ט"ז על יורה דעה קמד

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

ביד ישראל שמכרה. דכתיב והיית חרם כמוהו כל מה שאתה מהייה ממנו יהיה כמוהו וזה לא שייך בעבודת כוכבים:

יש לחוש שמא מכרה. ס"ס קל"ב משמע דדוקא בידוע ודאי שמכרה לקנות צרכי עבודת כוכבים אסור ואפשר שסמך על מ"ש כאן אמנם במרדכי פרק א"מ כתב מותר לקבל הדמים אם לא אמר המתן עד שאמכור אליל:

סעיף בעריכה

ומכרם העובד כוכבים לאחר כו'. כך כתבו התוספות בשם הר"ר אלחנן הביאם ב"י וסיימו התוספות ועוד אומר ר"י שאפילו לא מכרן העובד כוכבים אלא כיון שמשכן העובד כוכבים אצלו קודם שיתן הדמים דקיימא לן משיכת העובד כוכבים קונה כו' וכ"כ הטור והש"ע דין זה ריש סימן קל"ב כאשר הבאתי שם המראה מקום מזה וא"כ תימה על הש"ע שלא פסק כאן להיתר רק במכרן לאחר: