פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

ניטל הטחול כשרה:

סעיף בעריכה

הטחול ראשו האחד עב והשני דק כבריית הלשון אם ניקב בראש העב נקב מפולש טריפה ואם ניקב נקב שאינו מפולש אם נשאר תחתיו כעובי דינר זהב מותר פחות מכאן הרי הוא כמפולש וטריפה אבל אם ניקב הדק כשרה:

הגה: ואפילו נחתך במקום הדק כשרה (טור) נקרעה הטחול או נימוקה או לקתה בשינוי בשר דינה כניקבה (שערי' והג"א) וכן כל מקום שהבשר רע ונרקב דינו כניקב ואם מים בטחול אפילו עכורין וסרוחין אם הבשר סביביו שלם כשר (נ"י בשם מרדכי והג"א וע"ל ס"ס נ')
:


סעיף געריכה

יש מי שכתב שכל מה שדבוק לכרס קרוי עב ולא יותר:

סעיף דעריכה

עובי דינר זהב זה לא ידענו שיעורו ומכל מקום נראה שהוא פחות מחצי עביו:

סעיף העריכה

נמצאו שני טחולים כשרה ואפילו דבוקים זה לזה בצד העב:

הגה: ויש מחמירים אם נמצא כמין טחול בצד העב (הגהות ש"ד סימן פ"ט ומ"כ בשם מהרי"ל ומהר"י מולין) וטוב להחמיר אם לא במקום הפסד מרובה
:


סעיף ועריכה

טחול העוף עגול כענבה ואינו דומה לשל בהמה לפיכך אין הנקב פוסל בו: