פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

אבר מן החי אסור בבהמה חיה ועוף

סעיף בעריכה

אבר הפורש מן החי אוסר, ובשר הפורש מן החי אסור משום "ובשר בשדה טריפה". ואפילו הפורש מהבהמה ועדיין הוא בתוכה כגון שנחתך מהטחול או מהכליות ונשארה החתיכה בתוכה -- אסור.


סעיף געריכה

אבר או בשר המדולדלים, אם אינו יכול לחזור ולחיות -- אפילו אם לא פירש ממנו עד לאחר שחיטה -- אסור. הגה: ועיין לעיל סימן נה.

יתרת העומדת במקום שאינה מטריף הבהמה -- מותר לאכלה ולא אמרינן כנטול דמי והוי כאבר מדולדל (א"ו הארוך).
אבר הנשמט ממקומו במקום שאינו מטריף הבהמה -- מותר לאכלו אף אם אין עור ובשר חופין רובו (רשב"י סימן מט). אבל המנהג להחמיר גם בזה (א"ו הארוך).


סעיף דעריכה

ביצי זכר שנתלשו ועדיין הם מעורים בכיסם -- אינו אסור מן התורה שהרי יש בו מקצת חיות ולפיכך אינו מסריח. ואף על פי כן אסור לאכלו ממנהג שנהגו ישראל שלא לאכלו מפני שדומה לאבר מן החי.