פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

הבהמה יש לה כ"ב צלעות גדולות שיש בהן מוח; י"א מכאן וי"א מכאן. וכל אחת תקועה בחוליא שלה. ולמטה מהן יש עוד צלעות קטנות שאין בהם מוח. ולאחר שכלו כל הצלעות יש חוליות שאין צלעות תקועות בהן.

נשברו רובן של כ"ב הגדולות מחציין ולמעלה כלפי השדרה, בין ששה מצד זה וששה מצד זה או י"א מצד זה ואחד מצד השני -- טריפה. ואם נעקרו מהחוליא והחוליא קיימת הוי כאילו נשתברו.

סעיף בעריכה

נשתברו צלעות הקטנות שאין בהם מוח -- כשרה.

סעיף געריכה

נעקר מהצלעות גדולות צלע וחצי חוליא עמה -- טריפה:

הגה: ודוקא נעקרה אבל אם אירע כך חסירה כשר וה"ה אם יתירה חוליא אחת אפילו עם ב' צלעות כגון שנמצאו י"ב צלעות גדולות שיש בהן מוח כשר (ת"ה סימן קע"ז). וכן אם נמצאו בצד אחד ט"ו צלעות ובצד אחד כתקונו (רשב"א שצ"ו):

סעיף דעריכה

נעקרה חוליא אחת כולה אפילו מאותן שאין בהם צלעות -- טריפה.

הגה: ואפי' הוא למטה במקום שאין פסיקת חוט השדרה פוסל שם (טור):

סעיף העריכה

אם נשברה השדרה ולא נפסק חוט השדרה -- כשרה.