שולחן ערוך יורה דעה יח י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

סכין שיש לה פגימה – טואסור לשחוט טזבה אפילו אם מכוין לשחוט שלא כנגד הפגימה. וביום טוב: נוהגין היתר לכרוך מטלית על הפגימה כיון שאין יכול להשחיזה. ואם הוא שעת הדחק שאין לו הכנה להשחיזה – אפילו בחול מותר לשחוט ע"י כריכת מטלית על הפגימה.

הגה: ועיין לעיל סימן ו' סעיף א'. סכין שיש לה ב' פיות – צריך לבדוק שני הצדדין (טור סימן ו').

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(טו) אסור לשחוט כו' אבל בדיעבד כשר אפילו לא כרך מטלית על הפגימה אם אומר ברי לי שלא נגעתי כמ"ש הר"ב בסי' ו' והיינו דוקא כשידע קודם שחיטה שיש פגימה אבל לא ידע ואמר אח"כ ברי לי שלא נגעתי כגון שהפגימה היא למעלה מחציו של סכין ואמר ברי לי שלא שחטתי אלא במה שלמטה מחציו וכה"ג אף דיעבד אסור דכל מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיה כדלעיל סוף סעיף ד' וע"ל סימן ו' נתבארו דיני כריכת המטלית על הפגימה.


ט"ז

באר היטב

(טז) בה: וכתב בש"ך אבל בדיעבד מותר אם אמר ברי לי שלא נגעתי בפגימה. והיינו דוקא שידע קודם שחיטה שהיה בה פגימה. אבל אם לא ידע ואמר ברי לי שלא נגעתי כגון שהפגימה למעלה מחציה אף דעבד אסור דכל מלתא דלא רמיא על אינש לאו אדעתיה.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש