שולחן ערוך יורה דעה סב

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · יורה דעה · סימן סב | >>

ראו סימן זה בתוך: טור יורה דעה · לבוש · ערוך השולחן
מפרשי שו"ע על הסימן:    פרי חדש · ש"ך · ט"ז · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני אבר מן החי
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד


סעיף אעריכה

אבר מן החי אסור בבהמה חיה ועוף

סעיף בעריכה

אבר הפורש מן החי אוסר, ובשר הפורש מן החי אסור משום "ובשר בשדה טריפה". ואפילו הפורש מהבהמה ועדיין הוא בתוכה כגון שנחתך מהטחול או מהכליות ונשארה החתיכה בתוכה -- אסור.


סעיף געריכה

אבר או בשר המדולדלים, אם אינו יכול לחזור ולחיות -- אפילו אם לא פירש ממנו עד לאחר שחיטה -- אסור. הגה: ועיין לעיל סימן נה.

יתרת העומדת במקום שאינה מטריף הבהמה -- מותר לאכלה ולא אמרינן כנטול דמי והוי כאבר מדולדל (א"ו הארוך).
אבר הנשמט ממקומו במקום שאינו מטריף הבהמה -- מותר לאכלו אף אם אין עור ובשר חופין רובו (רשב"י סימן מט). אבל המנהג להחמיר גם בזה (א"ו הארוך).


סעיף דעריכה

ביצי זכר שנתלשו ועדיין הם מעורים בכיסם -- אינו אסור מן התורה שהרי יש בו מקצת חיות ולפיכך אינו מסריח. ואף על פי כן אסור לאכלו ממנהג שנהגו ישראל שלא לאכלו מפני שדומה לאבר מן החי.