שולחן ערוך יורה דעה עח

השולחן ערוך בויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחץ כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן בשולחן ערוך יחד עם נושאי כליו. וראה גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן עח | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

שלא לדבק בצק בבשר שלא נמלח
ובו סעיף אחד:


סעיף אעריכה

הטופל בצק בעוף שלא נמלח -- אף על גב דבגמרא מפליג בין סמידא לשאר קימחי ובין אסמיק ללא אסמיק -- אנן השתא לא בקיאינן במלתא, ובכל גוונא יש לאסור.
אבל אם נמלח ושהה כדי מליחה ואחר כך הודח -- מותר בכל גוונא.

הגה: ודוקא לטפל בבצק אסור; אבל מותר למשוח בשמן או בציר בשר שלא נמלח דאין זה מעכב הפליטה (ארוך כלל ט).
ופשטיד"א יש לו כל דין בישול בקדירה, בין לקולא בין לחומרא (מרדכי פכ"ה בשם רש"י ומהרא"י וארוך כלל ט"ו).