פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה סז ד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

נצרר הדם מחמת מכה, אסור לבשלו עד שיחתוך המקום וימלחנו יפה, אבל מותר לצלותו בין בשפוד בין על גבי גחלים, אפילו בלא חתוך ומליחה:

הגה: וי"א דמשום זה יש להחמיר לקלף בית השחיטה או לחתוך באותו בשר קודם מליחה, הואיל ונצרר שם הדם בשעת שחיטה (ארוך כלל א' וכל בו):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(י) ומליחה. המחבר לטעמי' אזיל דס"ל לקמן ר"ס ע"ו דלצלי א"צ מליחה אבל לפי מאי דקי"ל התם דכל צלי צריך מליחה קצת פשיטא דהכא לא עדיף משאר בשר וק"ל:


(יא) וי"א דמשום זה כו'. אלבשלו קאי אבל בצלי דינו כשאר בשר דהא בנצרר הדם גופיה דינו כשאר בשר וק"ל וכ"כ בעט"ז:באר היטב

(ו) ומליחה:    כתב הש"ך למאי דקיי"ל ריש סימן ע"ו דכל צלי צריך מליחה קצת פשיטא דהכא לא עדיף משאר בשר.


(ז) לקלף:    כ' הש"ך דאבישול קאי אבל לצלי דינו כשאר בשר.▲ חזור לראש