) ומכרם העובד כוכבים כו'. משמע הא כל שלא מכרם אסורים ומשמע אפילו לאחרים והיינו כדעת הר"ר אלחנן דלא כר"י ובר"ס קל"ב הביא דעת ר"י בשם יש מי שאומר דלאחרים מותרים וק"ק:

(ד) מותרים בדיעבד. ברבינו ירוחם משמע להדיא דוקא לאחרים אבל לאותו ישראל לעולם אסורים משום קנס וכן משמע באשר"י ר"פ בתרא דעבודת כוכבי' ואפשר גם דעת המחבר כן אלא שק"ק הא דכתב סתם הדמים מותרים וגם בב"י לא הביא דברי הרא"ש ורבינו ירוחם רק לעיל ר"ס קל"ב הביא דברי רבינו ירוחם בקצרה וע"ל ס"ס קמ"ט: