פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

ניקב הוושט בשעת שחיטה כנגד המקום ששחט כבר -- טריפה:

סעיף בעריכה

שחט הקנה וניקבה הריאה קודם ששחט הוושט, או ששחט הוושט וניקבו בני מעים קודם ששחט הקנה -- טריפה: