פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

קוץ או מחט שניקב לחלל הבהמה או העוף חיישינן שמא ניקב אחר מהמקומות שנקובתן במשהו וטריפה ולפיכך כל האברים ששנינו בהם שאם ניקב מצד אחד כשר כלב ועובי בית הכוסית וקורקבן אם הנקב מצד חוץ דוקא כשניקב מחמת חולי אבל אם הוא מחמת מחט או קוץ טריפה:

הגה: ואם הוא ספק אם נעשה ע"י חולי או קוץ ומחט כשר (ב"י בשם אהל מועד) ועיין לעיל סי' מ"ט וכ"ש שיש להכשיר כהאי גוונא בניקב העור והבשר עד החלל:

ומיהו אם ניקב בקוץ לפנינו ונשחטה הבהמה ונמצא הקוץ תחוב לפנינו מדופן הבהמה לאחד האברים נראים הדברים שלא ניקב במקום אחר לפיכך אם פגע בלב וכיוצא בו ולא ניקב לבי' חללו כשרה:

סעיף בעריכה

הא דמטרפינן [דוקא] בקוץ או מחט שהם דקים (וא"א לבדוק אחר נקב משהו) אבל בקנה וביוצא בו כשר ע"י בדיקת האברים שנקובתן במשהו:

סעיף געריכה

אם הקוץ או המחט לא ניקבו לחלל אפילו כולו טמון בבשר כגון בירך שהיא עבה כשרה אפילו צד העבה של מחט כלפי פנים:

סעיף דעריכה

הלעיטה דבר שנוקב בני מעיה כגון קורט של חלתית (פי' הערוך אס"ה פיטיד"א בלע"ז1. ובלשון ישמעאל חלתית) וכיוצא בו -- טריפה. ואם הוא דבר שספק אם נוקב -- טריפה מספק.

הערותעריכה

הערה 1: assafoetida. ועיין ערך 'חלתית' בויקיפדיה -- ויקיעורך